Koncepcja Pracy Przedszkola - Przedszkole Miejskie nr 14" Różany

advertisement
Koncepcja Pracy
Przedszkola Miejskiego nr 14
„Różany Ogród”
na lata 2010-2015
Koncepcja Pracy Przedszkola









Podstawa prawna
Źródła opracowania koncepcji
Strategia rozwoju przedszkola
Wizja przedszkola
Misja przedszkola
Cele główne
Cele szczegółowe
Kryterium sukcesu – model absolwenta
Planowane działania w okresie najbliższych 5 lat
Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 07.10.2009r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz.U.Nr 168, poz. 1324)

Statut Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Pruszkowie
uchwalonego przez Radę Pedagogiczną
Wizja przedszkola
Jesteśmy po to by rozwijać w dzieciach umiłowanie do rodziny,
grupy rówieśniczej, języka ojczystego, miasta, regionu, kraju,
Europy w poszanowaniu praw każdego człowieka.
W naszych działaniach uwzględniać będziemy wykorzystywanie
wartości wychowawczych literatury w celu kształtowania
właściwych postaw społecznych dzieci.
Będziemy jak najczęściej korzystać z literatury dziecięcej jako
najważniejszego źródła wiedzy.
Misja przedszkola
Uczymy dzieci:
 szacunku do najbliższych osób w rodzinie,
 nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami
i osobami dorosłymi,
 rozpoznawania co dobre a co złe,
 zdobywania wiedzy o miejscu zamieszkania,
kraju i Europie,
 postaw i zachowań patriotycznych.
Cele główne:




Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie
dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest
dobre, a co złe
Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są
niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej
zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych
możliwościach fizycznych i intelektualnych
Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności
społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty
narodowej) oraz postawy patriotycznej
Cele szczegółowe: (dziecko)





Wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie
pracują, czym się zajmują
Zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze
instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych
przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka
Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą
Polski jest Warszawa
Nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że
Polska należy do Unii Europejskiej
Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa
Kryterium sukcesu
– model absolwenta:







Dziecko kończące przedszkole:
Jest bardzo dobrze przygotowane do nauki w szkole
Jest kulturalne: grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu,
na ulicy, obdarza szacunkiem osoby najbliższe i starsze
Przestrzega reguł i norm obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz
w świecie dorosłych
Wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać
dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że
nie należy wyszydzać i szykanować innych
Umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres
zamieszkania: wie, komu można podawać takie informacje
Jest prawdziwym Polakiem – zna kulturę, dziedzictwo własnego regionu,
kraju, symbole narodowe
Szanuje prawa innych ludzi i jest otwarte na poznanie krajów Europy
Planowane działania w okresie
najbliższych 5 lat
W zakresie dydaktyki







Realizacja tematów kompleksowych: „To ja”, „Nasze rodziny”, „Nasza grupa”, „Nasza
miejscowość”, „Nasz region”, „Jesteśmy Polakami”, „Polska w Europie”, „Nasza Ziemia”,
„Stolica Polski”
Udział dzieci w obchodach świąt narodowych organizowanych w przedszkolu :
11 listopada, 17 stycznia, 2-3 maja
Organizacja spacerów i wycieczek po najbliższej okolicy (parki, muzea, miejsca pamięci
narodowej),
Spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych (prezydent, straż miejska, policja,
bibliotekarz)
Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (szewc, zegarmistrz, piekarz, sprzedawca,
lekarz, aptekarz itp.)
Wycieczki krajoznawcze
–
Zwiedzanie Warszawy,
–
Skansen wsi polskiej (od ziarenka do bochenka)
–
Wizyta w siedzibie zespołu Mazowsze w Karolinie,
–
Wizyta w siedzibie zespołu Pruszkowiacy.
–
Poznanie flory i fauny puszczy kampinoskiej,
–
Zwiedzanie Żelazowej Woli
Organizowanie kącików regionalnych
W zakresie współpracy z rodzicami



Prowadzenie różnych form współpracy z rodzicami
(zebrania grupowe, dni otwarte, warsztaty, wypożyczanie
literatury, spotkania rodzinne z okazji świąt rodzinnych,
zajęcia otwarte)
Umożliwienie konsultacji ze specjalistami (logopeda,
psycholog, nauczyciele zajęć dodatkowych)
Pomoc rodzicom dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji
rodzinnej (zwalnianie z opłaty zajęć dodatkowych, opłaty
stałej, prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz
potrzebujących wychowanków)
Dziękujemy
Download