Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Zachowanie ucznia

advertisement
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Zachowanie ucznia
1. Śródroczna i końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
obszary:
1- Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, przestrzeganie
regulaminów i zarządzeń szkolnych, stosunek do nauki, wywiązywanie się
z obowiązków ucznia.
2- Frekwencja.
3- Praca na rzecz wspólnoty klasowej, szkolnej i środowiskowej. Uczestnictwo
w projekcie edukacyjnym oraz w zajęciach pozalekcyjnych.
4- Dbałość o honor i tradycje szkolne i narodowe; reprezentowanie szkoły.
5- Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku
innym osobom, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i
zdrowie własne i innych osób.
2. Wystawiając ocenę z zachowania należy wziąć również pod uwagę udział oraz stopień
zaangażowania się ucznia i jego wkład w realizację projektu edukacyjnego.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na
jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej.
4. Ustalając ocenę śródroczną i końcoworoczną z zachowania, wychowawca bierze pod uwagę:






uwagi/pochwały wpisywane do zeszytów w dziennikach,
opinie nauczycieli,
opinie psychologa, pedagoga i pracowników szkoły,
opinie uczniów danej klasy,
samoocenę ucznia,
kryteria zawarte w pkt. 6.
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 wzorowe
 bardzo dobre
 dobre
 poprawne
 nieodpowiednie
 naganne
6. Zachowanie ucznia określa się w pięciu obszarach określonych w pkt.1. Wychowawca wybiera
w kolejnych obszarach jeden z zapisów, który najlepiej charakteryzuje ucznia. Tym samym przyznaje
uczniowi określoną liczbę punktów. Zachowania ucznia punktowane są następująco:
1)
3 pkt.
2 pkt.
1 pkt.
0 pkt.
Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, przestrzeganie
regulaminów i zarządzeń szkolnych, stosunek do nauki, wywiązywanie się
z obowiązków ucznia.
uczeń
przestrzega wszystkich regulaminów, poważnie podchodzi do obowiązków,
dba o rozwój swojej osoby, prezentuje pozytywną postawę wobec nauki,
szanuje mienie szkoły;
na ogół przestrzega regulaminów, w przypadku uchybień zawsze reaguje na
zwróconą uwagę, dba o swój rozwój, prezentuje pozytywną postawę wobec
nauki, szanuje mienie szkoły;
często nie przestrzega regulaminów, ale na ogół reaguje na zwróconą uwagę,
często nie wywiązuje się z obowiązków, mało zależy mu na rozwoju;
wielokrotnie łamie regulaminy szkolne, nie reaguje na zwracane uwagi, nie
wywiązuje się z obowiązków, nie jest zainteresowany samorozwojem, nie dba
o wyniki w nauce, nie szanuje mienia szkoły;
2) Frekwencja.
3 pkt.
brak godzin
spóźnienia;
nieusprawiedliwionych;
pojedyncze,
usprawiedliwione
2 pkt.
do 4 godzin nieusprawiedliwionych (nie z tego samego przedmiotu),
pojedyncze spóźnienia (max 3);
1 pkt.
do 10 godzin nieusprawiedliwionych, do 7 spóźnień;
0 pkt.
powyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych, powyżej 7 spóźnień, notoryczne
opuszczanie wybranych godzin lekcyjnych;
3) Praca na rzecz wspólnoty klasowej, szkolnej i środowiskowej. Uczestnictwo
w projekcie edukacyjnym i w zajęciach pozalekcyjnych.
Uczeń:
3 pkt.
2 pkt.
1 pkt.
inicjuje
działania;
stara
się
i
aktywnie
uczestniczy
w
przedsięwzięciach/uroczystościach
szkolnych/środowiskowych
oraz
organizacjach pozaszkolnych; zawsze dotrzymuje ustalonych terminów
i dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań; angażuje innych; aktywnie
i sumiennie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego, w miarę
możliwości systematycznie uczestniczy w dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych (np. koła przedmiotowe, SKS);
podejmuje się pracy poproszony o to, czasami wykonuje prace na rzecz klasy
lub szkoły, uczestniczy w przedsięwzięciach/uroczystościach szkolnych lub
środowiskowych, rzadko nie dotrzymuje ustalonych terminów, w miarę
poprawnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań; na ogół sumiennie
angażuje się w działania w ramach projektu edukacyjnego; często uczestniczy
w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych;
sporadycznie podejmuje się pracy na rzecz klasy, szkoły , środowiska; często
nie dotrzymuje ustalonych terminów, angażuje się w działania w ramach
projektu edukacyjnego poniżej swoich możliwości;
0 pkt.
bierna postawa, odmawia pomocy, nie wykazuje zaangażowania w pracach na
rzecz klasy, szkoły, środowiska; często jest nieobecny na obowiązkowych
uroczystościach szkolnych; wykazał niewielkie zaangażowanie w realizację
projektu edukacyjnego;
4) Dbałość o honor i tradycje szkolne i narodowe; reprezentowanie szkoły.
Uczeń:
3 pkt.
2 pkt.
zawsze dba o honor i tradycje szkolne i narodowe, szanuje symbole
narodowe
i szkolne, dba o dobre imię szkoły, startuje w konkursach i osiąga w nich
sukcesy; reprezentuje szkołę w inny sposób;
na ogół dba o honor i tradycje szkolne i narodowe oraz dba o dobre imię
szkoły; godnie reprezentuje szkołę w konkursach;
1 pkt.
bierze udział w konkursach ale bez wewnętrznej potrzeby;
0 pkt.
charakteryzuje się bierną postawą; nie szanuje symboli szkolnych
i narodowych; nie dba o dobre imię szkoły;
5) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie
szacunku innym osobom, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość
o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób.
3 pkt.
wysoka kultura osobista, uczciwość, zawsze właściwa postawa zarówno w
stosunku do starszych, jak i rówieśników; uczeń nie ulega nałogom i
uzależnieniom; nie przejawia zachowań agresywnych w stosunku do innych;
dba o piękno mowy ojczystej;
2 pkt.
język bez wulgaryzmów; uczeń reaguje na uwagi; nie stosuje używek;
okazuje szacunek innym osobom; dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
1 pkt.
uczeń nie stosuje używek; sporadycznie nie okazuje szacunku; stara się dbać o
bezpieczeństwo swoje i innych;
0 pkt.
stosuje wulgarny język; nie okazuje szacunku rówieśnikom i osobom
starszym; sięgnął po używki; spowodował zagrożenie zdrowia lub życia
swojego lub innych osób;
7. Dla poszczególnych ocen zachowania wymagane jest z uwzględnieniem pkt. 6 uzyskanie
następującej liczby punktów:
ocena zachowania
ilość otrzymanych punktów
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
14, 15
12, 13
9, 10, 11
6, 7, 8
3, 4, 5
0, 1, 2
8.Uczeń, który
a) choć w jednym obszarze otrzymał 0 punktów nie może mieć wyższej oceny niż dobra,
b) w dwóch obszarach otrzymał 0 punktów nie może mieć wyższej oceny niż poprawna,
c) rażąco narusza regulaminy szkolne, może na podstawie decyzji rady pedagogicznej
otrzymać ocenę niższą od wynikającej.
9.Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
10. Ocena końcoworoczna wynika ze średniej punktów uzyskanych w I i II semestrze.
11. Od oceny końcowej z zachowania rodzice i uczeń mają prawo odwołać się zgodnie
z trybem ujętym w WZO.
12.W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH WYCHOWAWCA PO PRZEDSTAWIENIU
MOTYWACJI RADZIE PEDAGOGICZNEJ I UZYSKANIU JEJ AKCEPTACJI, MOŻE
ZMIENIĆ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ Z ZACHOWANIA
Download