finanse-miedzynarodowe-wyklad-13

advertisement
.
4
Finanse międzynarodowe Blandyna Puszer Wykład 13
FAZA PEIRWSZA: U ZARANIA KRYZYSU
od sierpnia 2007 r. turbulencje przeniosły się na rynek międzybankowy - pojawiły się kłopoty z
rolowaniem papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie pierwsze trudności z wycena
niestandardowych papierów wartościowych kryzys na rynku kredytów hipotecznych typu subprime,
bankructwo amerykańskiego banku New Century Financial (już 2 kwietnia 2007 r.)
znacząco wzrosły spready w przypadku credit default swaps
kursy akcji zaczęły poważnie spadać po osiągnięciu maksimum w październiku 2007 r.
FAZA UGA: POGŁĘBIENIE ZJAWISK KRYZYSOWYCH
17 marca 2008 r. bank inwestycyjny Bear Stearns został przyjęty przez JP Morgan Chase
czerwiec - lipiec 2008 r. gwałtowne pogarszanie się sytuacji finansowej wielu amerykańskich
banków i przedsiębiorstw
13 lipca 2008 r. Ministerstwo Skarbu USA ogłasza udzielenie wsparcia Fannie Mae i Freddie Mac,
instytucjom zajmującym się finansowaniem kredytów hipotecznych
15 lipca 2008 r. SEC wprowadza przepisy ograniczające krótką sprzedaż
cały czas utrzymuje się nerwowość na rynkach pieniężnych 7 września 2008 r. Ministerstwo Skarbu
USA wprowadza zarząd komisaryczny na Fannie Mae i Freddie Mac.
FAZA TRZECIA: KRYZYS ZAUFANIA
15 września 2008 r. upadłość ogłasza Lehman Brothers Holdings Inc.
16 września 2008 r. rząd USA udziela wparcia finansowego towarzystwu ubezpieczeniowemu AIG
25 września 2008 r. państwo przejmuje kontrolę nad Washington Mutual, największym
amerykańskim bankiem oszczędnościowo-pożyczkowym, z sumą bilansową wynoszącą blisko 300
mld USD
29 września 2008 r. dochodzi do nacjonalizacji brytyjskiego banku hipotecznego
Bradford&Bingley; Wells Fargo & Company przejmuje kontrolę nad bankiem Wachovia, zostaje
dokapitalizowany bank Fortis
30 września 2008 r. wsparcie ze strony państwa uzyskuje koncern Dexia
1 października 2008 r. rząd irlandzki gwarantuje długi 6 dużych banków
gwałtowna spekulacja na rynku akcji
straty poniesione przez inwestorów na globalnym rynku w październiku 2008 r. wyniosły 9,5 bln
USD
FAZA CZWARTA: NIEPEWNOŚĆ
Doszło do:
dalszego spadku kursów akcji związanego m.in. ze zdyskontowaniem przez inwestorów informacji
o fatalnym stanie koniunktury w IV kwartale 2008 r.; 9 marca 2009 r. indeks S&P 500 osiągnął
poziom 676 punktów, nienotowany od października 1996 r.
pogorszyła się sytuacja na rynku kredytowym
nerwowo zachowywały się rynki walutowe
(…)
… rachunkowości
należy wprowadzić nowe wymagania kapitałowe i rachunkowe dla inwestycji ubezpieczeniowych
(system Solvency 2009)
rynek instrumentów pochodnych nie powinien być rozsadnikiem kryzysu, należy więc dążyć do
standaryzacji i uproszczenia instrumentów oraz utworzyć izbę rozrachunkową dla CBS
na poziomie krajowym i międzynarodowym należy wzmocnić nadzór i regulacji, by zapobiegać
przestępstwom i nadużyciom finansowym
FAZA SZÓSTA: OD KRYZYSU FINANSOWEGO DO KRYZYSU FINANSÓW
PUBLICZNYCH
NIEKTÓRE CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE TWORZENIU SIĘ I ZWIĘKSZANIU DEFICYTÓW
BUDŻETOWYCH W KRAJACH UE
cykl polityczny
problem wspólnych zasobów wobec występowania asymetrii kosztów i efektów
brak wspólnej waluty polityki fiskalnej w warunkach istnienia wspólnej waluty i prowadzenia
jednolitej polityki pieniężnej
praktycznie…
stosunki międzynarodowe
Ćwiczenia - geneza kryzysu
Globalizacja - wykład 2
Analiza segmentu rynku kredytów mieszkaniowych
analiza ekonomiczna- badania procesów gospodarczych
Finanse międzynarodowe- wykład 1 - Kryzys meksykański
Reklama




Administracja publiczna
Działalność gospodarcza






















Kodeks postępowania administracyjnego





.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards