ocena zachowania

advertisement
OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW
W KLASACH I–III
W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania również mają
charakter opisowy. Ustala ją nauczyciel-wychowawca, uwzględniając w tej kwestii opinie
nauczycieli uczących w danej klasie, innych pracowników szkoły oraz kolegów. Przy
formułowaniu oceny z zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć
i poza klasą.
ASPEKTY OCENY ZACHOWANIA UCZNIA:

Wypełnianie obowiązków szkolnych:
 przygotowanie do zajęć w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy
 pozytywne zaangażowanie się w proces lekcyjny (aktywność, wyniki w nauce,
kreatywność)
 sumienność i poczucie odpowiedzialności
 punktualność, systematyczność
 wywiązywanie się z zadań i terminów (dotrzymywanie ich)
 wykonywanie dodatkowych zadań (dobrowolność, samodzielność)
 udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych










postawa uczciwości, prawdomówności
szacunek dla pracy swojej i innych
właściwa reakcja na dostrzegane przejawy złych zachowań
poszanowanie godności osobistej i innych osób
pomoc kolegom w różnych sytuacjach szkolnych i poza szkolnych
działalność na rzecz zespołu klasowego lub szkolnego
szacunek wobec symboli religijnych i narodowych
szacunek wobec zwyczajów i tradycji szkolnych, narodowych, religijnych
poszanowanie uczuć innych, udział w akcjach charytatywnych





Postawa moralna, społeczna, religijna:
Kultura osobista i w relacjach z innymi ;
kultura słowa (czystość słownictwa, poprawna polszczyzna)
życzliwość, koleżeństwo
tolerancja wobec przekonań innych, postaw innych (np. w dyskusji)
umiejętność współpracy w zespole, współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu
klasowego
 przestrzeganie zasad używania telefonu komórkowego w szkole
 właściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły
 właściwe zachowanie na zajęciach, przerwach, wykonywanie poleceń nauczyciela i
innych pracowników szkoły
 dbałość o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, estetykę ubioru
 przestrzeganie zasady noszenia mundurka szkolnego
 stosowność ubioru do sytuacji- strój galowy (uroczystości szkolne, uroczystości klasowe,
reprezentowanie szkoły na zewnątrz)
 dbałość o estetykę otoczenia (czystość, porządek)
 troska o mienie szkolne, publiczne, indywidualne

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
 troska o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (nie stwarza sytuacji zagrożenia,
konfliktowych, wszczynanie bójek, napastowanie itp.
 nie stosuje agresji słownej i psychicznej (wyzywanie, wyśmiewanie, wymuszanie, itp.)
oraz fizycznej
 przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie i w szkole oraz poza nią
Ocena bieżąca z zachowania również dokumentowana jest w dzienniku lekcyjnym.
Przyjęte symbole cyfrowe oznaczające stopień nabycia przez dziecko danej cechy
osobowości, jego przystosowania do grupy i wymagań szkoły:
6 – wysoko rozwinięta;
5 – bardzo dobrze rozwinięta
4 – dobrze rozwinięta
3 - słabo rozwinięta
2 – minimalnie rozwinięta
1 – nierozwinięta
6 - wysoko rozwinięta;
Uczeń/ uczennica odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań.
Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Jest pracowity,
wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole, jest
koleżeński. Dotrzymuje warunków zawartych umów. Radzi sobie z różnymi problemami życia
codziennego. Potrafi trafnie dokonać oceny własnego zachowania i działania oraz ocenić
zachowanie innych.
5 - bardzo dobrze rozwinięta;
Uczeń/ uczennica zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych, jest
koleżeński, uczynny. Zna zasady bezpiecznego zachowania w czasie zabaw i zawsze ich
przestrzega. Dotrzymuje warunków zawartych umów. W miarę możliwości stara się
wywiązywać ze swoich obowiązków. Potrafi właściwie ocenić własne zachowanie i zachowanie
innych. Zgodnie współpracuje w zespole klasowym.
4- dobrze rozwinięta;
Uczeń/ uczennica zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje. Stara się kulturalnie
nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Próbuje ocenić własne zachowanie, potrafi
przyznać się do błędu i dostrzega potrzebę poprawy niektórych swoich zachowań. Nie zawsze
dotrzymuje obietnic i zobowiązań. W miarę zgodnie współpracuje w zespole klasowym.
3 - słabo rozwinięta;
Uczeń/ uczennica zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania. Ma jednak
trudności z ich przestrzeganiem. Dostrzega i ocenia niewłaściwe zachowanie innych. Natomiast
ma problemy z oceną własnego zachowania. Ma własne przekonania i zasady postępowania,
które czasami budzą zastrzeżenia. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań.
2 - minimalnie rozwinięta;
Uczeń/ uczennica lekceważy obowiązki szkolne. Nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły.
Cechuje się niską kulturą osobistą. Ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o
wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad. Nie szanuje cudzej
własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów. Swoim zachowaniem często stwarza
zagrożenie dla siebie i innych.
1 - nierozwinięta;
Uczeń/ uczennica nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Cechuje go bardzo niska
kultura osobista. W sposób rażący łamie obowiązujące zasady zachowania, daje zły przykład
kolegom. Celowo naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo. Jest arogancki i wulgarny
wobec kolegów, stwarza sytuacji konfliktowe, wszczyna bójki. Nie wykazuje chęci poprawy
mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych.
Download