Nazwa przedmiotu: Biologia z genetyką Kod: O1.15 (semestr 1

advertisement
Nazwa przedmiotu: Biologia z genetyką
Kod: O1.15 (semestr 1)
Forma przedmiotu i wykład 30 godzin - studia stacjonarne
metody nauczania: wykład 30 godzin - studia niestacjonarne
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Ilość punktów ECTS: Język wykładowy: Polski
Cele przedmiotu : Celem nauczania przedmiotu: „Biologia z genetyką” jest przekazanie studentom
niezbędnych najnowszych informacji z zakresu podstaw budowy i funkcjonowania
komórki eukariotycznej i prokariotycznej oraz tkanek jak również szczegółowe
omówienie zagadnień związanych z budową i funkcją kwasów nukleinowych,
mechanizmami ich uszkodzeń i naprawy oraz wpływem na procesy nowotworzenia
Umiejętności
wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu biologii na poziomie szkoły średniej
Opis przedmiotu W ramach realizacji założeń przedmiotu omówione zostaną szczegółowo: budowa i
(skrócony sylabus): funkcje organelli komórkowych jak również wszystkie procesy zachodzące na terenie
żywej komórki zwierzęcej takie jak powstawanie i przemiana energii, oddychanie
komórkowe z uwzględnieniem roli reaktywnych form tlenu, procesy różnicowania
komórek, podziału komórkowego (mejoza i mitoza), połączenia komórkowe, śmierć
komórki. Ponadto, omówione będą również podstawowe funkcje tkanek. Kolejno,
zostanie omówiona budowa i funkcjonowanie (oddychanie, odżywianie, rozmnażanie,
zmienność genetyczna) komórki bakteryjnej oraz rola bakterii probiotycznych w
organizmie człowieka. Zostaną omówione także podstawowe pojęcia i zagadnienia
związane z biologią molekularną i genetyką organizmów wielokomórkowych (komórki
macierzyste, nowotworzenie, teorie starzenia się organizmów, terapie genowe,
organizmy modyfikowane genetycznie, replikacja DNA, biosynteza białka, mutacje). W
ramach realizacji przedmiotu omówione będą również podstawowe zagadnienia
dotyczące wirusów zwierzęcych (budowa, proces infekcji komórek gospodarza)
Efekty kształcenia Po ukończeniu przedmiotu student:
zdefiniowane dla

funkcjonuje pojedyncza żywa komórka, potrafi wskazać rożne czynniki
danej formy
zakłócające prawidłowe funkcjonowanie komórki,
dydaktycznej zajęć w
ramach przedmiotu:
EW1: zna budowę komórki zwierzęcej, wszystkich jej elementów, wie jak

EW2: zna budowę tkanek całego organizmu i wie jakie one pełnią funkcje,

EW3: zna budowę i funkcjonowanie komórki bakteryjnej, wie jaką rolę w
prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka odgrywają bakterie
probiotyczne,

EW3: zna zjawiska zachodzące w komórce podczas jej podziałów, zna
wszystkie procesy zachodzące w czasie replikacji DNA,

EW4: zna zasadę powstawania cząsteczki białka w oparciu o sekwencję
nukleotydów w łańcuchu DNA,

EW5: zna podstawowe mechanizmy mutacji i wie w jaki sposób powstają
najczęstsze choroby genetyczne,

EW6: zna procesy różnicowania się komórek i wie co to są i jaką rolę pełną
komórki macierzyste,

EW6: wie co to są organizmy transgeniczne, genetycznie modyfikowane i w
jakich przypadkach możliwe jest zastosowanie terapii genowej,

EW7: potrafi opisać jakie czynniki wpływają na proces nowotworzenia i jakie
są mechanizmy powstawania komórek nowotworowych,

Sposób zaliczenia,
kryteria zaliczenia
metody ewaluacji
EW8: zna proces zakażania komórek zwierzęcych przez wirusy.
Sposób zaliczenia: Egzamin końcowy w formie pisemnej
Kryteria zaliczenia:
wiedzy
Literatura:
1. Podstawy biologii komórki (część I i II) – red. Alberts B
2. Biologia – Campbell NA i współ.
3. Genetyka molekularna – Piotr Węgleński
4. Krótkie wykłady, genetyka – Winter PC, Hickey GI, Fletcher HL; red.
Augustyniak J, Prus-Głowacki
5. Życie bakterii – Kunicki-Goldfinger WJH
6. Biologia molekularna bakterii – red. Baj J, Markiewicz Z
7. Biochemia - Bańkowski E
8. E-biotechnologia.pl
9. Artykuły naukowe, przeglądowe
Koordynator
przedmiotu: prof. nadzw. dr hab. Magdalena Klink
Prowadzący zajęcia: prof. nadzw. dr hab. Magdalena Klink
Data aktualizacji: 05.02.2015
Download