Program Wychowawczy Szkoły

advertisement
PROGRAM WYCHOWAWCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
NR 330 im. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA
ROK SZKOLNY 2015/16
Niniejszy Program Wychowawczy Szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym
rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Został on oparty i dostosowany do szczególnych
potrzeb szkoły kształcącej uczniów, również tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Został
uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, zaakceptowany i przyjęty do
realizacji w roku szkolnym 2014/2016.
Program wychowawczy zbudowany został na podstawie:












wypracowanych w ciągu ostatnich lat oraz sprawdzonych i przynoszących efekty, działań
wychowawczych;
ustawy o systemie oświaty;
zapisów prawa oświatowego;
podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
podstaw programowych kształcenia ogólnego;
podstaw prawnych dotyczące realizacji kształcenia specjalnego w szkołach z oddziałami
integracyjnymi i specjalnymi;
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
Karty Nauczyciela;
Statutu Szkoły;
Programu polityki prorodzinnej państwa;
Konwencji Praw Dziecka;
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Wizja czyli naczelny cel do którego dążymy:
SZKOŁA
BEZPIECZNA
I
PRZYJAZNA
UCZNIOM,
PRZYGOTOWUJĄCA DO DALSZEGO ETAPU NAUKI I ŻYCIA
WSZECHSTRONNIE
MISJA Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
Jesteśmy szkołą podstawową z 28 - letnią tradycją w nauczaniu i wychowaniu uczniów. Współpracujemy z
Rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami wspomagającymi nas w pracy. Zmierzamy w kierunku
wszechstronnego rozwoju naszych uczniów. Staramy się, by każdy czuł się bezpiecznie i dobrze, a nauka
była dla niego przyjemnością, z której będzie czerpał korzyści w dalszej edukacji i życiu. Mamy
wypracowane i sprawdzone metody i formy pracy. Szczycimy się tym, że nasi pracownicy otwarci są na
wszystkie problemy uczniów i ich rodzin. Uczeń w każdej sytuacji może liczyć na pomoc, zgodne z dewizą
- Szkoła przyjazna dziecku! Jesteśmy szkołą otwartą dla uczniów niepełnosprawnych, którzy mogą
odnaleźć się w klasach integracyjnych oraz oddziałach specjalnych.
ZADANIA SZKOŁY w ramach wychowania przedszkolnego
Zadaniem szkoły w oddziałach przedszkolnych jest zindywidualizowane traktowanie dzieci, poszanowanie
ich godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność oraz warunków do pełnego
rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.
Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.
NASZYM CELEM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO JEST WSPOMAGANIE
WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA, które polega przede wszystkim na:







kształtowaniu umiejętności społecznych dzieci tak, aby potrafiły porozumiewać się z dorosłymi i
innymi dziećmi w sposób zgodny z przyjętymi normami współżycia społecznego;
kształtowanie umiejętności społecznych dzieci tak, aby potrafiły zgodnie funkcjonować w zabawie
i w sytuacjach zadaniowych;
kształtowaniu u dzieci czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
zdrowych nawyków żywieniowych;
wdrażaniu dzieci w czynności służące utrzymywaniu ładu i porządku wokół siebie;
wychowaniu w zdrowiu poprzez kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
wdrażaniu dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
kształtowaniu fundamentalnych wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych.
Zależy nam, aby uczeń kończący oddział przedszkolny:








przestrzegał reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (starał się współdziałać w zabawach
i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
samodzielnie radził sobie w sytuacjach życiowych i próbował przewidywać skutki swoich
zachowań;
wiedział, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują
się w trudniejszych warunkach, a także wyszydzać i szykanować innych;
dbał o swoje zdrowie, znał i stosował zasady zdrowego żywienia;
wiedział, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umiał o
nią poprosić;
wiedział, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu,
w teatrze, w kinie;
wiedział, jakiej jest narodowości;
wiedział, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
ZADANIA SZKOŁY na pierwszym etapie edukacji
Zadaniem szkoły, na pierwszym etapie edukacji, jest wspomaganie wszechstronnego
i harmonijnego rozwoju dziecka w procesie nabywania wiedzy o świecie, o samym sobie, wprowadzenie
dziecka w złożoność świata, uświadomienie jemu miejsca współczesnego człowieka w środowisku
społecznym, przyrodniczym i kulturowym oraz wspieranie rodziny w wychowaniu i kształceniu dziecka.
NASZYM CELEM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KLASACH I - III JEST, ABY DZIECKO
WSPÓŁPRACOWAŁO
Z INNYMI RÓWIEŚNIKAMI I DOROSŁYMI, PRZESTRZEGAŁO NORMY ZACHOWANIA. Cel ten
realizujemy poprzez:






rozwijanie zdolności poznawczych i ukierunkowanie zainteresowań dziecka;
stymulowanie rozwoju w zakresie głównych operacji intelektualnych;
kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb niezbędnych dla
wszechstronnego rozwoju i zdrowia;
kształtowanie postaw umożliwiających funkcjonowanie w szeroko pojętym środowisku
społecznym;
wyposażenie w umiejętności umożliwiające komunikację ze społeczeństwem, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez uwrażliwienie
na próby komunikacji z nimi, wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji i
kształtowanie kompetencji komunikacyjnych;
zapewnienie bezpieczeństwa w szkole wszystkim uczniom.
Uczeń kończący pierwszy etap edukacji, na miarę swojego wieku, winien być: samodzielny, zaradny,
komunikatywny to znaczy, że:








bierze udział w różnych działaniach na terenie szkoły i domu rodzinnego;
chętnie włącza się w życie klasy i szkoły;
szuka możliwości rozwiązywania swoich problemów i zaspokajania ciekawości;
rozwija zainteresowania - ma hobby;
stara się planować swoje działania;
jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi
jest wrażliwy na piękno i dba o estetykę w swoim otoczeniu.
jest świadomy istnienia metod alternatywnej komunikacji z osobami posługującymi się tymi
sposobami komunikacji lub posługującymi się językiem polskim w ograniczonym stopniu
uczciwy, prawy, prawdomówny to znaczy, że:




zna normy zachowania obowiązujące w szkole i w domu oraz środowisku społecznym;
odróżnia dobro od zła, rozumie, że nie można realizować własnych potrzeb kosztem cudzych praw
i interesów;
nie kłamie, nie ściąga;
przyznaje się do błędów i stara się je naprawić.
odpowiedzialny,




obowiązkowy,
to
znaczy,
że:
zna swoje prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia, kolegi, członka rodziny;
uczy się brać odpowiedzialność za swoje zachowanie;
stara się rozumieć motywy zachowania swoich i innych ludzi;
postępuje asertywnie tzn. w taki sposób, aby nie naruszać niczyich interesów .
kulturalny, taktowny, szanujący innych to znaczy, że:





umie kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach życiowych, używa form grzecznościowych;
uczy się szacunku dla symboli narodowych i religijnych;
w swoich zachowaniach przejawia szacunek dla innych ludzi, zwłaszcza dla słabszych i
niepełnosprawnych, nie dokucza kolegom;
nie używa brzydkich słów, nie przezywa;
pomaga innym na miarę swoich możliwości.
dbający o zdrowie i bezpieczeństwo to znaczy, że:









szanuje życie i zdrowie innych ludzi i istot żywych, także podczas uprawniana sportu i zabawy;
uczy się dbać o swoje zdrowie;
umie ubrać się stosownie do pory roku i pogody;
rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu;
rozumie potrzebę zdrowego odżywiania się;
dba o środowisko naturalne, umie obcować z przyrodą;
poznaje podstawowe zasady ruchu drogowego i przestrzega ich w czasie drogi do i ze szkoły;
unika zagrożeń i niebezpiecznych zachowań;
uczy się zwracania o pomoc w sytuacjach trudnych.
ZADANIA SZKOŁY na drugim etapie edukacji
Zadaniem szkoły na drugim etapie edukacji jest przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu
społecznym, upowszechnienie humanistycznych form życia oraz kształtowanie postaw patriotycznych,
rozwój samorządowej działalności uczniów, wychowanie w duchu respektowania zasad sprawiedliwości
społecznej i przestrzegania prawa, przestrzeganie dyscypliny przez uczniów, upowszechnianie kultury i
działań mających na celu rozwój psycho-fizyczny uczniów, poprawa stanu higieny i ochrony zdrowia,
rozumienie podstawowych czynności związanych z życiem codziennym i oddziaływaniem reklamy.
NASZYM CELEM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KLASACH IV - VI JEST , ABY DZIECKO
POTRAFIŁO ODRÓŻNIĆ DOBRO OD ZŁA, UMIAŁO ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJI TRUDNEJ,
ZNAŁO SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY, POTRAFIŁO NAD NIMI PRACOWAĆ
Pragniemy,







by
uczeń
po
ukończeniu
edukacji
w
naszej
szkole
mógł:
bezpiecznie i godnie poruszać się w otaczającym świecie;
osiągnąć taki poziom wiedzy, by dostał się do wybranej szkoły;
porozumiewać się z ludźmi, obowiązkowo reagować na zachowania agresywne;
twórczo rozwiązywać problemy;
odczuwać potrzebę obcowania z kulturą, poznać różnorodne formy kultury i kulturalnego
spędzenia czasu;
być wrażliwym na potrzeby innych ludzi, odnosić się do nich z szacunkiem, zwłaszcza
niepełnosprawnych;
być dumnym, że współtworzył tradycję naszej szkoły.
Uczeń klasy VI na miarę swojego wieku winien być: samodzielny, zaradny, komunikatywny, to
znaczy, że:





zna różne źródła zaspokajania swych zainteresowań i ciekawości, a także umie z nich korzystać;
jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, domu rodzinnego, środowiska lokalnego;
konsekwentnie realizuje swoje zamierzenia, kształtuje swój światopogląd i łatwo nie ulega
niekorzystnym wpływom, wytrwale dąży do celu dbając o motywację wewnętrzną;
dba o estetykę swojego otoczenia,
rozumie zasady i znaczenie podstawowych umów powszechnie zawieranych w drobnych
bieżących sprawach życia codziennego.
uczciwy, prawy, prawdomówny to znaczy, że:





zna i stosuje uniwersalne normy zachowania i współuczestniczy w procesie tworzenia norm
szkolnych;
swoim zachowaniem wzbudza zaufanie nauczycieli, rodziców, kolegów;
postępuje w sposób nie naruszający praw i interesów innych;
szanuje własność prywatną i społeczną;
umie przyznać się do błędów i gotów jest ponieść konsekwencje swojego zachowania.
odpowiedzialny, obowiązkowy to znaczy, że:




zna swoje obowiązki i realizuje je;
zna swoje prawa w szkole i w domu oraz potrafi upomnieć się o ich respektowanie;
bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie i postępuje zgodnie z zasadami asertywności;
odróżnia fikcję literacką i filmową w przekazach medialnych od świata realnego.
kulturalny, taktowny, szanujący innych to znaczy, że:







zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi;
używa języka literackiego bez wulgaryzmów, nie nadużywa kolokwializmów;
swoją osobę i poglądy prezentuje w sposób nie naruszający godności innych ludzi;
szanuje symbole narodowe i religijne;
jest tolerancyjny wobec ludzi odmiennych pod względem religijnym, fizycznym i kulturowym
oraz niepełnosprawnych;
umie się zachować kulturalnie poza szkołą i domem;
szanuje przyrodę.
dbający o zdrowie i bezpieczeństwo to znaczy, że:







szanuje życie i zdrowie innych ludzi i istot żywych, także podczas uprawniana sportu i zabawy,
potrafi zwrócić uwagę osobom naruszającym zasady bezpieczeństwa;
dba o swoje zdrowie, wygląd i higienę osobistą, promuje i stosuje zasady zdrowego trybu życia, w
tym żywienia;
dba o środowisko naturalne, bo rozumie związek między jego stanem, a zdrowiem człowieka;
przestrzega podstawowych zasad ruchu drogowego;
potrafi przewidzieć konsekwencje niebezpiecznych zachowań;
w stosunkach międzyludzkich umie wyznaczać swoje granice psychiczne i fizyczne oraz szanuje
prawa innych;
wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia.
POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA są następujące:



wykonuje pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą stosując metody aktywizujące,
planuje tok lekcji i organizuje przestrzeń tak, by sprzyjała aktywności ucznia i przyswajaniu
wiedzy; jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów;
kształci
i
wychowuje
uczniów
w
umiłowaniu
Ojczyzny,
w
poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej,
w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia i szacunku dla ludzi i ich pracy;
przygotowuje uczniów do efektywnego uczenia się na dalszych etapach edukacyjnych oraz do
pełnienia ról społecznych i zawodowych w dorosłym życiu;
















dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji,
pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, buduje postawę
otwartości i tolerancji;
kieruje się w swoich działaniach dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i
obywatelską,
z poszanowaniem godności osobistej uczniów;
dąży w pełni do rozwoju osobowości uczniów i własnej, organizuje spotkania i zajęcia z zakresu
preorientacji zawodowej;
przestrzega zasad współżycia społecznego i dba o właściwe relacje międzyludzkie, eliminuje
przejawy agresji, przemocy, kształtuje umiejętności radzenia sobie z nimi i reagowania na nie,
integruje środowisko szkolne;
wyjaśnia znaczenie czynności dotyczących uczniów w drobnych bieżących sprawach życia
codziennego;
kształtuje w uczniach poszanowanie obowiązujących przepisów prawa; kształci w oparciu o
aktualną podstawę programową zgodnie z założeniami reformy systemu edukacji, programy
nauczania, „Szkolny program wychowawczy”, „Szkolny program profilaktyki”;
stymuluje swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich
zdolności i zainteresowania, wzmacnia ich ciekawość i motywację do nauki;
prawidłowo organizuje przebieg procesu dydaktycznego we współpracy z innymi nauczycielami;
szanuje potrzeby uczniów wynikające z ich niepełnosprawności, w tym ich trudności w zakresie
komunikacji lub potrzebę posługiwania się metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej
realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznych,
motywuje uczniów do udziału w konkursach, w życiu kulturalnym szkoły i dba o jej dobre imię;
rozpoznaje środowisko rodzinne uczniów, wspiera rodziców w działaniach wychowawczych.
Współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów oraz właściwymi instytucjami w celu
zapewnienia wszelkich środków socjalnych uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i
materialnej;
aktywnie uczestniczy w życiu szkoły oraz w posiedzeniach rady pedagogicznej i komisjach
powołanych przez dyrektora szkoły;
dba o rozwój zawodowy poprzez udział w: różnych formach doskonalenia zawodowego,
spotkaniach z doradcami metodycznymi, pracach zespołów przedmiotowych i problemowo –
zadaniowych; organizowaniu pracowni przedmiotowych i podejmowaniu starań o ich
wyposażenie;
przestrzega prawa oświatowego, przepisów ppoż., bhp, regulaminów obowiązujących w szkole
oraz zarządzeń dyrektora szkoły;
przestrzega tajemnicy służbowej;
dba o powierzony mu sprzęt i pomoce.
Download