Tabela monitoringu

advertisement
Zał. do pisma z dnia 14.01.2011r. znak N.HD-462-2-1148/11
Monitoring absencji chorobowej spowodowanej zachorowaniami na grypę i zakażenia grypopodobne
Dane dotyczące frekwencji w placówkach nauczania i wychowania w dniu......................2011 roku
wypełniają placówki, w których frekwencja jest poniżej 60% (przedszkola) lub 80% (pozostałe)
L.p.
Nazwa i adres placówki...............................................................................................
1.
Rodzaj placówki proszę wpisać dane we
właściwym wierszu
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
Liczba uczniów uczęszczających do
placówki (wg ewidencji)
Liczba uczniów
nieobecnych (w szkołach
powyżej 20%, w
przedszkolach powyżej 40%
absencji)
% nieobecnych
Download