RAZEM OD PRZEDSZKOLA

advertisement
RAZEM OD PRZEDSZKOLA
INTEGRACJA DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DOBRE PRAKTYKI

W naszym przedszkolu realizujemy projekt
edukacyjny „RAZEM OD PRZEDSZKOLA”.
RAZEM OD PRZEDSZKOLA

Głównym założeniem
naszego projektu jest
pokazanie dzieciom, że
ludzie różnią się od siebie,
nie wszyscy są w pełni
sprawni, ale to nie znaczy,
że są gorsi od
pełnosprawnych. Zależy
nam na budowaniu od
najmłodszych lat
przyjaznego stosunku do
osób z niepełnosprawnością,
aby dzieci nauczyły się
tolerować inne dzieci,
różniące się od tych
zdrowych - wyglądem czy
zachowaniem.
Realizacja
projektu
odbywa się
między innymi
poprzez zajęcia
integracyjne
o zróżnicowanej
tematyce.
Dzieci wspólnie
uczestniczą
w zajęciach na
terenie przedszkola
lub Ośrodka
Adaptacyjnego dla
dzieci
niepełnosprawnych.
ATRAKCJE W OŚRODKU!!!
Dzieci przedszkolne mają okazję
pobaraszkować w Sali do Integracji
Sensomotorycznej.
Te zabawy sprawiają im mnóstwo radości czego dowodem jest szeroki uśmiech na
twarzach !!!
A także zobaczyć
co kryje w sobie Sala
Doświadczania Świata
DLA NASZYCH KOLEGÓW Z OŚRODKA PRZYGOTOWALIŚMY TEATRZYK
EKOLOGICZNY, ZAPROSILIŚMY ICH NA PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE.
ZOBACZCIE JAK TO SIĘ ODBYWA.
Teatrzyk ekologiczny
Jasełka
Projekt „ RAZEM OD
PRZEDSZKOLA”
włączony jest do
programu działań na
rzecz osób
niepełnosprawnych
i ich integracji ze
społeczeństwem na
lata 2014 – 2015.
Realizując tę ideę
zorganizowaliśmy
wspólnie happening
ekologiczny pod
nazwą
„ Zostań Zielonym”
W RAMACH PROJEKTU „ RAZEM OD PRZEDSZKOLA”
ORGANIZUJEMY TEŻ IMPREZY, W KTÓRYCH OBYDWA
ŚRODOWISKA BIORĄ UDZIAŁ:
Przykładem mogą być cykliczne spotkania
czytelnicze w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Nowym Bytomiu.
oraz udział w spotkanie z pszczelarzem
OCZYWIŚCIE W NASZYCH DZIAŁANIACH NIE MOŻE
ZABRAKNĄĆ PODSTAWOWEJ AKTYWNOŚCI DZIECI CZYLI
ZABAWY
Integrujemy się poprzez wspólny
pobyt w Sali Zabaw „Urwis”
oraz zabawy w sali
i na powietrzu
-
DZIĘKI PROJEKTOWI DZIECI ZDROWE I ICH RODZICE UCZĄ SIĘ TOLERANCJI DLA
ODMIENNOŚCI, AKCEPTACJI INNYCH, SZACUNKU I UZNANIA GODNOŚCI INNEGO
CZŁOWIEKA, DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH RODZICE CZUJĄ SIĘ ZAAKCEPTOWANI,
DOWARTOŚCIOWANI DOSTRZEŻENIEM UMIEJĘTNOŚCI ICH DZIECI.
WYMIENIAJĄC KORZYŚCI Z PROJEKTU MUSIMY ZAAKCENTOWAĆ, IŻ :

Dzieci z niepełnosprawnością:

Dzieci pełnosprawne:

zdobywają doświadczenia w gronie swoich
zdrowych, prawidłowo rozwijających się
kolegów, które są niezbędne w drodze
do osiągnięcia samodzielności i opanowania
licznych umiejętności potrzebnych w ich
późniejszym życiu.

uczą się tolerancji i prawdziwej akceptacji
odmienności oraz widzenia
niepełnosprawnego „ponad” jego
ograniczeniami, a nie przez pryzmat
kalectwa.

spontanicznie przyjmują „role
terapeutyczne” opiekując się, pomagając
i wspólnie bawiąc.

zdobywają nowe umiejętności i nawiązują
przyjacielskie relacje z rówieśnikami.

Wychodzą z izolacji

są bardziej uspołecznione;

poprzez obserwację i naśladownictwo
nabywają tzw. technik społecznego
bytowania, które są nieodzowne w życiu
i środowisku każdego człowieka.

mają kontakt z dziećmi o różnych rodzajach
niepełnosprawności.

przełamują swój egocentryzm i egoizm.

dostarczają dzieciom niepełnosprawnym
prawidłowych wzorców ruchowych,
zachowania, mowy ,a więc odgrywają
ogromną rolę wspomagającą w stymulacji
rozwoju swoich niepełnosprawnych
kolegów.

Doświadczają życzliwości środowiska przy
pełnej ich akceptacji, a nie z litości

kształtują w sobie osobowość otwartą
i gotową do współdziałania.
Z obserwacji zachowań dzieci z grupy Tygrysków oraz dzieci z Ośrodka wynika,
iż podjęte działania przynoszą wymierne efekty w postaci :
– większego uspołecznienia dzieci, nabycia większej swobody we wzajemnych kontaktach,
wykazywania tolerancji wobec ograniczeń innych
Największą jednak korzyścią z prowadzenia projektu jest RADOŚĆ, którą wykazują uczestnicy
projektu na wiadomość o spotkaniu – DLATEGO NA PEWNO BĘDZIEMY KONTYNUOWAĆ
NASZE SPOTKANIA !!!
Zaangażowani pośrednio w realizację projektu rodzice dzieci też wyrażają się
o podjętych działania w pozytywny sposób i oczekują kontynuowania podjętej współpracy.
Download