karta dziecka - Przedszkole nr 2 w Łowiczu

advertisement
KARTA DZIECKA
zgłoszonego na dyżur wakacyjny do Przedszkola Nr 2 w Łowiczu
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:
DATA URODZENIA:
PESEL:
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
DZIECKA:
IMIĘ I NAZWISKO MATKI:
IMIĘ I NAZWISKO OJCA:
TELEFONY KONTAKTOWE DO
OPIEKUNÓW DZIECKA:
WAŻNE INFORMACJE O
STANIE ZDROWIA DZIECKA:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w
celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola. Rodzicom przysługuje prawo wglądu
do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane
te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane w Karcie są zbierane,
przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
……………………………………………………………………………..
podpis rodziców
Łowicz, dn. ………………….2017r.
Download