„Dobry Bóg jest ze wszystkimi, którzy Mu ufają

advertisement
„Dobry Bóg jest ze wszystkimi, którzy Mu ufają.”
Bł. Maria Luiza Merkert
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia
Sióstr Św. Elżbiety im. bł. Marii Luizy
Merkert w Międzychodzie.
Międzychód, dn. 29.08.2015 r.
PLAN PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO
I.
CELE PROGRAMU
II.
ADRESACI PROGRAMU
III.
BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU
IV.
CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH
V.
METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
VI.
EWALUACJA PROGRAMU
Program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku
przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i
zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi.
Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia
warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz
innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli
umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu
następnych pokoleń w przyszłości.
I.
CELE PROGRAMU
Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w
sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu.
II.
ADRESACI PROGRAMU
1. Adresatami programu są dzieci
2,5-letnie
3 i 4-letnie
5 i 6-letnie
Uczęszczające do przedszkola, w którym realizowany jest program.
2. Nauczyciele zatrudnieni w placówce
3. Rodzice dzieci
4. Osoby związane z przedszkolem
III.
BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU
1. BEZPIECZEŃTWO NA CO DZIEŃ
2. PIRAMIDA ZDROWGO ŻYWIENIA
Realizacja bloku skorelowana z realizacją
Programu „Moje dziecko idzie do szkoły” / wojewódzki / (dla 5 i 6 latków)
Projektu PL 0432 „Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy” / wojewódzki /
3. HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA
4. RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA
5. ZAGROŻENIA ZE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
6. PRZEDSZKOLE BEZ NAŁOGÓW
Realizacja bloku skorelowana z realizacją
Programu „Czyste powietrze wokół nas” /ogólnopolski /
7. AGRESJA I PRZEMOC
8. DZIECKO W ŚWIECIE WIRTUALNYM
IV.
CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH
BLOK TEMATYCZNY
BEZPIECZEŃTWO NA CO DZIEŃ
REALIZACJA TEMATU
Dziecko rozumie pojęcie bezpieczeństwo;
- reaguje na hasła: pali się, ewakuacja itp.;
- wykazuje znajomość imienia, nazwiska oraz
własnego adresu zamieszkania;
- wykazuje znajomość imion i nazwisk rodziców /
opiekunów;
rozróżnia
podstawowe
znaki
drogowe
(informacyjne, ostrzegawcze;
- stosuje się do sygnalizacji świetlnej;
- zna numery telefonów alarmowych 997, 998, 999,
112;
- przestrzega zasad ustalonych w grupie przedszkolnej
- stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z
placu zabaw, sprzętu i zabawek
- nie korzysta z urządzeń elektrycznych, nie bawi się
przedmiotami niebezpiecznymi, np. zapałkami,
PIRAMIDA ZDROWGO ŻYWIENIA
HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA
Ruch w życiu człowieka
Zagrożenia ze środowiska przyrodniczego
szkłem i in.;
- wykazuje nieufność w stosunku do nieznajomych;
- gości w przedszkolu, np. policjanta, strażaka,
pielęgniarkę
- wie, że opiekę nad nim sprawuje osoba dorosła
- zna schemat piramidy zdrowego żywienia
- orientuje się w zasadach zdrowego stylu odżywiania
(wymienia zdrowe produkty, tj. owoce, warzywa,
mleko
i jego przetwory, ryby, ciemne pieczywo,
itd.);
- wie, po co są szczepienia ochronne
- podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego
odżywiania się (np. otyłość, próchnica, brak witamin,
niska odporność organizmu = przeziębianie się);
- zna umiar w jedzeniu (nie objada się);
- przezwycięża niechęć do spożywania niektórych
potraw;
- myje owoce i warzywa przed spożyciem.
rozumie pojęcie: higiena
- wyróżnia przybory niezbędne do utrzymania
higieny;
- stosuje higienę na co dzień:
* myje ręce przed / po posiłku, po korzystaniu z
toalety, po zabawie ze zwierzętami
* dba o czystość ciała i ubrania
* używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych;
* rozumie istotę wypoczynku (sen)
* umie korzystać z chusteczek higienicznych
* zasłania usta podczas kaszlu i kichania;
- posługuje się pojęciem zdrowie;
- wie, o potrzebie częstego bycia na świeżym
powietrzu;
- bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych,
- uprawia sporty (np. gra w piłkę, jazda na rowerze,)
- ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych;
- dba o prawidłową postawę ciała;
- wie, jak zapobiegać przemarznięciu / przegrzaniu
- nie dotyka zwierząt, zwłaszcza dzikich;
- wie, że nie należy karmić bez zgody zwierząt;
-wie, jak wyglądają tabliczki informujące, np. o
terenie strzeżonym przez psa;
- zna wybrane rośliny i inne zagrażające życiu (np.
grzyby, owoce trujące);
- nie spożywa potraw niewiadomego pochodzenia;
- rozumie konieczność pozostawania w miejscu
bezpiecznym w czasie burzy , ulewy, upałów itp.
Przedszkole bez nałogów
- wie, że alkohol, papierosy i narkotyki niszczą
zdrowie i są zagrożeniem dla życia
- prezentuje właściwą postawę PRZECIW;
- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw
- nie wolno samemu używać środków chemicznych
np. proszki do prania
Agresja i przemoc
- zna pojęcia: agresja i przemoc;
- umie nazwać swoje uczucia;
- uczy się oswajać z własnym strachem
- podaje sposoby na pokonanie złości;
- reaguje na różne formy agresji i przemocy;
- uczy się być asertywne;
- rozumie znaczenie słowa zgoda,
- wykazuje ostrożność i nieufność w kontakcie z
osobami obcymi, zły dotyk
- zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu
do sieci (np. wirtualny przyjaciel - oszust, brak
kolegów / koleżanek, zmęczenie);
- korzysta z Internetu tylko za zgodą rodziców
- nie traktuje komputera jak największego towarzysza
zabaw;
- zdaje sobie sprawę, że świat wirtualny to świat
nieprawdziwy
- wie, że niektóre gry komputerowe mogą powodować
agresję i złe samopoczucie
- dostrzega dobre strony Internetu, Telewizji,
Telefonów Komórkowych
Dziecko w świecie wirtualnym
V.
METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
A. METODY
- podające, problemowe, praktyczne, eksponujące
B. FORMY
- indywidualne, zespołowe, grupowe
VI.




EWALUACJA PROGRAMU
Dokumentowanie przeprowadzonych zajęć z dziećmi w arkuszach zajęć
Raz w roku zostaje przeprowadzona ankieta wśród Rodziców, mająca na
celu weryfikację skuteczności działań realizowanego programu.
Szkolenie pracowników przedszkola dotyczące prawidłowego
postępowania w czasie zagrożeń.
Realizowanie zaplanowanych spotkań z Rodzicami dokumentowane w
protokołach zebrań.
Download