PORPiPG w świetle nowych uwarunkowań rynkowych

advertisement
Podlaskie Obserwatorium
Rynku Pracy
I Prognoz Gospodarczych
w świetle nowych uwarunkowań
rynkowych
Białystok, 13 styczeń 2009
Mechanizm rynkowy
„Proces obejmujący żywiołowe działania podmiotów na rynku,
w wyniku którego dochodzi do ustalenia równowagi
rynkowej, a więc samoczynnego dostosowania wielkości
popytu i podaży poprzez odpowiednie ustalenie ceny
równowagi”.
Popyt i podaż a mechanizm
rynkowy
 Czynniki podażowe - oddziaływanie długookresowe
„ilość i efektywność wykorzystania zasobów”
 Czynniki popytowe – oddziaływanie krótkookresowe
Rynki
Rynek
pracy
Rynek
produkcji
Rynek
finansowy
Rynek finansowy
Gdy padają banki
Gwałtowne działania wielkich inwestorów powodują
na razie – niczym w efekcie domina – działania
kolejnych inwestorów i jeszcze kolejnych, aż do
drobnych, którzy pozbywają się papierów
wartościowych z lęku przed jeszcze większymi
stratami. To panika, która – według dużej części
ekonomistów – jeszcze nie jest uzasadniona.
Źródło: Gazeta Bankowa
Polacy boją się skutków kryzysu
fot. Katarzyna Mała
Źródło: Dziennik
2008-11-29 06:07
2008-12-11 06:00
Rynek dóbr i usług
Produkcja przemysłowa ostro w dół
Źródło: PAP
2008-12-18 14:16
Rynek pracy
Co piąta firma chce
zatrudniać. Mimo kryzysu
Mimo widma recesji, 19 proc. Globalne firmy zwalniają setki tysięcy
pracodawców w Polsce planuje pracowników
zwiększenie zatrudnienia w
Kryzys gospodarczy na świecie zatacza
najbliższym kwartale.
coraz szersze kręgi. Napływającym co
Źródło: Money.pl
2008-12-16 15:38
miesiąc kolejnym danym o krajach,
których gospodarki znalazły się w recesji,
towarzyszą informacje o zwolnieniach.
Największe
cięcia ogłaszają
globalne
koncerny niemal ze wszystkich branż.
Źródło: Rzeczpospolita 2008-12-15 02:05
Rynek pracy
Polska liderem we
wzroście zatrudnienia
Stopa zatrudnienia w Polsce
Mocny wzrost bezrobocia w Polsce
wzrosła w III kw. 2008 roku o W grudniu bezrobocie wyniosło 9,5 proc.
4,4 procent r/r wobec
To o 0,4 pkt proc. więcej niż miesiąc
wzrostu o 4,2 procent w II
wcześniej, ale mniej niż rok temu i poniżej
kw. tego roku, wynika ze
założeń budżetowych. W przyszłym roku
wstępnych szacunków
mocnego wzrostu nie będzie – uspokaja
unijnego urzędu
resort pracy.
Źródło: Puls biznesu 08-01-2009 11:58
statystycznego Eurostat.
Źródło: money.pl 2008-12-15 02:05
Kiedy skończy
się kryzys?
Wiemy już, kiedy skończy się
kryzys
Rok 2010 będzie rokiem wzrostu, ale
światowy kryzys ekonomiczny będzie trwał
jeszcze w tym roku - powiedział rzecznik 10
największych banków centralnych świata (G10) Jean-Claude Trichet.
Źródło: PAP 12-01-2009 14:58
Informacja a podejmowanie
decyzji
Podmioty gospodarcze – prawo do
„samodzielnych, autonomicznych decyzji”
Podejmowanie decyzji – część procesu planowania
obejmująca wybór trybu działania spośród zestawu
dostępnych możliwości (R.W.Griffin)
Informacja
Ilość
Jakość
Wybór – zrozumienie i
właściwa interpretacja
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy
i Prognoz Gospodarczych
POKL 2007-2013
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie
Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany
gospodarczej
Okres realizacji: 01.07.2008 r. - 31.03.2013 r.
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy
i Prognoz Gospodarczych
CO ?
 Dostarczenie podmiotom gospodarki regionu wiedzy
wspierającej proces podejmowania decyzji
gospodarczych
 Usprawnianie i utrwalanie współpracy oraz wymiany
informacji między podmiotami gospodarki regionu
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy
i Prognoz Gospodarczych
JAK ?
 wypracowanie metodyki prognozowania zmiany
gospodarczej
 wypracowanie i wdrożenie systemu zarządzania
informacją gospodarczą



Przeprowadzenie 8-16 badań, opracowanie 2-4 prognoz we
wcześniej zidentyfikowanych obszarach badawczych,
Przygotowanie strony internetowej z bazą informacyjną oraz
„mapą regionalną” i 14 „mapami lokalnymi” dla każdego z
powiatów województwa podlaskiego,
Upowszechnianie, wymiana informacji zgodnie z
wypracowanymi kanałami dystrybucji.
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy
i Prognoz Gospodarczych
KTO ?
Zespół Ekspertów
Merytorycznych




Regionalny model
prognozowania zmian
gospodarczych i system
zarządzania informacją
gospodarczą
Rada
Programowa
Zespół
Projektowy
Ekspert
Wspierający
prowadzenie analiz, badań i prognoz w zidentyfikowanych obszarach badawczych,
gromadzenie, przetwarzanie i aktualizacja danych w bazach danych,
przygotowanie bazy informacyjnej zawierającej „mapę regionalną” i 14 „map
lokalnych”,
upowszechnianie i wymiana informacji
Efekty oddziaływania
Kształtowanie postaw zmierzających do
podejmowania racjonalnych a jednocześnie
możliwie najbardziej optymalnych i
odpowiedzialnych społecznie decyzji.
Dziękuję za uwagę
dr Adam Tomanek
Ekspert Wspierający Zespół
Projektowy
-
Ogólne uwarunkowania rozwoju
przedsiębiorstw w okresie kryzysu
Rynek pracodawcy
Spadek zamówień
Spadek inwestycji
Ograniczenie produkcji
Spadek zatrudnienia (wzrost bezrobocia)
Zróżnicowanie sytuacji przedsiębiorstw
-
-
-
Uwarunkowania makro: ekonomiczne, technologiczne,
społeczne, demograficzne, polityczne i prawne,
międzynarodowe)
Uwarunkowania otoczenia konkurencyjnego: dostawcy,
klienci, bezpośredni konkurenci, potencjalni wchodzący,
substytuty
Uwarunkowania wewnętrzne: zasoby materialne;
niematerialne (cenne, rzadkie, trwałe, ograniczona
możliwość imitacji)
Zróżnicowanie sytuacji przedsiębiorstw
Przykłady:
Profil działalności (przedsiębiorstwa produkcyjne)
Wielkość przedsiębiorstwa (duże, o wysokim poziomie
zasilania zewnętrznego, z udziałem kapitału
zagranicznego)
Struktura kapitałowa (udział kapitału zagranicznego)
Rynek zbytu (zagraniczny)
Potrzeby kapitałowe (płynność finansowa oparta na
zasilaniu zewnętrznym)
Rodzaj zaspokajanych potrzeb (potrzeby wyższego
rzędu)
„Pracochłonność” (kapitałochłonność czynnika
ludzkiego) (wysoka pracochłonność)
Polityka kadrowa przedsiębiorstwa w
okresie kryzysu
Racjonalizacja wydatków
-
redukcja wynagrodzeń – redukcja zatrudnienia
stabilność zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry
redukcja zatrudnienia pracowników o niższych kwalifikacjach
podnoszenie kwalifikacji przez obecnych lub potencjalnych
pracowników
wyższa rotacja pracowników spoza grupy tworzącej „trzon
zatrudnienia przedsiębiorstwa”
Szkolenia w warunkach rynku pracodawcy
-
Cel: trwałe zatrudnienie czy bieżąca stabilizacja
zatrudnienia?
Szkolenia masowe czy zindywidualizowane,
zdywersyfikowane?
Regionalny czy lokalny zasięg szkoleń?
Szkolenia podstawowe czy wyspecjalizowane?
Niski czy wysoki koszt jednostkowy szkolenia?
Rezultaty projektu: liczba szkoleń czy jakość szkoleń?
Szkolenia – forma inwestycji w kapitał ludzki
Inwestycje w czynnik ludzki – podniesienie poziomu
konkurencyjności przedsiębiorstw
Wybór szkoleń – oparte na rachunku ekonomicznym
uzasadnienie konieczności realizacji projektu
Download