Kryteria oceniania zachowania

advertisement
ZAŁĄCZNIK 1A
KRYTERIA OCENIANIA
ZACHOWANIA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ nr 356
w WARSZAWIE
1
lp
I
1.
2.
kryteria
Punktualność
Nieobecności
wzorowe
Nie ma żadnych
spóźnień w
semestrze.
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
Ma nie więcej niż Ma nie więcej niż 4
Ma nie więcej niż 8
Ma nie więcej niż 12
Ma więcej niż 18
2 spóźnienia
spóźnienia
spóźnień w semestrze. spóźnień w semestrze. spóźnień
w semestrze.
w semestrze.
w semestrze.
Ma usprawiedliwione wszystkie
nieobecności
przez rodzica lub opiekuna w formie
pisemnej
na osobnej kartce lub drogą
elektroniczną
w ciągu dwóch tygodni od powrotu do
szkoły.
Zawsze właściwie zachowuje się na
lekcjach. Zawsze ma przy sobie
dzienniczek ucznia.
Ma nie więcej niż 8
godzin lekcyjnych
nieusprawiedliwionych
w semestrze.
Zdarza mu się
przeszkadzać
Zachowanie
w czasie zajęć
w czasie
lekcyjnych, lecz
3.
zajęć
zawsze reaguje na
lekcyjnych
zwróconą uwagę.
Zawsze ma przy sobie
dzienniczek ucznia.
Aktywnie i systematycznie uczestniczy Systematycznie
w zajęciach pozalekcyjnych dostępnych uczestniczy
Rozwijanie
na terenie szkoły, wspomagających jego w zajęciach
zainteresowań rozwój/rozwijających zainteresowania. dostępnych na terenie
4.
i udział w kółkach
szkoły, w których
oraz konkursach
zadeklarował chęć
uczestnictwa.
Ma nie więcej niż 15
godzin lekcyjnych
nieusprawiedliwionych
w semestrze.
Ma więcej niż 30
godzin lekcyjnych
nieusprawiedliwionych
w semestrze.
Ma więcej niż 40 godzin
lekcyjnych
nieusprawiedliwionych
w semestrze.
Swoim niewłaściwym
zachowaniem zakłóca
prowadzenie lekcji.
Zdarza się, że nie
reaguje na polecenia
nauczyciela, wymaga
wielokrotnych
upomnień.
Uniemożliwia prowadzenie lekcji. Nie reaguje
na polecenia nauczyciela.
-----------------------------------------------------
2
lp
kryteria
II
1. Uczestniczenie
w
organizowaniu
imprez
szkolnych
lub
klasowych
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
Aktywnie
Włącza się w
Wykonuje zlecone Unika działań na
Unika podejmowania
uczestniczy w
działalność
przez nauczyciela
rzecz klasy, szkoły
czynności
życiu klasy
charytatywną.
zadania, ale nie
i środowiska. Nie
wykonywanych na
i szkoły.
Aktywnie uczestniczy wykazuje się
wykonuje zadań i
rzecz klasy, szkoły
Jest zaangażowany w życiu klasy.
własną inicjatywą. prac dodatkowych.
i środowiska.
w pracę samorządu Aktywnie uczestniczy
Jest biernym
Niechętnie
szkolnego. Godnie w kołach
obserwatorem
uczestniczy
reprezentuje szkołę, przedmiotowych na
działań innych osób. w uroczystościach
uczestnicząc w
terenie szkoły, chętnie
Czasami nie
szkolnych
konkursach,
bierze udział
zachowuje powagi
i pozaszkolnych,
zawodach
w konkursach,
w ważnych chwilach wpływając tym
sportowych
zawodach sportowych
np. podczas apeli.
samym
i uroczystościach. i uroczystościach.
demotywująco na
Aktywnie działa
Bardzo chętnie
innych uczniów.
w organizacjach
podejmuje zlecone
Swoim niewłaściwym
młodzieżowych na zadania i często sam
zachowaniem zakłóca
terenie szkoły jak
jest ich pomysłodawcą.
uroczystości i
i poza nią, inicjuje
imprezy szkolne.
imprezy szkolne,
chętnie włączając
się do pomocy przy
organizacji
uroczystości.
Chętnie wykonuje
Sporadycznie
Niechętnie
Niechętnie podchodzi
2. Wykonywanie Bardzo chętnie
prac
wykonuje liczne
zlecone prace
wykonuje
podchodzi do
do wszelkich prac
społecznych
prace społeczne na dodatkowe na rzecz
dodatkowe, zlecone wszelkich prac
społecznych. Unika
na rzecz klasy rzecz klasy i
klasy. Uczestniczy w
prace
społecznych. Unika zaangażowania w
lub szkoły
szkoły. Jest
życiu klasy, pomaga
na rzecz klasy.
zaangażowania
pracę na rzecz klasy i
zaangażowany w
w organizacji
Stosuje się
w pracę na rzecz
szkoły, Najczęściej
naganne
Nie wykonuje zleconych
zadań i nie stosuje się do
próśb i poleceń.
Nie współpracuje, nie
potrafi docenić pracy
innych, utrudnia
wykonanie zadania innym.
Bardzo niechętnie
uczestniczy
w uroczystościach
szkolnych
i klasowych. Nie umie
zachować powagi w
ważnych chwilach, swoim
zachowaniem celowo
zakłóca przebieg
uroczystości i imprez
klasowych i szkolnych.
Odmawia wykonywania
prac społecznie
użytecznych. Odnosi się
lekceważąco
do prac wykonywanych
przez innych. Niszczy,
3
życie szkoły, ma
niektórych imprez lub
ciekawe pomysły
uroczystości.
i z powodzeniem je
realizuje.
lp
kryteria
3. Pomoc
kolegom w
nauce
i
rozwiązywaniu
problemów
do poleceń i próśb
nauczyciela.
klasy i szkoły.
Niekiedy nie stosuje
się do próśb
i poleceń
nauczycieli.
nie stosuje się do
próśb i poleceń
nauczycieli.
dewastuje wyposażenie
szkoły.
Nie stosuje się do próśb
i poleceń nauczycieli i nie
przejawia chęci zmiany
swojej postawy.
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
Jest
zaangażowany
w pomoc
słabszym,
zawsze chętnie
udziela im
pomocy,
zawsze mogą
oni na niego
liczyć.
Organizuje
samopomoc
uczniowską
i angażuje
do tego innych
uczniów.
Wykazuje się
empatią, potrafi
wysłuchać,
doradzić.
Chętnie pomaga
innym w nauce,
wykazując się przy
tym własną
inicjatywą. Wspiera
swoich kolegów
w rozwiązywaniu
ich problemów.
Jest koleżeński,
można na niego
liczyć.
Nie odmawia
pomocy
i poproszony
udziela jej. Stara
się rozwiązywać
zaistniałe
konflikty. Potrafi
unikać sytuacji
konfliktowych i
na ogół
postępuje
odpowiedzialnie
.
Czasami zachowuje się
niewłaściwie wobec innych,
nie zawsze umie być
samokrytyczny. Poproszony
udziela pomocy innym,
czasami jej odmawiając. Nie
zawsze oddziaływania
wychowawcze nauczycieli
przynoszą pozytywne zmiany.
Odmawia pomocy
swoim kolegom.
Inicjuje problemy
w grupie poprzez
prowokowanie
niewłaściwych
postaw i zachowań
(agresja słowna
i fizyczna).
Podburza innych do
negatywnych zachowań, jest
inicjatorem i uczestnikiem
bójek
i konfliktów. Notorycznie
łamie zasady związane ze
współdziałaniem i nie
wykazuje chęci do zmiany
swego postępowania. Pomimo
różnych zabiegów zachowuje
się nagannie w stosunku do
innych osób – stosuje agresję
słowną
i fizyczną. Nie szanuje uczuć
innych, naruszając tym samym
ich godność.
4
lp
kryteria
4. Współdziałanie
w zespole.
wzorowe
Angażuje się w
pracę zespołową,
kieruje nią i dba o jej
wysokie rezultaty.
Zgodnie
i aktywnie
współpracuje
w różnych
organizacjach
uczniowskich
i młodzieżowych
prowadzonych na
terenie szkoły i poza
nią. Postępuje
odpowiedzialnie i
jest wsparciem dla
społeczności
szkolnej.
5. Poszanowanie
Wykazuje troskę
cudzej własności o mienie
i pracy innych
indywidualne i
oraz troska
szkolne. Zawsze
o jakość pomocy szanuje pomoce
dydaktycznych i sprzęt szkolny,
i wyposażenia
zachęca do tego
szkoły.
kolegów. Wykonuje
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
Zgodnie i aktywnie
pracuje w zespole.
Udziela się w pracy
samorządu klasowego.
Przyjmuje
odpowiedzialność za
wyniki pracy
zespołowej. Docenia i
szanuje pracę innych.
Właściwie
i zgodnie
współdziała
w zespole.
Na ogół czuje się
odpowiedzialny
za wyniki pracy.
Szanuje pracę
innych osób.
Z własnej inicjatywy
nie angażuje się w
pracę zespołową.
Pracując
w zespole, czasami
popada w konflikty.
Zdarza się, że nie
szanuje pracy innych.
Nie potrafi
współdziałać
w zespole. Nie
czuje się
odpowiedzialny za
wyniki wspólnej
pracy i nie szanuje
pracy innych.
Wywołuje
konflikty.
Nie potrafi współdziałać
w zespole i utrudnia pracę
innym. Podburza innych do
negatywnych zachowań, jest
ich inicjatorem i uczestnikiem.
Wywołuje konflikty i
uczestniczy w bójkach.
Notorycznie łamie zasady
zgodnego współdziałania i nie
wykazuje chęci do zmiany
swojego postępowania.
Wykazuje troskę
o mienie indywidualne
i szkolne.
Szanuje pomoce i
sprzęt szkolny.
Docenia pracę innych.
Zawsze
porządkuje swoje
Szanuje cudzą
własność i dba
o mienie szkolne.
Reaguje na
niszczenie cudzej
własności
oraz mienia
szkoły.
Nie reaguje na
niszczenie cudzej
własności oraz
mienia szkoły. Zdarza
się,
że użytkując pomoce
dydaktyczne, zwraca
je w naruszonym
Nie dba o mienie
szkoły. Nie
szanuje cudzej
własności.
Niszczy sprzęt
szkolny i pomoce
dydaktyczne
i zdarza mu się
Niszczy, dewastuje mienie
szkolne i cudzą własność.
Odmawia wykonywania prac
kompensujących zniszczenia.
Odnosi się lekceważąco do
pracy innych. Na jego miejscu
pracy panuje ustawiczny
bałagan.
5
drobne prace
związane z troską
o otoczenie szkolne.
Zawsze porządkuje
swoje miejsce pracy
i przypomina o tym
innym.
lp
kryteria
6. Respektowanie
regulaminów,
zarządzeń
i poleceń
dyrekcji szkoły,
wychowawcy
klasy,
nauczycieli oraz
innych
pracowników
szkoły.
Najczęściej
stanie. Niekiedy
porządkuje swoje pozostawia bałagan
miejsce pracy.
na swoim miejscu
pracy.
nakłaniać innych
do podobnych
zachowań. Nie
szanuje pracy
innych.
Pozostawia
bałagan na swoim
miejscu pracy.
Nie stosuje się do próśb
i poleceń nauczycieli i nie
przejawia chęci zmiany swojej
postawy.
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
Zawsze stosuje się
do regulaminów,
zarządzeń i
poleceń dyrekcji
oraz pracowników
szkoły.
i wzorowo je
wykonuje,
nakłaniając do
tego rówieśników.
Zawsze stosuje się do
regulaminów,
zarządzeń i poleceń
dyrekcji oraz
pracowników szkoły.
Przestrzega
obowiązujących na
terenie szkoły
regulaminów i zasad.
Podporządkowuje
się do regulaminów,
zarządzeń i poleceń
dyrekcji oraz
pracowników
szkoły.
Czasami narusza
obowiązujące normy,
nie przestrzegając
postanowień
wynikających ze
szkolnych
regulaminów oraz nie
stosując się do
poleceń i zarządzeń.
Lekceważy
regulaminy,
zarządzenia
i polecenia dyrekcji
i pracowników
szkoły. Lekceważy
uwagi dotyczące
swojego
postępowania,
a konsekwencje
wynikające z WSO
nie przynoszą
oczekiwanej
poprawy.
Celowo i świadomie łamie
ogólnie przyjęte normy
etyczne i zasady współżycia
społecznego. Ustawicznie
nie przestrzega
obowiązujących
regulaminów, zarządzeń
dyrekcji i odmawia
wykonywania poleceń
pracowników szkoły.
Nie wykazuje chęci
poprawy,
a zastosowane działania
wychowawcze nie przynoszą
pozytywnych skutków.
DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY
III
lp
miejsce pracy.
kryteria
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
6
1. Dbałość o honor Dba o honor szkoły i godnie reprezentuje Bierze udział
Biernie uczestniczy
Nie dba o honor i tradycje szkoły. Demonstruje
i tradycje szkoły. ją na zewnątrz. Bierze aktywny udział
w
w uroczystościach
lekceważący stosunek do uroczystości szkolnych.
w uroczystościach szkolnych
uroczystościach szkolnych. Pamięta
i/oraz pozaszkolnych i zawsze pamięta
szkolnych
o stroju adekwatnym
o stroju galowym. Godnie reprezentuje
i pamięta o
do powagi danej
szkołę w konkursach i zawodach.
stroju galowym. uroczystości.
IV
DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ
lp
kryteria
1. Kultura słowa
wzorowe
bardzo dobre
Wyróżnia się szczególną dbałością o
kulturę słowa oraz przestrzega zasad
kulturalnej rozmowy na terenie szkoły i
poza nią.
dobre
Wykazuje
dbałość o
kulturę słowa
i przestrzega
zasady
kulturalnej
dyskusji.
poprawne
Zdarza się, że jego
wypowiedzi są
niedbałe
i niestosowne do
sytuacji. Zdarza się, że
narusza zasady
kulturalnej dyskusji.
nieodpowiednie
naganne
Nie dba o kulturę słowa i nie przestrzega zasad
kulturalnej dyskusji. Jego wypowiedzi są niedbałe
i nieadekwatne do sytuacji. Używa wulgaryzmów,
obraża innych członków społeczności szkolnej.
7
DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH
V.
lp
kryteria
wzorowe
1. Dbałość
o
bezpieczeństwo
własne i innych.
lp
dobre
Dba o bezpieczeństwo własne i innych.
Przestrzega zasad BHP oraz regulaminu
szkoły. Dba o zdrowie i higienę
osobistą.
Swoim zachowaniem nie stwarza
niebezpiecznych sytuacji w szkole ani
poza szkołą. Stara się właściwie
rozwiązywać konflikty.
poprawne
nieodpowiednie
Z reguły przestrzega
zasad BHP i
regulaminu szkoły
(np. bieganie po
korytarzach,
popychanie na
schodach itp.). Stara
się przestrzegać zasad
bezpieczeństwa
swojego
i innych.
Stara się dbać o
zdrowie
i higienę osobistą.
Stara się swoim
zachowaniem nie
stwarzać
niebezpiecznych
sytuacji w szkole i
poza szkołą. Nie
zawsze właściwie
rozwiązuje konflikty.
Często nie
przestrzega zasad
BHP i regulaminu
szkoły. Jego
zachowanie może
powodować
zagrożenie dla niego
samego
i innych. Nie zawsze
dba o zdrowie i
higienę osobistą. Nie
przestrzega zasad
bezpieczeństwa
swojego i innych.
Wywołuje
konflikty w grupie
kolegów z klasy i ze
szkoły. Zdarza mu się
stosować przemoc
fizyczną i psychiczną
w stosunku do swoich
kolegów.
poprawne
nieodpowiednie
naganne
Nie przestrzega
obowiązujących norm
współżycia w grupie, zasad
BHP
i obowiązujących w szkole
regulaminów. Świadomie
szkodzi swojemu zdrowiu
poprzez używanie środków
uzależniających, zachęca
innych do ich używania. Jego
zachowanie stwarza
zagrożenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa jego samego i
innych. Bardzo często
wywołuje konflikty
w grupie, stosuje przemoc
fizyczną i psychiczną wobec
innych. Jest agresywny
w stosunku do kolegów
i nauczycieli. Bierze udział
i często jest inicjatorem bójek,
kradzieży, wyłudzania,
zastraszania innych kolegów.
GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE W SZKOLE I POZA NIĄ, OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM
V
I
kryteria
Wykazuje
szczególną
dbałość o
bezpieczeństwo
i zdrowie własne
i innych.
Przestrzega zasad
BHP i regulaminu
szkoły. Zawsze
dba o zdrowie i
higienę osobistą.
Umie zachować
się godnie
w sytuacjach
wygranej i
porażki. Potrafi
i właściwie
rozwiązuje
konflikty w
grupie.
bardzo dobre
wzorowe
bardzo dobre
dobre
1. Kultura osobista Swoim
Swoim postępowaniem nie narusza
postępowaniem
godności własnej i innych. W dyskusji
nigdy nie narusza zawsze szanuje opinie innych.
Zdarza się, że swoim Swoim
zachowaniem narusza postępowaniem
godność własną i
narusza godność
naganne
W sposób rażący nie
przestrzega zasad kultury
osobistej, lekceważąc godność
8
godności własnej
i innych. Potrafi
zachować się
stosownie do
sytuacji. W
dyskusji zawsze
szanuje opinie
innych. Jego
sposób bycia
stanowi wzór do
naśladowania.
Używa zwrotów
grzecznościowyc
h
w stosunku do
członków
społeczności
szkolnej.
lp
kryteria
2. Postawa wobec
innych
wzorowe
W swoim
postępowaniu
wyróżnia się
uczciwością
i życzliwością,
chętnie niesie
pomoc innym,
staje w obronie
słabszych.
W relacjach
z innymi stosuje
zasady fair-play.
Jego postawa
Używa zwrotów grzecznościowych
w stosunku do członków społeczności
szkolnej.
innych. Niekiedy
zachowuje się
nietaktownie. W
dyskusji nie zawsze
szanuje opinie innych.
Używa zwrotów
grzecznościowych
w stosunku do
członków
społeczności szkolnej.
własną lub innych.
W dyskusji nie
szanuje opinii innych.
Czasami używa
wulgaryzmów
i sformułowań
obraźliwych.
Nie stosuje zwrotów
grzecznościowych
w stosunku do
członków
społeczności szkolnej.
Zachowuje się
arogancko wobec
nauczycieli,
pracowników szkoły
i uczniów.
własną
i innych.
Nie szanuje uczuć innych osób
i nie liczy się z ich opinią.
Używa wulgaryzmów
i sformułowań obraźliwych.
Zachowuje się arogancko
wobec nauczycieli,
pracowników szkoły
i uczniów.
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
W swoim postępowaniu
wyróżnia się
uczciwością, chętnie
niesie pomoc innym.
Wykazuje postawę
opiekuńczą wobec
słabszych. W relacjach
z innymi stosuje zasady
fair-play. Jego postawa
jest godna
naśladowania.
W swoim
postępowaniu
jest uczciwy,
odpowiedzialn
y za swoje
postępowanie.
W relacjach
z innymi
stosuje zasady
fair-play.
Jego relacje z innymi
są poprawne. Jest
zazwyczaj uczciwy,
ale nie wykazuje
szczególnej
inicjatywy
w pomaganiu innym.
Podporządkowuje się
zasadom współżycia
społecznego.
Nie zawsze zachowuje
się stosownie do
sytuacji. Bywa
nieuczciwy.
Wywołuje konflikty,
unika
odpowiedzialności,
łamie podstawowe
zasady współżycia
społecznego.
Często zachowuje się
niestosownie do sytuacji. Jest
nieuczciwy, kłamie. Jest skory
do konfliktów, uczestniczy
w bójkach. Notorycznie
lekceważy podstawowe zasady
współżycia społecznego.
Nie przejawia chęci poprawy.
9
stanowi wzór do
naśladowania.
3. Higiena osobista Jego nienaganny wygląd i dbałość o higienę
osobistą stanowi wzór dla otoczenia.
i dbałość
Wykazuje inicjatywę w pracach
o otoczenie.
porządkowych na terenie szkoły.
Utrzymuje wzorowy porządek w miejscu
pracy i na terenie szkoły.
Dba o higienę
osobistą
oraz estetykę
wyglądu
własnego
i otoczenia.
Bierze udział
w pracach
porządkowych
na terenie
szkoły.
Utrzymuje
porządek
w miejscu
pracy i na
terenie szkoły.
Wykazuje dbałość
o higienę osobistą
oraz estetykę własną
i otoczenia. Dba
o porządek w miejscu
pracy.
Jego dbałość o higienę
osobistą i estetykę
wyglądu
zewnętrznego budzi
poważne zastrzeżenia
(np. przyjście do
szkoły
w makijażu,
farbowanych włosach,
pomalowanych
paznokciach,
niewłaściwym obuwiu
itp.). Nie sprząta po
sobie i pozostawia
śmieci.
Nie dba o higienę osobistą ani
o estetykę wyglądu
zewnętrznego. Nie sprząta po
sobie, pozostawia śmieci,
przyczynia się do dewastacji
sal lekcyjnych
i sprzętu. Nie wykazuje chęci
poprawy.
10
11
Download