Cechy oceny osiąganych wyników i realizacji

advertisement
Załącznik Nr 6
Przykładowe kryteria dodatkowe
CECHY OCENY OSIĄGANYCH WYNIKÓW I REALIZACJI CELÓW STANOWISKA I ORGANIZACJI
NATĘŻENIE CECHY
Lp.
Nazwa cechy
1. Odpowiedzialność
i dbałość o
powierzone mienie:
- dbałość o
powierzone mienie,
- wysokie poczucie
odpowiedzialności,
- zdolność
przyjmowania
i ponoszenia
odpowiedzialności
materialnej.




1
Niezadowalający
Nieodpowiedzialny.
Nie interesuje go stan
załatwianych spraw i
wykorzystywanych urządzeń.
Często powoduje straty.
Ciężar odpowiedzialności stara
się przerzucić na innych.
2. Dyscyplina pracy:
 Często nie przestrzega
- przestrzeganie
podstawowych zasad
przepisów BHP,
bezpiecznej pracy.
- zdyscyplinowanie,  Konieczny jest stały nadzór ze
- punktualność,
strony przełożonego.
- porządek na
 Często spóźnia się lub jest
stanowisku pracy.
nieobecny w pracy, opuszcza
samodzielnie stanowisko pracy.
 Często łamie i nie przestrzega
wyznaczonej przez przełożonego
2
zadowalający
o
o
o
3
dobry
4
Bardzo dobry
Przyjmuje odpowiedzialność o Dba o mienie,
 Reaguje właściwie
lub godzi się z nią.
które mu
na każdy
Stara się utrzymać urządzenia
powierzono
przypadek
w dobrym stanie.
o Wykazuje
marnotrawstwa.
Dba o sprawy, które mu
poczucie
powierzono.
odpowiedzialności  Bardzo wysokie
poczucie
o Nie powoduje strat
odpowiedzialności
 Wykazuje
wyjątkową
dbałość
o powierzone
środki
o
Przestrzega
 Doskonale
o Wymaga okresowo
zasad BHP
orientuje się w
nadzoru podczas
o
Zwykle
przepisach BHP,
wykonywania pracy.
przestrzega
zawsze przestrzega
o Poziom spóźnień i
ustalonych reguł
je w pracy.
nieobecności mieści się w
postępowania
 Zawsze
normie.
o
Potrafi
przestrzega
o Z reguły przestrzega
samodzielnie
wyznaczonych
ustalonej dyscypliny
stosować przepisy
procedur
pracy.
i zasady BHP
postępowania.
1
CECHY OCENY OSIĄGANYCH WYNIKÓW I REALIZACJI CELÓW STANOWISKA I ORGANIZACJI
NATĘŻENIE CECHY
Lp.
Nazwa cechy
2
zadowalający
1
Niezadowalający
dyscypliny pracy.
 Nie przestrzega ustalonych zasad
utrzymywania ładu i porządku
na stanowisku pracy.
3.
Dyspozycyjność.

Zawsze szuka usprawiedliwienia
dla uniknięcia wykonania
dodatkowych, pilnych zadań.
 Niechętnie poświęca swój wolny
czas na dodatkowe zadania.
 Często korzysta z czasu pracy do
załatwiania spraw osobistych,
nawet wtedy, gdy mógłby je
załatwić poza czasem pracy.
 Nie informuje przełożonego o
swoich nieobecnościach w
o
o
o
o
o
3
dobry

Potrzebuje wskazówek i
wytycznych podczas
organizacji pracy na
stanowisku pracy.
Swoje zadania wykonuje
w ramach wyznaczonego
czasu pracy.
Na polecenie przełożonego
zostaje po godzinach pracy,
celem wykonania
dodatkowych zadań.
Rzadko robi sobie przerwy
w ciągu dnia pracy.
Uzgadnia z przełożonym
ewentualne nieobecności
4
Bardzo dobry
Zawsze jest
punktualny.
 Doskonale
orientuje się w
przepisach BHP,
zawsze przestrzega
je w pracy.
 Zawsze
przestrzega
wyznaczonych
procedur
postępowania.
 Zawsze jest
punktualny
o
o
o
Stara się o
 Nie ma
zapewnienie
nieobecności w
kontaktu z nim w
pracy.
sprawach ważnych,  Chętnie podejmuje
nawet po
się wykonania
zakończeniu pracy
dodatkowych
Unika korzystania
zadań, nawet poza
z czasu pracy do
obowiązującym
załatwiania spraw
czasem pracy.
osobistych
 Nie wykorzystuje
Mała ilość
czasu pracy do
2
pracy, utrudniając tym samym
kontakt z nim.
4.
Umiejętność
 Nie dba o wygląd własnej osoby.
reprezentowania
 Nie dba o stan własnego
urzędu na zewnątrz.
stanowiska.
Umiejętność
 W stosunku do osób spoza
promowania Powiatu
urzędu (klientów,
współpracowników,
potencjalnych kontrahentów)
zachowuje się nieuprzejmie,
niekompetentne.
 Przejawia zachowania
lekceważące, zarówno w
kontakcie bezpośrednim, jak i
telefonicznym.
 Jego zachowanie może wpływać
na kształtowanie negatywnej
opinii o Starostwie i Powiecie.
 Nie wykazuje zainteresowania
sprawami Powiatu
nieobecności w
pracy
o
o
o
o
Prezentacja własnej osoby nie 
budzi zastrzeżeń.
W kontaktach
interpersonalnych
prawidłowy sposób
zachowania.

Nie wyraża negatywnych i
niekompetentnych opinii nt.
pracodawcy.
Reprezentuje interesy urzędu
w sposób zgodny z
oczekiwaniami.

Wyraża pozytywne
opinie o pracy
Starostwa i
funkcjonowaniu
Powiatu
W imieniu
pracodawcy
występuje w
ramach
udzielonych
upoważnień
i pełnomocnictw.
Reprezentuje
interesy urzędu w
sposób zgodny z
oczekiwaniami.
załatwiania spraw
osobistych






Życzliwy zarówno
w kontaktach
bezpośrednich jak i
telefonicznych.
Swoją pracę stara
się wykonywać
tak, aby
kształtować
pozytywne opinie
o Starostwie.
Szczególnie dba o
wygląd własnej
osoby
i stanowiska pracy.
W stosunku do
klientów
i innych osób z
poza urzędu jest
uprzejmy i
kompetentny
Wykazuje bardzo
duże
zainteresowanie
sprawami Powiatu.
Samodzielnie
redaguje
informacje do
mediów
kształtujące
3
pozytywny
wizerunek
Starostwa i
Powiatu
4
CECHY OCENY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
NATĘŻENIE CECHY
Lp.
Nazwa cechy
1
Niezadowalający
2
Zadowalający
3
Dobry
4
Bardzo dobry
1.
Umiejętność
nawiązywania
kontaktów
i współpracy:
- umiejętność
współdziałania,
- umiejętność
nawiązywania
kontaktów,
- zdolność do
nawiązywania
współpracy.
 Często zachowuje się
niewłaściwie.
 Wywołuje konflikty, stwarza
dodatkowe trudności we
współpracy.
 Traktuje współpracowników
z góry lub niepoważnie.
 Często zdarzają się skargi ze
strony interesantów.
 Nie wykazuje skłonności do
współpracy.
 Ma trudności w
nawiązywaniu i
podtrzymywaniu kontaktów.
 Zachowuje się poprawnie.
 Nie stawia swojego zdania na
pierwszym miejscu, potrafi
wysłuchać zdania drugiej
strony.
 Wykonuje to, co do niego
należy, lecz w przypadku
negatywnego zachowania się
przeciwnej strony nie potrafi
zawsze zaradzić pojawiającej
się sytuacji.
 Nawiązuje kontakty na
właściwym poziomie dla
danego stanowiska
pracy.
 Jest zdolny do
współpracy
 Nie wymaga pomocy
przy rozwiązywaniu
konfliktów
 Posiada wyraźne
zdolności do współpracy
 Ma własne zdanie.
 We współdziałaniu
zachowuje się bardzo
kulturalnie, łatwo
nawiązuje kontakty.
 Jest taktowny, dyskretny,
tolerancyjny i asertywny.
 Potrafi łagodzić
konflikty. wpływać na
innych.
2.
Ogólny sposób bycia –
życzliwość i kultura
osobista.
 Jest niekulturalny.
 Zraża ludzi do siebie.
 Nieżyczliwy w kontaktach z
kolegami
i podwładnymi.
 Nie wyraża zainteresowania
problemami innych.
 Zamyka się w sobie.
 Przejawia wybuchy gniewu,
agresji.
 Niekiedy obraża innych.
 W miarę kulturalny i
życzliwy.
 Rzadko odmawia pomocy
innym.
 Stara się być taktowny i miły.
 Kulturalny i życzliwy.
 Nie odmawia pomocy
innym.
 Jest taktowny .
 Nie powoduje
konfliktów.
 Życzliwy.
 Opanowany,
zrównoważony,
wyrozumiały.
 Przejawia właściwą
postawę etyczną.
 Posiada pogodne
usposobienie.
 Jest taktowny w
stosunku do innych
ludzi.
 Pozytywnie wpływa na
atmosferę
w pracy.
 Jest wrażliwy na
potrzeby innych ludzi
5 i
ich problemy.
CECHY OCENY UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH
NATĘŻENIE CECHY
Lp.
1
Niezadowalający
Nazwa cechy
1. Konsekwencja w
działaniu

Nie dotrzymuje
obietnic, ustaleń i
uzgodnień.
2. Umiejętność
motywowania
pracowników.

Nie potrafi
integrować zespołu.
Ma duże trudności w
poznawaniu i
ocenianiu ludzi.
Jest niesprawiedliwy,
nie wykazuje troski o
warunki pracy
podwładnych.
Jest obojętny na
sprawy osobiste.
Zauważa tylko błędy.
Nadmiernie krytykuje
podwładnych.





3. Umiejętność nadzoru
i kontroli pracy.
2
Zadowalający
o





Stara się przestrzegać
ustaleń
i uzgodnień.
o
Motywuje pracowników

wykorzystując głównie
narzędzia regulaminowe,
formalne.

Dba o zapewnienie
podstawowych warunków

pracy.
Stosuje motywację płacową,
rzadko pozapłacową.
Jest obiektywny, nie
analizuje jednak motywów
działania pracowników.
Stara się być sprawiedliwy.
Nie wywiązuje się z  Dokonuje okresowo
obowiązków
rutynowej kontroli.
sprawowania
 Przywiązuje dostateczną
kontroli.
uwagę do kontrolowanych
 W niedostatecznym
zadań i procesów oraz
stopniu obserwuje tok
ocenianych pracowników.

3
Dobry
Przestrzega ustaleń
Oddziałuje mobilizująco
i integrująco na zespół
pracowników
Stymuluje aktywność
pracowników
Wykazuje troskę o
warunki pracy.
4
Bardzo dobry







 Na bieżąco kontroluje

wykonywanie pracy przez
podwładnych
 Zwykle egzekwuje

wykonywanie wydanych
poleceń.
Błyskawicznie reaguje na
usiłowanie wprowadzenia
odstępstw od przyjętych
ustaleń.
Stwarza podwładnym
możliwości awansu.
Dba o rozwój zawodowy
podwładnych.
Posiada umiejętność
oddziaływania na potrzeby
innych.
Dostosowuje styl i sposób
kierowania do
zamierzonego celu i
sytuacji.
Jest sprawiedliwy w
ocenie podwładnych.
Uruchamia zachęty
pozapłacowe.
Konsekwentnie egzekwuje
wykonywanie wydanych
poleceń.
Terminowo i rzetelnie
dokonuje oceny
podwładnych.
6
CECHY OCENY UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH
NATĘŻENIE CECHY
Lp.
Nazwa cechy
1
Niezadowalający
2
Zadowalający
pracy kierowanego
 Nie zawsze analizuje
zespołu pod kątem
przyczyny niedociągnięć
właściwej realizacji
pracy i sporadycznie
zadań.
podejmuje starania, aby je
 Podległy zespół ludzi
wyeliminować.
z powodu braku
należytej kontroli
pracuje nierzetelnie,
nieterminowo.
 Nie wyciąga
wniosków z
przeprowadzonych
kontroli i ocen.
4. Umiejętność oceniania  Nie przywiązuje
 Zwykle ocenia zgodnie z
pracowników:
należytej wagi do
obowiązującą procedurą.
- ocena bieżąca
oceniania
 Stara się oceniać
pracownika,
podwładnych.
pracowników
- rozmowa
 Ocenia subiektywnie
sprawiedliwie.
oceniająca,
i pobieżnie.
 Nie jest uprzedzony ani nie
- wnioski i
 Nie przestrzega
faworyzuje swoich
zalecenia,
procedur związanych
pracowników.
- analiza ocen
z okresową oceną
 Przygotowuje w należytej
pracowników.
pracowników.
formie sprawozdania po
 Ma tendencje do
ocenie okresowej.
zawyżania lub
3
Dobry






4
Bardzo dobry
Dba o realizację wniosków
i decyzji z nich
wynikających.
 Nie narzuca im sposobu
wykonania zadań
 Analizuje przyczyny
niedociągnięć i braków w
pracy podległych
pracowników – omawia je
z nimi.

Nie jest uprzedzony ani
 Terminowo i rzetelnie
nie faworyzuje swoich
dokonuje oceny
pracowników.
pracowników.
Przygotowuje w należytej  Ocenia sprawiedliwe i
formie sprawozdania po
argumentuje swoje
ocenie okresowej.
propozycje.
Zawsze ocenia zgodnie z  Dokładnie analizuje
obowiązującą procedurą
wyniki oceny wyciąga
Zwraca uwagę na aspekty
wnioski oraz sporządza
pozytywne pracy
sprawozdania dla
podległych pracowników.
odpowiednich służb
Stara się nie popełniać
personalnych..
7
CECHY OCENY UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH
NATĘŻENIE CECHY
Lp.
1
Niezadowalający
Nazwa cechy
uśredniania ocen.
Oceny prowadzi
niedbale, efektem
czego wyniki oceny
pracowników w
komórce
organizacyjnej nie
odzwierciedlają
rzeczywistych
osiągnięć całego
zespołu.
 Nie potrafi
zróżnicować ocen
podwładnych.
 Kieruje się
sugestiami
pracowników.

2
Zadowalający
3
Dobry
4
Bardzo dobry
typowych błędów przy
 Dokładnie obserwuje tok
ocenianiu
pracy podległego zespołu
 Właściwie różnicuje oceny
pracowników.
 Ma własne zdanie
 Analizuje przyczyny
niedociągnięć i braków w
pracy podległych
pracowników.
 Zwraca szczególną uwagę
na aspekty pozytywne
pracy podległych
pracowników.
 Wszelkie obserwacje
dotyczące pracy
podległych są z nimi
omawiane.
8
9
Download