Aneks - Przedszkole nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie

advertisement
Aneks
do Statutu Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie
z dnia 10 września 2015 r.
Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku art. 50 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku
z Ustawa z 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U z 2014 roku, poz. 7) .
W Statucie Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie wprowadza się następujące
zmiany:
1. Do § 13 dodaje się punkt 4:
Prawo do wychowania przedszkolnego od 1 września 2015 r. uzyskają dzieci 4-letnie.
2. W § 24 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 5 lat.
3. W § 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Dziecko w wieku powyżej 5 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego,
może uczęszczać do przedszkola nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku
szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Aneks wchodzi w życie z dniem 10. 09. 2015 r.
Download