KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA (załącznik nr 3)

advertisement
KRYTERIA OCENY
Załącznik nr 3a
ZACHOWANIA
Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu
Ocena zachowania
Opisowe kategorie zachowania uczniów
A
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
sumiennie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy, chętnie wykonuje
dodatkowe zadania, dzieli się swoją wiedzą z innymi, chętnie pomaga kolegom
w nauce, systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, wszystkie nieobecności
usprawiedliwia w terminie
wzorowe
bardzo dobre
zawsze przygotowuje się do zajęć, zawsze punktualnie uczęszcza na zajęcia, wszystkie
nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w odpowiednim terminie, bierze aktywny
udział w zajęciach pozalekcyjnych, chętnie pomaga kolegom w nauce
dobre
stara się przygotowywać do zajęć, czasami spóźnia się na lekcje, nieobecności
usprawiedliwia w terminie, sporadycznie pomaga kolegom w nauce
poprawne
nie wykazuje chęci do nauki, nieobecności nie zawsze usprawiedliwia w ustalonym
terminie, jest obojętny wobec trudności i niepowodzeń innych kolegów
nieodpowiednie
ma nieodpowiedni stosunek do nauki, z premedytacją spóźnia się na lekcje, opuszcza
zajęcia bez usprawiedliwienia, wagaruje, swoim zachowaniem przeszkadza innym
w nauce
naganne
ma nieodpowiedni stosunek do nauki, opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia,
wagaruje, notorycznie spóźnia się na lekcje, swoim zachowaniem dezorganizuje
i uniemożliwia prowadzenie lekcji
B
wzorowe
Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:
w terminie wywiązuje się z powierzonych prac i zadań, aktywnie i z własnej
inicjatywy uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły, pełni funkcję asystenta
nauczyciela, z powodzeniem organizuje imprezy klasowe i szkolne, szanuje mienie
szkoły oraz własność prywatną kolegów i pracowników szkoły
bardzo dobre
rzetelnie wywiązuje się z powierzonych oraz dobrowolnych prac i zadań, aktywnie
i z własnej inicjatywy uczestniczy w pracach na rzecz klasy i społeczności szkolnej,
dotrzymuje ustalonych terminów, szanuje mienie własne i innych
dobre
rzadko nie dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania,
czasami dobrowolnie podejmuje zobowiązania, angażuje się w prace na rzecz zespołu,
współuczestniczy w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych, szanuje mienie
własne i innych
poprawne
zdarza mu się nie dotrzymywać ustalonych terminów, niechętnie lub niezbyt starannie
wykonuje powierzone oraz dobrowolne prace i zadania, nie unika działań na rzecz
wspólnoty klasowej, współuczestniczy w organizowaniu imprez klasowych,
ma obojętny stosunek do mienia własnego i innych
nieodpowiednie
nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych ani dobrowolnych
prac i zadań, unika działań na rzecz wspólnoty klasowej i szkolnej, nie szanuje mienia
własnego i innych
naganne
odmawia wykonania jakichkolwiek prac i zadań, unika działań na rzecz wspólnoty
klasowej i szkolnej, świadomie i celowo uszkodził lub zniszczył cenne mienie szkoły,
mienie własne lub innych osób
str. 1
C
wzorowe
Dbałość o honor i tradycje szkoły:
godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, konkursach, różnego rodzaju
uroczystościach i imprezach, osiąga sukcesy w konkursach i zawodach sportowych
(pozaszkolnych i szkolnych), szanuje tradycje szkoły i symbole narodowe, dba o dobry
wizerunek szkoły, prezentuje właściwą postawę i podczas uroczystości szkolnych, nosi
regulaminowy strój galowy
bardzo dobre
godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, konkursach, różnych
uroczystościach i imprezach, osiąga sukcesy w konkursach i zawodach sportowych
(szkolnych), szanuje tradycje szkoły i symbole narodowe, dba o dobry wizerunek
szkoły, prezentuje właściwą postawę podczas uroczystości szkolnych, nosi
regulaminowy strój galowy
dobre
posiada wyjątkowo wysoki poziom wiedzy i umiejętności z zakresu niektórych
przedmiotów, bierze udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych, prezentuje właściwą postawę podczas uroczystości szkolnych, nosi
regulaminowy strój galowy
poprawne
sporadycznie bierze udział w konkursach i zawodach sportowych, czasami prezentuje
niewłaściwą postawę podczas uroczystości szkolnych, sporadycznie nie nosi stroju
galowego
nieodpowiednie
nie przystępuje do konkursów i zawodów sportowych, nie bierze aktywnego (w sensie
pozytywnym) udziału w życiu klasy i szkoły, niestosownie zachowuje się podczas
uroczystości szkolnych, często nie ma stroju galowego podczas uroczystości szkolnych
naganne
nie jest zainteresowany udziałem w konkursach i zawodach sportowych, nie bierze
aktywnego (w sensie pozytywnym) udziału w życiu klasy i szkoły, swoim
zachowaniem przeszkadza w ich realizacji, niestosownie zachowuje się podczas
uroczystości szkolnych, nie nosi stroju galowego podczas uroczystości szkolnych
D
wzorowe
Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób:
dba o bezpieczeństwo własne oraz innych, prawidłowo reaguje na przejawy
zagrożenia, konflikty i nieporozumienia rozwiązuje w sposób zgodny z ogólnie
przyjętymi normami, respektuje zasady bezpieczeństwa i normy zachowania podczas
zajęć szkolnych i pozaszkolnych, nie stwierdzono u niego żadnych nałogów
czy uzależnień
bardzo dobre
przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na przejawy zagrożenia,
konflikty i nieporozumienia rozwiązuje w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi
normami, respektuje zasady bezpieczeństwa i normy zachowania podczas zajęć
szkolnych i pozaszkolnych, nie stwierdzono u niego żadnych nałogów czy uzależnień
dobre
rzadko zdarza się by spowodował lub zlekceważył zagrożenie bezpieczeństwa,
ale prawidłowo reaguje na zwróconą uwagę, nie stwierdzono u niego żadnych nałogów
i uzależnień
poprawne
zdarza się, że powoduje lub lekceważy zagrożenie bezpieczeństwa i nie zawsze
prawidłowo reaguje na zwróconą uwagę, nie stwierdzono u niego żadnych nałogów
i uzależnień
nieodpowiednie
często lekceważy zagrożenie mimo zwróconej uwagi, stosuje używki, używa na terenie
szkoły przedmiotów niedozwolonych, stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu
własnemu i innych uczniów, demoralizująco wpływa na innych uczniów
naganne
stwarza zagrożenie i celowo lekceważy zagrożenia mimo zwracanej uwagi, wszedł
w konflikt z prawem, na terenie szkoły był pod wpływem alkoholu, narkotyków, palił
papierosy, itp., nie wykazuje chęci poprawy i współpracy
str. 2
E
wzorowe
Dbałość o piękno mowy ojczystej:
jest wzorem dla innych, cechuje się wysoką kulturą osobistą, zawsze zachowuje się
stosownie do sytuacji. jest taktowny, życzliwy, dba o kulturę języka i wypowiedzi,
posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem, w sposób naturalny posługuje się
zwrotami grzecznościowymi
bardzo dobre
cechuje się wysoką kulturą osobistą, zachowuje się stosownie do sytuacji, jest
taktowny, życzliwy, dba o kulturę słowa i zachowania, w sposób naturalny posługuje
się zwrotami grzecznościowymi
dobre
rzadko zdarza mu się być nietaktownym lub nie zapanować nad emocjami, najczęściej
stosuje zwroty grzecznościowe
poprawne
zdarza mu się być nietaktownym lub wulgarnym, sporadycznie stosuje zwroty
grzecznościowe
nieodpowiednie
często jest nietaktowny, agresywny, często bywa wulgarny, nie stosuje zwrotów
grzecznościowych
naganne
jest nietaktowny, agresywny, wulgarny
F
wzorowe
Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią:
jest ubrany zgodnie z obowiązującym regulaminem, zadbany, dba o estetykę i czystość
pomieszczeń szkolnych i terenu szkoły, przestrzega ustalonych w szkole zasad i norm,
szanuje otaczające środowisko
bardzo dobre
jest ubrany zgodnie z obowiązującym regulaminem, dba o estetyczny wygląd i higienę
osobistą, prezentuje właściwą postawę w każdej sytuacji szkolnej i pozaszkolnej, dba
o porządek w salach lekcyjnych, na korytarzach i na boisku szkolnym
dobre
rzadko się zdarza, by jego zachowanie, strój lub higiena budziły zastrzeżenia, dba
o porządek w salach lekcyjnych, na korytarzach i na boisku szkolnym
poprawne
zdarza się, że powoduje lub lekceważy zagrożenie bezpieczeństwa i nie zawsze
właściwie reaguje na zwrócone uwagi, czasami przyjmuje niewłaściwą postawę
w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, ale wykazuje chęć poprawy, zdarza
się mu zaśmiecanie sali, itp., ale przyznaje się do winy i sprząta po sobie, czasami
bywa niestosownie ubrany
nieodpowiednie
zachowuje się niewłaściwie w różnych sytuacjach, często niewłaściwie reaguje
na zwróconą uwagę, nie zawsze współpracuje z wychowawcą, pedagogiem,
dyrektorem szkoły w trudnych sytuacjach, często jest niestosownie ubrany lub nie dba
o higienę, nie dba o porządek w salach lekcyjnych, na korytarzach i na boisku
szkolnym
naganne
zachowuje się niewłaściwie w różnych sytuacjach, często zakłóca przebieg
uroczystości szkolnych i innych, nie wykazuje chęci poprawy zachowania
i współpracy z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem szkoły i nie bierze
odpowiedzialności za swoje czyny, jest niestosownie ubrany lub nie dba o higienę, nie
dba o porządek w salach lekcyjnych, na korytarzach i na boisku szkolnym
G
wzorowe
bardzo dobre
Okazywanie szacunku innym osobom:
jest uczciwy, szanuje godność innych, szanuje pracę dorosłych i rówieśników, jest
koleżeński, prawidłowo reaguje na przejawy zła, jest tolerancyjny, zawsze okazuje
szacunek rówieśnikom i dorosłym
jest uczciwy, szanuje godność innych, szanuje pracę dorosłych i rówieśników, jest
koleżeński, reaguje na przejawy zła, jest tolerancyjny, zawsze okazuje szacunek
rówieśnikom i dorosłym
str. 3
dobre
stara się być uczciwym, szanuje godność innych, szanuje pracę innych, jest koleżeński,
dostrzega przejawy zła, jest tolerancyjny, najczęściej jest życzliwy wobec innych
poprawne
zdarza się mu być nieuczciwym, zdarza się mu nie szanować godności lub pracy
innych, bywa niekoleżeński, nie reaguje na przejawy zła, jest obojętny wobec innych
nieodpowiednie
postępuje nieuczciwie, nie szanuje godności lub pracy innych, jest obojętny wobec
przejawów zła, jest nietolerancyjny, nieżyczliwy wobec innych, jest arogancki wobec
nauczycieli i innych pracowników szkoły, niszczy własność kolegów i pracowników
szkoły
naganne
jest nieuczciwy, nie szanuje godności lub pracy innych, akceptuje zło i przemoc wobec
innych, jest nietolerancyjny, nieżyczliwy, arogancki wobec nauczycieli, innych
pracowników szkoły, rówieśników i innych osób, celowo niszczy własność innych
osób
str. 4
KRYTERIA OCENY
ZACHOWANIA
Załącznik nr 3b
Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu
Zachowanie DOBRE
Zachowanie BARDZO DOBRE
Zachowanie WZOROWE
Otrzymuje uczeń, który:
1. przestrzega
zasad
Regulaminu
Praw
i Obowiązków Ucznia,
2. przestrzega ustalonych w szkole zasad i norm,
np. regulaminów klasopracowni, biblioteki,
stołówki, itp.,
3. w terminie wywiązuje się z powierzonych mu
prac i zadań,
4. sumiennie przygotowuje się do zajęć i aktywnie
w nich uczestniczy,
5. jest życzliwy i koleżeński, np. pomaga w nauce,
użycza przyborów, itp.,
6. zawsze
okazuje
szacunek
rówieśnikom
i dorosłym,
7. w sposób naturalny posługuje się zwrotami
grzecznościowymi,
8. jest uczciwy, nie kłamie, nie manipuluje
informacjami,
9. dba o estetyczny wygląd i higienę osobistą,
10. dba o estetykę i czystość pomieszczeń szkolnych
i terenu szkoły,
11. szanuje tradycje szkoły i symbole narodowe,
12. szanuje otaczające środowisko,
13. dba o kulturę zachowania,
14. dba o kulturę języka i wypowiedzi
15. słucha innych, konflikty i nieporozumienia
rozwiązuje w sposób zgodny z ogólnie
przyjętymi normami,
16. szanuje mienie szkoły oraz własność prywatną
kolegów i pracowników szkoły,
17. systematycznie
i
punktualnie
uczęszcza
na zajęcia,
Otrzymuje uczeń, który :
1. spełnia wszystkie kryteria zawarte w ocenie dobrej,
2. aktywnie i z własnej inicjatywy uczestniczy
w pracach na rzecz klasy (pochwała wychowawcy
klasy, przygotowanie gazetki klasowej, imprezy
klasowej),
3. jego kultura osobista nie budzi żadnych zastrzeżeń,
4. zawsze punktualnie uczęszcza na zajęcia wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia
w odpowiednim terminie,
5. bierze
udział
w
konkursach
szkolnych
i pozaszkolnych,
6. bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych.
Otrzymuje uczeń, który:
1. spełnia wszystkie kryteria zawarte w ocenie
dobrej i bardzo dobrej,
2. aktywnie i z własnej inicjatywy uczestniczy
w pracach na rzecz szkoły,
3. odnosi sukcesy w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych,
4. dba o dobry wizerunek szkoły (pochwała
dyrektora szkoły),
5. jest wzorem dla innych - cechuje się wysoką
kulturą osobistą, zawsze zachowuje się
stosownie do sytuacji.
str. 5
18. na terenie szkoły nie posiada przedmiotów
niedozwolonych, np. noże, pistolety, spraye, gazy,
petardy, itp.,
19. nie
stwarza
sytuacji
zagrażających
bezpieczeństwu
własnemu
i
innych,
a w szczególności:
- respektuje zasady bezpieczeństwa i normy
zachowań podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
np. wycieczki, zawody sportowe, konkursy,
uroczystości i imprezy szkolne itp.,
- bez uzasadnienia i pozwolenia nauczyciela
nie opuszcza pomieszczeń, w których odbywają się
zajęcia,
- bez uzasadnienia i pozwolenia nie opuszcza terenu
szkoły,
20.
nie pije, nie pali, nie stosuje środków
odurzających,
21. nie namawia innych do zażywania używek
(papierosy, alkohol, narkotyki, itp.),
22. nie fałszuje podpisów, dokumentacji szkolnej
i uczniowskiej,
23. nie dopuszcza się: kradzieży, przemocy fizycznej
(np. bójki, popychanie, kopanie, itp.) i psychicznej
(np. dokuczanie, izolowanie, wyzywanie, poniżanie,
itp.), wymuszania, poniżania, znęcania się,
zastraszania,
szantażowania,
molestowania
seksualnego,
nie
uczestniczy
w
tzw.
fali
i nie namawia do takich zachowań, nie używa
telefonu komórkowego podczas zajęć oraz w celu
nagrywania filmów i robienia zdjęć na terenie szkoły,
cyberprzemocy,
25. postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami
zachowań.
str. 6
Zachowanie POPRAWNE
Zachowanie NIEODPOWIEDNIE
Zachowanie NAGANNE
Otrzymuje uczeń, który:
1.
sporadycznie, tj. do 5 przewinień, nie spełnia
kryteriów zawartych w ocenie dobrej, ale wykazuje
chęć poprawy i pozytywnie reaguje na uwagi.
Otrzymuje uczeń, który:
1. nie spełnia kryteriów zawartych w ocenie dobrej
2. dopuścił się przynajmniej raz wymienionych
czynów:
- stosuje używki,
- notorycznie spóźnia się bez usprawiedliwienia
- wagaruje,
- jest arogancki wobec nauczycieli i innych
pracowników szkoły,
używa
na
terenie
szkoły
przedmiotów
niedozwolonych,
- celowo niszczy mienie szkoły,
- niszczy własność kolegów i pracowników szkoły,
- stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu
własnemu i innych uczniów tj. nie respektuje zasad
bezpieczeństwa i norm zachowań podczas zajęć
szkolnych i pozaszkolnych, np. wycieczki, zawody
sportowe, konkursy, uroczystości i imprezy szkolne
itp., bez uzasadnienia i pozwolenia nauczyciela
opuszcza pomieszczenia, w których odbywają się
zajęcia, bez uzasadnienia i pozwolenia opuszcza teren
szkoły,
- demoralizująco wpływa na innych uczniów, np.
namawia do bójek, wyzywania, kradzieży, palenia,
picia alkoholu, zażywania narkotyków,
- nie wykazuje chęci poprawy,
- uniemożliwia prowadzenie lekcji, np. chodzi po klasie
bez pozwolenia nauczyciela, gwiżdże, wysyła liściki,
rozmawia z koleżankami lub kolegami, wygłupia się,
- z premedytacją spóźnia się na lekcje
3. Nie wykazuje chęci poprawy zachowania
i współpracy z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem
szkoły i nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny
4. Nie popełnia wykroczeń wymienionych przy ocenie
nagannej
5. Otrzymał upomnienie wychowawcy klasy lub
dyrektora (wicedyrektora) szkoły i nie wykazał chęci
poprawy i współpracy
Otrzymuje uczeń, który:
1. nie spełnia kryteriów zawartych w ocenie
dobrej i nieodpowiedniej,
2. dopuścił się przynajmniej raz co najmniej
jednego z niżej wymienionych czynów:
- wszedł w konflikt z prawem,
- na terenie szkoły był pod wpływem alkoholu,
narkotyków,
- palił na terenie szkoły,
- świadomie i celowo uszkodził lub zniszczył
cenne mienie szkoły,
- fałszował dokumentację szkolną, uczniowską,
podpisy,
3. świadomie i z premedytacją dopuszcza się
niżej wymienionych czynów wobec uczniów,
nauczycieli, innych pracowników szkoły:
- kradzieży,
- wymuszania,
- przemocy fizycznej (np. bójki, kopanie,
popychanie, klepnięcia, itp.),
- przemocy psychicznej (np. wyzywanie,
dokuczanie, izolowanie, opluwanie, itp.),
- poniżania,
- zastraszania i gróźb,
- znęcania się,
- szantażowania,
- molestowania seksualnego
- tzw. fali
- cyberprzemocy, np. wysyłał wulgarne smsy
i mmsy, filmy, komentarze na blogach,
- zniewagi nauczyciela lub innego pracownika
szkoły,
4. otrzymał naganę wychowawcy klasy
lub
dyrektora
(wicedyrektora)
szkoły
i nie wykazał chęci poprawy i współpracy,
str. 7
Dyrektor Szkoły
mgr Bożena Wysota
str. 8
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards