cykliczny-rozwoj-gospodarki-i-fazy-kryzysu

advertisement
.
2
Cykliczny rozwój gospodarki
Historia rozwoju gospodarki dowodzi, że w gospodarce rynkowej takie agregatowe wielkości jak
np. dochód narodowy, produkcja, konsumpcja, zatrudnienie i inwestycje nie rosną równomiernie.
Ich tempo wzrostu charakteryzuje określonymi wahaniami. Te okresowe zmiany poziomu
aktywności gospodarczej nazywamy cyklem koniunkturalnym. Wyróżnia się zwykle 4 fazy cyklu :
kryzys, depresja (zastój), ożywienie i rozkwit. Między poszczególnymi fazami zachodzi związek
przyczynowo-skutkowy co oznacza że mechanizmy i procesy zachodzące w 1 fazie cyklu warunkują
mechanizmy i procesy w następnej fazie. Prawidłowości cyklicznego rozwoju nie oznaczają, że nie
występują czynniki różnicujące przebieg wahań koniunkturalnych w czasie i w przestrzeni. Przebieg
cykli jest nieregularny. Cykle różnią się między sobą długością poszczególnych faz oraz amplitudę
wahań. Nie ma 2 identycznych cykli .
Faza kryzysu charakteryzuje się :
Przewagą podaży nad efektywnym popytem. Powoduje to spadek wielkości gospodarczych przy
czym tempo spadku poszczególnych wielkości jest zróżnicowane.
AB - kryzys
BC - depresja
CE - ożywienie
EF - strefa wzrostu gospodarczego
Faza depresji (zastoju) odznacza się względną stabilizacją gospodarki na każdym poziomie . W
pewnym momencie tej fazy gospodarka osiąga najniższy poziom. Jest to tzw. dolny punkt zwrotny.
Fazę ożywienia cechuje wzrost poszczególnych wskaźników aktywności gospodarczej. Gdy
wielkości te osiągną z poprzednim cyklem stosunkowo wysoki poziom, zaczyna się faza rozkwitu
charakteryzująca się dalszym wzrostem poszczególnych składników ale już w zwolnionym tempie.
Dynamika poszczególnych wielkości jest zróżnicowana. Górny punkt zwrotny zapoczątkuje fazę
kryzysu i nowy cykl. Rozpiętość pomiędzy dolnym a górnym punktem zwrotnym określa się
mianem AMPLITUDY.
We współczesnej literaturze ekonomicznej zamiast wymienionych czterech faz cyklu, odnoszonych
głównie do kapitalizmu wolnokonkurencyjnego coraz częściej wyoębnia się jedynie 2 fazy :
fazę spadkową (faza recesji ) która łączy fazę kryzysu i depresji oraz fazę wzrostową inaczej
określaną jako fazę ekspansji łączącą ożywienie i rozkwit. Jest to związane z tym że w pewnych
momentach zmienił się sam przebieg cyklu. Faza spadkowa nie musi charakteryzować się
absolutnym spadkiem poszczególnych wskaźników działalności gospodarczej. Jej objawami może
być brak wzrostu czy nawet zwolnienie wzrostu. To zmniejszenie amplitudy wahań, złagodzenie
przebiegu cyklu jest wynikiem przemian gospodarki rynkowej głównie jej monopolizacji oraz
rozwoju interwencjonalizmu państwowego.
Przyczyny różnicowania morfologii cyklu koniunkturalnego we współczesnej gospodarce
Cykle koniunkturalne - prezentacja
Cykl koniunkturalny gospodarki
Cykl koniunkturalny - pojęcie i rodzaje
Polityka stabilizacji- opracowanie
Makroekonomia - wykład 10, (sem II)
Reklama




















Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego











.
Download