Kryteria oceny za poszczególne umiejętności i

advertisement
IIN
NFFO
OR
RM
MA
ATTY
YK
KA
AK
KLLA
AS
SA
A 33
K
KRRYYTTEERRIIAA OOCCEENNYY ZZAA PPOOSSZZCCZZEEGGÓÓLLNNEE UUM
MIIEEJJĘĘTTN
NO
OŚŚC
CII II W
WIIA
AD
DO
OM
MO
OŚŚC
CII
O sposobach magazynowania i
selekcjonowania informacji
O metodach dokonywania obliczeń za pomocą
arkusza kalkulacyjnego (funkcje zaawansowane): O tworzeniu i obróbce obrazu za pomocą
edytora grafiki
zagadnienie
umiejętności
Uczeń zna i rozumie różnice między grafiką
wektorową i rastrową
Umie wymienić programy graficzne
Zna pojęcia: konwersja, kompresja, głębia koloru
itp.
Zna podstawowe narzędzia programu Inkscape
ocena ocena
celując bardzo
a
dobra
ocena
dobra
ocena ocena
ocena
dopusz niedost
dostate
czając ateczn
czna
a
a







































Uczeń definiuje bazę danych


















Uczeń określa pojęcia pola i rekordu





Uczeń wyszczególnia typy baz danych





Uczeń wskazuje przykłady baz danych różnego
typu
Uczeń posługuje się gotową bazą danych do
uzyskania prostych informacji










Uczeń dodaje rekordy do bazy danych




Uczeń porządkuje dane



Uczeń wyszukuje informacje przez zapytanie



Uczeń tworzy raport i formularz

Zna podstawowe narzędzia programu Gimp
Uczeń umie wykorzystać narzędzia programu do
osiągnięcia zaplanowanego efektu
uczeń potrafi zastosować wewnętrzny edytor tekstu
uczeń potrafi wybrać i zastosować narzędzia do
efektów specjalnych
Potrafi wyeksportować obraz i zapisać w wybranym
rozszerzeniu
przekształca obiekty nadając im wrażenie
przestrzenności i trójwymiarowości
Uczeń rozpoznaje rozszerzenia plików graficznych i
ich cechy
Uczeń uzupełnia opisy kolumn tabeli i wypełnia
komórki seriami danych
Uczeń wprowadza do tabeli dane i formuły
Uczeń ustala szerokość kolumn i formatuje tabele
arkusza i dane
Uczeń tworzy bilans danych umieszczonych w
arkuszu
Uczeń używa adresowania bezwzględnego
komórek, funkcji warunkowych
Uczeń zna etapy tworzenia wykresu
Uczeń modyfikuje wykres
Uczeń zmienia typ wykresu
Uczeń formatuje elementy wykresu
Uczeń dodaje serie danych do wykresu
Uczeń rozwiązuje przykładowe zadania
problemowe w arkuszu kalkulacyjnym
Uczeń zna bardziej zaawansowane funkcje





























O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu
informacji (tworzenie stron WWW)
O podstawowych pojęciach algorytmiki
Uczeń drukuje bazę danych



Uczeń przegląda bazy danych w celu uzyskania
odpowiedzi na zadane pytanie




Uczeń zna różne sposoby wyszukiwania danych




Uczeń posługuje się przeglądarką internetową w
sposób celowy





Uczeń zna podstawowe komendy języka HTML





Uczeń zna sposoby kodowania kolorów w HTML





Uczeń rozróżnia i stosuje parametry podstawowych
znaczników




Uczeń umie wstawiać hiperłącza na stronie




Uczeń projektuje prostą stronę w HTML




Uczeń stosuje ramki projektując strony



Uczeń tworzy rozbudowaną witrynę z
zastosowaniem poznanych funkcji


Uczeń tworzy formularze w Java Script

Uczeń prawidłowo stosuje znaczniki tabeli



































Uczeń zna pojęcie algorytmu
Potrafi podać przykłady z codziennego życia
Przedstawia proste algorytmy w postaci opisu
słownego, w postaci listy kroków i jako schemat
blokowy
Uczeń umie skorzystać z algorytmu rekurencyjnego
w rozwiązywaniu problemu.
Uczeń zna okno programu Logomocja Imagine
Rysuje złożone kształty przy pomocy
wprowadzonych algorytmów
Uczeń definiuje procedury bez parametrów
Uczeń definiuje procedury z parametrami
Uczeń wykonuje działania na zmiennych
Uczeń zna znaki, słowa kluczowe i symbole języka
LOGO




Download