analiza swot

advertisement
ANALIZA SWOT
Klasycznym narzędziem, stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej, jest zestawienie
mocnych i słabych stron analizowanego podmiotu (w tym przypadku gminy) oraz określenie
jego szans i zagrożeń rozwojowych. Nazwa SWOT pochodzi z języka angielskiego i oznacza:
S – Strengths (silne strony), W – Weeknesses (słabości), O - Opportunities (możliwości), T –
Threats (zagrożenia). Przyjęta metoda pozwala na zebranie i uszeregowanie informacji o
potencjale rozwojowym gminy oraz o dostrzeganych barierach. Zwraca jednocześnie uwagę
na pojawiające się zewnętrzne szanse i zagrożenia.
ANALIZA SPOŁECZNA
MOCNE STRONY
- Wysoki poziom oświaty, w tym dobra
jakość infrastruktury obiektów oświatowych.
- Wysoka liczba nauczycieli posiadających
wykształcenie wyższe oraz specjalizacje
przedmiotowe.
- Dobra oferta kulturalna Gminy Brodnica.
- Możliwości zagospodarowania zasobów
naturalnych i przestrzeni na cele rekreacyjnowypoczynkowe i osadnicze.
- Dostępność do terenów pod budownictwo
mieszkaniowe,
sprzyjające
warunki
osiedlania się ludności z pobliskiego miasta.
- Atrakcyjne warunki krajobrazowoprzyrodnicze sprzyjające rozwojowi różnych
form turystyki, rekreacji, wypoczynku
- Dobrze działająca opieka społeczna.
- Zadowalający stan bezpieczeństwa – dobra
współpraca z Policją, dobrze wyszkolona i
wyposażona OSP.
- Stosunkowo mała ilość występujących
patologii społecznych wśród dzieci i
młodzieży gminy.
- Aktywna działalność klubów sportowych.
- Szeroka działalność i duża aktywność
KGW, stowarzyszeń i zespołów.
- Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczuce.
SZANSE
- Możliwość rozwoju funkcji kulturalnych i
społecznych dzięki modernizacji obiektów
użyteczności publicznej.
- Możliwość poprawy stanu zdrowia
mieszkańców, dzięki poprawie jakości usług
medycznych
i
realizacji
programów
profilaktycznych i zdrowotnych.
3. Dostęp do programów i środków
zewnętrznego finasowania zamierzeń w
zakresie polityki społecznej (np. z UE)
SŁABE STRONY
- Brak podmiotów świadczących usługi
medyczne na terenie gminy.
- Niewystarczająca liczba miejsc w
przedszkolach na terenie gminy – utrudniony
dostęp dzieci do przedszkoli.
Ograniczone
środki
finansowe
przeznaczone dla opieki społecznej.
- Mało atrakcyjna oferta spędzania wolnego
czasu dla młodzieży.
Rozwój
środowisk
zagrożonych
patologiami społecznymi.
- Brak tanich mieszkań komunalnych dla
mniej zamożnej części społeczeństwa gminy.
- Zauważalny w środowisku społeczności
mniej zamożnej obniżający się poziom
wykształcenia.
- Słabo rozwinięta komunikacja autobusowa.
– Brak komunikacji kolejowej.
- Niedostosowanie obiektów pełniących
funkcje społeczne do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
ZAGROŻENIA
- Niedobór środków własnych gminy,
związany z powiększeniem zakresu zadań
przy braku pełnego pokrycia ich kosztów.
- Postępujące ubożenie społeczeństwa.
- Negatywny wpływ zanieczyszczeń
środowiska na stan zdrowia ludności.
- Wzrost skali zachowań patologicznych w
społeczności gminy.
ANALIZA GOSPODARCZA
MOCNE STRONY
- Atrakcyjne położenie gospodarcze – blisko
Brodnicy, sporego rynku zbytu.
- Dobre położenie komunikacyjne – przez
teren gminy przebiega droga krajowa nr 15
oraz drogi wojewódzkie.
- Rozwijający się drobny przemysł.
- Rozwijające się branże usług i handlu
(często rodzinne).
- Korzystne warunki naturalne do produkcji
rolniczej.
- Dobrze rozwinięte rolnictwo.
- Dostępna siła robocza.
- Niskie podatki.
- Dostępność do istniejącej infrastruktury.
- Stale wzrastająca aktywność gospodarcza
mieszkańców.
SZANSE
- Rozwój turystyki i agroturystyki.
- Rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego
i zakładów produkcyjnych.
- Rozwój zakładów rzemieślniczych.
- Inwestowanie w uzbrojenie terenów
budowlanych w infrastrukturę techniczną.
- Kontynuowanie polityki niskich podatków
przez gminę.
Powiększanie
i
unowocześnianie
gospodarstw rolnych.
- Promocja gminy.
- Pozyskiwanie środków finansowych z
funduszy UE i innych źródeł.
- Pozyskiwanie inwestorów.
SŁABE STRONY
- Zły stan dróg.
- Brak oświetlenia dróg.
- Brak transportu kolejowego na terenie
gminy.
-Słaba infrastruktura telekomunikacyjnoinformatyczna.
- Brak dużych zakładów i przedsiębiorstw na
terenie gminy - mało miejsc pracy w gminie.
- Ograniczone możliwości zbytu płodów
rolnych.
- Ograniczenia w rozwoju przedsiębiorczości
wynikające z wprowadzony form ochrony
przyrody.
- Słabo rozwinięta baza turystyczno –
wypoczynkowa, niezagospodarowane tereny
wokół jezior.
- Niewystarczająca infrastruktura sanitarno ściekowa.
- Zbyt małe wykorzystanie zasobów
naturalnych.
- Niewystarczająca ilość uzbrojonych
terenów do aktywizacji gospodarczej.
- Nierównomierny rozwój gminy, szybki
rozwój terenów podmiejskich.
Brak
wysoko
wykwalifikowanych
pracowników.
ZAGROŻENIA
- Niestabilna polityka podatkowa i finansowa
państwa.
- Negatywny wpływ ograniczeń na obszarach
chronionych na rozwój gospodarki.
- Brak wysoko wykwalifikowanych kadr.
- Spadek opłacalności w rolnictwie.
- Odciąganie inwestorów przez gminy
sąsiednie.
- Brak możliwości uzbrojenia terenów
przeznaczonych dla inwestorów.
- Pogarszający się stan dróg.
- Zwiększenie bezrobocia.
- Emigracja zarobkowa.
Download