Plan działań wychowawczych dla klas 0

advertisement
Plan działań wychowawczych dla klas 0-III na rok szk. 2016/2017
Filia w Kosarzewie
Cele wychowawcze
Wymagania szczegółowe
na zakończenie I etapu nauki
Uczeń:
Sposoby i formy realizacji
Mójdom
-Kształtowanie poczucia
więzi z rodziną.
-Uczenie szacunku do
członków rodziny
i współodpowiedzialności
za jej prawidłowe
funkcjonowanie.
-Poznawanie historii
i tradycji rodziny
- Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej
tradycjami; podejmuje obowiązki domowe
i rzetelnie je wypełnia; rozumie, co to jest
sytuacja ekonomiczna rodziny, do której
dostosowuje swoje oczekiwania.
· Wie, jak należy się zachować w stosunku
do członków rodziny.
· Zna historię swojej rodziny.
· Pielęgnuje rodzinne tradycje.
· Rozmowy kierowane, pogadanki, scenki dramowe, projekty.
· Włączanie najbliższej rodziny dziecka w życie klasy i szkoły.
· Zapraszanie członków rodziny do wspólnego świętowania w szkole
(Dzień Mamy, Taty, Babci i Dziadka)
· Proponowanie członkom rodziny ciekawych sposobów wspólnego
spędzania wolnego czasu.
· Wykonywanie upominków dla członków rodziny z różnych okazji.
· Przeprowadzanie wywiadów z najstarszymi żyjącymi członkami rodziny
o dziejach rodziny.
· Wykonanie drzewa genealogicznego i albumu rodzinnego.
· Pielęgnowanie i przechowywanie pamiątek po przodkach,
zorganizowanie np. prezentacji rodzinnych pamiątek.
Moja szkoła
· Kształtowanie
poczucia przynależności do
swojej klasy i szkoły.
· Zapoznanie z zasadami
obowiązującymi w szkole i
wdrażanie do ich
przestrzegania.
· Uczenie współpracy
· Ma poczucie przynależności do szkoły i klasy jako
ważnego jej ogniwa.
· Współtworzy i respektuje normy grupowe,
doświadcza współodpowiedzialności za działania
grupy.
· Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki i
zabawy.
· Wie, jak należy się zachować podczas
Poznanie szkoły: wycieczka, „ Z wizytą u ....”
– odwiedzanie osób pracujących w szkole.
· Uroczyste pasowanie na ucznia.
· Wybór samorządu klasowego.
· Opracowanie zasad klasy, obowiązków dyżurnego, wyeksponowanie ich
w sali.
· Dbanie o swoją klasę: dekorowanie jejz różnych okazji, systematyczne
zmienianie gazetek i wystaw klasowych, „Kwiatki na każdym oknie” –
i współodpowiedzialności
za działania grupy.
uroczystości szkolnych oraz w stosunku do
pracowników szkoły i rówieśników.
· Jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych
do pracy i wypoczynku.
· Starannie dobiera przyjaciół i pielęgnuje
przyjaźnie w miarę swoich możliwości.
· Zna prawa i obowiązki ucznia (w tym zasady
bycia dobrym kolegą) i stara się je respektować.
· Dba o mienie szkoły.
pielęgnowanie roślinności w klasie itp.
· Uczestnictwo w akademiach i uroczystościach klasowych oraz
szkolnych.
· Zorganizowanie konkursu znajomości prawi obowiązków ucznia,
przygotowanie scenek lub prac plastycznych na ten temat.
· Integrowanie uczniów w czasie wycieczek, wyjazdów klasowych i
szkolnych.
· Inicjowanie pracy w grupach, podział ról i zadań dla poszczególnych
członków grupy, zabawy tematyczne, integracyjne.
· Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla chorych, nieśmiałych, słabiej
uczących się uczniów.
Moja miejscowość i region
· Kształtowanie
Poczucia przynależności
do „Małej Ojczyzny”.
Zachęcanie
i przygotowywanie
uczniów do udziału
w konkursach o
tematyce regionalnej
· Zna najbliższą okolicę , jej historię, ważniejsze
obiekty, tradycje.
· Wie, w jakim regionie mieszka, zna jego walory i
atrakcje.
· Uczestniczy w wydarzeniach organizowanych
przez lokalną społeczność
· Kształtowanie
postawy patriotycznej.
· Dostarczanie wiedzy
na temat najważniejszych
wydarzeń
i najwybitniejszych
postaci z dziejów Polski.
· Uczenie szacunku
do ojczystego języka.
· Ma poczucie przynaleśności do swojego
narodu i kraju.
· Zna i szanuje symbole narodowe.
· Potrafi zaśpiewać hymn państwowy z zachowaniem
właściwej postawy.
· Kultywuje tradycje polskie.
· Zna najważniejsze wydarzenia historyczne
swojej Ojczyzny i sławnych Polaków.
· Posługuje się poprawną polszczyzną,
nie używa wulgaryzmów.
· Zna legendy związane z historią Polski
· Uczestniczenie w wycieczkach
· Wykonywanie i eksponowanie różnorodnych prac (albumów, folderów,
plakatów, prezentacji itp.) z wykorzystaniem dostępnych źródeł
informacji
· Udział konkursach ROKiS w Krzczonowie
Moja Ojczyzna
· Branie udziału w uroczystościach związanych z obchodami świąt
państwowych.
· Wywieszanie w klasie flagi państwowej z okazji świąt narodowych.
· Nauka hymnu państwowego na zajęciach edukacji muzycznej.
· Kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia i
Wielkanocy poprzez przygotowywanie: szkolnej wigilii, Jasełek, wystaw prac
oraz udział w konkursach na kartkę bożonarodzeniową, wielkanocną pisankę
krzczonowską
· Przygotowywanie gazetek okolicznościowych, udział w lekcjach
bibliotecznych, rozmowach i projekcjach filmów o wydarzeniach historycznych
i wielkich Polakach.
np. „O powstaniu państwa polskiego”.
· Bogacenie języka polskiego poprzez czytanie książek, udział w akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”, konkursach recytatorskich, czytelniczych i
ortograficznych.
· Czytanie legend, przygotowywanie inscenizacji.
Planeta, na której żyję
· Kształtowanie nawyków
dbania o środowisko
naturalne.
· Uczenie zachowań
proekologicznych.
· Zdobywanie wiedzy
na temat środowiska
najbliższej okolicy.
· Wykorzystanie nabytej
wiedzy w działaniu na rzecz
środowiska.
· Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w
swoim środowisku.
· Wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje
człowiek,
· Wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje,
nie niszczy swojego otoczenia.
· Opiekuje się zwierzętami, pomaga im w miarę
swoich możliwości.
· Uczestnictwo w obchodach Dnia Ziemi, i w akcji Sprzątanie Świata.
-Przygotowanie prac plastycznych o tematyce ekologicznej i
przyrodniczej, konkursy (np. fotograficzny).
· Obserwacja środowiska przyrodniczego, prowadzenie prostych
doświadczeń i badań.
· Opieka nad wybranym obszarem zieleni wokół szkoły.
Zdrowie
· Zapoznanie z zasadami
działania w sytuacjach
trudnych i niebezpiecznych.
(poznanie numerów
alarmowych).
· Kształtowanie postawy
promującej zdrowy
styl życia.
· Zapoznanie z zasadami
bezpieczeństwa w ruchu
komunikacyjnym
i w życiu codziennym
· Potrafi powiadomić dorosłych o wypadku,
niebezpieczeństwie, zna numery telefonów
alarmowych.
· Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach
zagrożenia zdrowia lub życia.
· Zna zasady racjonalnego odżywiania się, wie,
jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe
odżywianie i aktywność fizyczna.
· Dba o zdrowie, rozumie konieczność
kontrolowania stanu zdrowia, stosuje się do
zaleceń lekarza.
· Dba o bezpieczeństwo swoje i innych, orientuje
się w zagrożeniach zdrowia i wie, jak się przed
nimi ochronić.
· Wie, jak bezpiecznie poruszać się po drogach i
· Realizacja programów profilaktycznych.
· Spotkania z pielęgniarką szkolną, pracownikiem Policji.
· Spędzanie przerw na powietrzu, wietrzenie sal lekcyjnych.
· Zmienianie obuwia w sezonie jesiennozimowym.
· Dostosowanie sprzętu szkolnego do wieku i wzrostu uczniów.
· Spożywanie warzyw i owoców oraz picie mleka w szkole.
· Uczestniczenie we fluoryzacji, spotkaniach z pielęgniarką w celu
zapobiegania chorobom.
· Uczestniczenie w zajęciach profilaktycznych, gimnastyce korekcyjnej.
· Sprzątanie po zakończonej pracy i zajęciach.
· Poznanie przykładowych procedur postępowania w sytuacjach
zagrożenia i ćwiczenie ich w praktyce np. poprzez odgrywanie scenek.
zachować w sytuacji wypadku.
· Dba o higienę osobistą, prawidłową postawę
i czystość odzieży.
· Dba o higienę pracy, czystość klasy i otoczenia.
Jestem człowiekiem
· Kształtowanie
prawidłowych postaw
uczniów i pomoc
w formowaniu się ich
systemu wartości.
· Budowanie obrazu
własnej osoby w oparciu o
rzetelną samoocenę.
· Kształtowanie
odpowiedzialności
za swoje słowa i
postępowanie.
· Uczenie odróżniania
dobra od zła i wybierania
dobra.
· Kształtowanie
umiejętności rozumienia
uczuć własnych
i innych ludzi oraz
radzenia sobie z nimi.
· Zastanawia się nad tym, na co ma wpływ, na czym
mu zależy, do czego może dążyć, nie krzywdząc
innych.
· Wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna
jest odwaga przeciwstawiania się złu, kłamstwu i
obmowie, potrafi z tej perspektywy oceniać
zachowania bohaterów literackich i innych ludzi.
· Wie, że nie można zabierać cudzej własności i
przestrzega tego.
· Wie, że należy naprawić wyrządzoną szkodę i
krzywdę, przeprosić.
· Potrafi współczuć, pocieszyć i pomóc, kiedy
komuś dzieje się krzywda.
· Wie, jak należy zachować się w sytuacjach
zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę
swoich możliwości.
· Wprowadzenie systematycznej samooceny i oceny koleżeńskiej
zachowania.
· Ocenianie postaw i zachowania bohaterów literackich na zajęciach
edukacji polonistycznej.
· Omawianie przykładów właściwych postaw ludzi zaczerpniętych z życia
codziennego, prasy, telewizji. Organizowanie spotkań z wartościowymi
ludźmi.
· Scenki, dyskusje.
· Działalność charytatywna uczniów: zbiórki na rzecz potrzebujących
dzieci,
· Uczestniczenie w turniejach międzyklasowych i międzyszkolnyych,
gratulowanie zwycięzcom po zakończonym współzawodnictwie.
· Wzmacnianie i nagradzanie pozytywnych zachowań, minimalizowanie
negatywnych poprzez stosowanie „tu i teraz” systemu oceniania
zachowania uczniów kl I-III.
Ja w miejscach publicznych
· Kształtowanie
postawy kulturalnego
zachowania w miejscach
publicznych.
· Promowanie postaw
· Wie, jak kulturalnie się zachować w miejscach
publicznych.
· Wie, że należy się odpowiednio ubrać do teatru,
filharmonii itp..
· Wie, że należy pomóc (np. ustępując miejsca)
· Uczestniczenie w odbiorze sztuki ze zwróceniem uwagi na
przestrzeganie ustalonego regulaminu dotyczącego wyjazdu do teatru,
kina, filharmonii.
· Stwarzanie dzieciom możliwości
uczestniczenia w imprezach i uroczystościach międzyszkolnych.
i zachowań godnych
naśladowania
osobie starszej, niepełnosprawnej.
· Godnie reprezentuje swoją szkołę w konkursach i
na uroczystościach pozaszkolnych.
· Organizowanie zajęć „savoir - vivre”.
Ja w świecie mediów
· Dostarczenie informacji
dotyczących zagrożeń
płynących z niewłaściwego
korzystania ze środków
masowego przekazu.
· Poznanie zasad
bezpiecznego korzystania
z mediów.
· Zna zagrożenia wynikające z korzystania z
mediów.
· Wie, że praca przy komputerze męczy i osłabia
wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty
społeczne.
· Ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z
anonimowości kontaktów i podawania swoich
danych.
· Korzysta z wiedzy i informacji zamieszczonych w
Internecie na zajęciachw szkole i w pracy
samodzielnej.
· Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania
z mediów.
· Korzystanie na zajęciach z komputerowych programów edukacyjnych.
· Przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej, stosowanie zasad
higieny pracy z komputerem.
· Redagowanie i zamieszczanie informacji, krótkich notatek w gazetce
szkolnej i na stronie internetowej szkoły
Opracowały: Beata Żyła, Magdalena Bartoszek
Download