wstęp - Przedszkole nr 12 w Nysie

advertisement
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
PRZEDSZKOLA nr 12
W NYSIE
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
"BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK"
1
WSTĘP
Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego,
umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak i również przygotowanie dziecka do nauki w
szkole. Najważniejsze zadanie przedszkola to zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, a narażone
są one na wiele zagrożeń pochodzących ze świata ludzi i zwierząt. Dlatego przedszkole poza
edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn.
zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Wiek
przedszkolny to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany
zachodzące w jego indywidualnym rozwoju, profilaktyka w przedszkolu ma zapobiegać
wszelkim niepożądanym zjawiskom w rozwoju. Działaniem profilaktycznym będzie zatem
każde pozytywne oddziaływanie pedagogiczne, utrwalające wartościowe cechy, a
zapobiegające powstawaniu tych niepożądanych.
Założenia programu
Niniejszy program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w
wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata
ludzi i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej
osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających
kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna
realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się
określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w
przyszłości.
Realizacja programu pozwoli wyposażyć dzieci w sprawności, umiejętności i
wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz ukształtować postawy
bezpiecznych zachowań w trosce o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
Dzieci wyposażone w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia będą potrafiły
przewidywać i unikać zagrożeń, posiadać wiadomości i umiejętności potrzebne do
pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, w domu, a następnie w szkole.
OPIS SPOSOBU REALIZACJI CELÓW KSZTAŁCENIA I ZADAŃ
USTALONYCH W AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEJ PODSTAWIE
PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Program jest zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną
przez MEN (Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016. Zmieniające rozporządzenie w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz.U.poz. 895.i Dz.U.poz. 895.)
2
Realizacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci oraz rozpoznawaniem i
unikaniem zagrożeń przez wychowanków powinna przybierać różnorodne formy działań
edukacyjnych od zajęć plastycznych, muzycznych, teatrzyków, zabaw na terenie ogrodu,
wycieczek, po wizyty gości w przedszkolu-z przedstawicielami takich instytucji, jak: Straż
Miejska, Straż Pożarna, Komenda Policji. Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu
całego roku szkolnego poprzez realizacje treści z n/w obszarów tematycznych podczas
różnych form aktywności w czasie pobytu dziecka w przedszkolu( zajęć dydaktycznych,
zabaw, spacerów, przez wszystkie grupy-samodzielnie lub z pomocą policjanta, strażaka,
lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego itp. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa będą
częstym elementem zajęć integrujących różne obszary edukacji: w zakresie mowy i myślenia,
w zakresie przygotowania do pisania i czytania, edukacji przyrodniczej, matematycznej,
ruchowej, muzycznej, kulturowo- estetycznej i technicznej współpracę z w/w instytucjami.
Realizacja programu wymaga także wykorzystywania różnorakich środków dydaktycznych
wspomagających proces rozwoju dziecka, zorganizowanie wycieczek i wyjść poza teren
przedszkola, wdrożenia wszystkich pracowników przedszkola do realizacji programu i
współpracy z rodzicami. Wdrażanie programu wymaga uwzględnienia oddziaływań
profilaktycznych w środowisku rodzinnym w celu osiągnięcia skuteczności w utrwalaniu
wzorców bezpiecznego stylu życia.
BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
„Jestem bezpieczny na drodze”-kształtowaniebezpiecznej postawy na drodze
„ Uwaga pożar”- zapobieganie pożarom
„ Potrafię bawić się bezpiecznie ‘’- bezpieczeństwo podczas zabawy
„Nie -dziękuję”- kształtowanie właściwych postaw wobec obcych
„Co robić – zostałem sam”- postępowanie w razie zgubienia się
„ Zła pogoda”- postępowanie w razie nagłej zmiany warunków atmosferycznych
,,Bezpieczne wakacje’’- bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji
podczas podróży i bezpieczne spędzanie wakacji w górach, nad morzem
i jeziorem.
CELE GŁÓWNE PROGRAMU:
1. Wdrożenie dzieci w wieku przedszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez
ukazywanie źródeł powstawania sytuacji niebezpiecznych
2. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw i umiejętności właściwego reagowania
w sytuacjach zagrożenia.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Zapoznanie dzieci z zagrożeniami, jakimi mogą się spotkać np. podczas zabawy w
przedszkolu, ogrodzie, w domu, w kontakcie z urządzeniami technicznymi, , w trakcie zabaw
ze zwierzętami itp.
2. Wyrabianie u dzieci właściwych postaw i reakcji w obliczu zagrożenia pożarowego,
anomalii pogodowych oraz sytuacjach nietypowych takich jak: zagubienie się w dużych
zbiorowiskach ludzkich .
3. Kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z osobami dorosłymi i umiejętności
odmawiania w sytuacjach mogących narazić je na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
4. Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym i ich
przestrzeganiem.
5. Zaznajomienie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach
nieobecności osób dorosłych.
3
.OBSZARY
PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO, NA KTÓRE POŁOŻONY JEST GŁÓWNY
NACISK W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI:
POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOROSŁYMI I DZIEĆMI, ZGODNE FUNKCJONOWANIE
W ZABAWIE I W SYTUACJACH ZADANIOWYCH
 obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują;
 grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej ( stara się współdziałać
w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
 w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać
skutki swojego zachowania;
 umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu
można podawać takie informacje.
WDRAŻANIE DZIECI DO DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE ORAZ
INNYCH. DZIECKO KOŃCZĄCE PRZEDSZKOLE I ROZPOCZYNAJĄCE NAUKĘ W
SZKOLE PODSTAWOWEJ:






wie jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można poprosić o pomoc,
umie o nią poprosić;
orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystania ze środków
transportu;
zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych
(np. środków czystości);
próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu
i w domu;
ma rozeznanie, gdzie można się samodzielnie bawić, a gdzie nie;
POMAGANIE
DZIECIOM
W
ROZUMIENIU
ISTOTY
ZJAWIŚK
ATMOSFERYCZNYCH I W UNIKANIU ZAGROŻEŃ. DZIECKO KOŃCZĄCE
PRZEDSZKOLE I ROZPOCZYNAJĄCE NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ:



rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych
pór roku;
podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające
z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną
pogodę
wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radio i w telewizji, np. że będzie
padał deszcz, śnieg, wiał wiatr, stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich
możliwości
WYCHOWANIE RODZINNE, OBYWATELSKIE, PATRIOTYCZNE


wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;
zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w
rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. strażak, policjant;
4
METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
Metody pracy:
o metody podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki,
praca z tekstem
o metody praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne, pokaz
symulacja, spotkania, wycieczki i inne.
o problemowe (konwersacje, metody aktywizujące typu inscenizacja, drama, gry
dydaktyczne, dyskusja, burza mózgów
o eksponujące (np.plansze, ekspozycja )
o programowane (z użyciem np. komputera i projektora)
Formy pracy:
o spotkania dzieci z przedstawicielami zawodów tj. strażak, policjant, strażnik miejski,
przedstawiciel PWSZ w Nysie, specjalista do spraw technik komputerowych,
pielęgniarka itp. w ramach bloków tematycznych
o nawiązanie współpracy z rodzicami lub opiekunami dzieci- spotkania z zaproszonymi
gośćmi.
o prowadzenie zajęć w formie zabawy i inscenizacji w zakresie realizacji programu
profilaktycznego przez nauczycieli.
o zabawy i gry ruchowe(m.in. przygotowujące dzieci do roli pieszego, pasażera,
zabawy umożliwiające poznanie znaków drogowych i sygnałów drogowych);
o spacery i wycieczki,
o udział w konkursach
SPOSOBY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ
 Ustna pochwała;
 Dyplom i odznaka ,, BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”.
MATERIAŁ DO REALIZACJI
L.p.
1.
Zagadnienia
Cele operacyjne dziecko

zna, rozumie i stosuje w praktyce zasady
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Bezpieczeństwo na
podczas:
drodze
- poruszania się po chodniku, ulicy,
- na przejściu dla pieszych,
- w trakcie jazdy samochodem, rowerem;
 potrafi wezwać służby ratownicze w
Formy realizacji
Blok tematyczny
„Jestem
bezpieczny na
drodze”
Zabawy
dydaktyczne
Spacery i
wycieczki
5
miejsce wypadku.
2.
Ochrona
p/pożarowa
3.
Bezpieczeństwo
podczas zabawy
 zna przyczyny powstawania pożarów;
 potrafi określić zasady zachowania się w
sytuacji zagrożenia:
- ogień w domu,
- ogień w lesie,
- w najbliższym otoczeniu,
- pożar we własnym mieszkaniu,
- pożar w sąsiednim mieszkaniu,
 zna numery telefonów alarmowych
 rozumie konieczność przestrzegania
zasad ochrony przeciwpożarowej;

 zna podstawowe zasady zachowania się:
-w przedszkolu
- na placu zabaw,
- podczas zabawy w domu,
 wie gdzie można bezpiecznie się bawić a
gdzie nie
 wie, czym są środki chemiczne
stosowane w gospodarstwie domowym,
 wie ,że nie może samodzielnie zażywać
lekarstw i stosować środków
chemicznych
 zna
zagrożeniami
wynikające
z
niewłaściwego
posługiwania
się
urządzeniami elektrycznymi

4.
Kształtowanie
właściwych
postaw wobec
obcych
potrafi umiejętnie zachować się w
kontakcie ze zwierzętami,
 zna sposoby zachowania się na wypadek
ataku psa.
 dziecko wykazuje asertywną postawę
wobec osób jemu nieznanych,
 potrafi grzecznie odmówić nieznanej
osobie,
 potrafi w sytuacji zagrożenia prosić o
pomoc,
 zna rodzaje niebezpieczeństw, jakie
mogą grozić dziecku:
- „zły dotyk”
- przemoc, agresja,
- niebezpieczeństwo związane z oddaleniem się z
miejsca zamieszkania,
- poczucie osamotnienia i strachu,
 informuje rodziców o zaistniałej sytuacji;
Prace plastyczne
Piosenka,
Spotkanie z
policjantem
rozmowa, wiersze
Blok tematyczny
„Uwaga pożar”
Spotkanie z
przedstawicielami
Straży Pożarnej
Objaśnienia
Ewakuacja
Plansze
Wycieczka do
ZSP
Odgrywanie
scenek
dramowych
Blok tematyczny
„Potrafię bawić
się bezpiecznie”
„Kodeks
przedszkolaka”
Pogadanki,
Opowiadania
Spotkanie z
pielęgniarką
Pogadanki,
opowiadania
Wycieczka do
apteki
Spotkania z
przedstawicielami
policji z udziałem
psów (pogadanka,
pokaz pozycji
obronnej
Blok tematyczny
„Nie- dziękuję”
Opowiadania i
bajki: „Siedem
koźlątek”
„Czerwony
kapturek”
Odgrywanie
scenek
dramowychScen
ki.
Historyjki
obrazkowe.
Opowiadania
6

5.
dziecko posiada umiejętność zachowania
się w sytuacji zagubienia w lesie, dużym
skupisku ludzi, np. podczas festynu, w
dużym sklepie itp.
wie kogo może prosić o pomoc,
potrafi zachować spokój i wezwać pomoc
w sytuacji, gdy zostanie samo
Blok tematyczny
„Co robić,
zostałem sam”
Scenariusze,
scenki sytuacyjne
dziecko posiada umiejętność właściwego
doboru ubrania odpowiedniego do
warunków pogodowych,
rozumie konieczność pozostania w
miejscu bezpiecznym podczas trudnych
warunków pogodowych;huraganu, burzy,
ulewy, upałów
wie, gdzie się ukryć i jak postępować w
obliczu zagrożenia związanego z nagłą
zmianą pogody.
Blok tematyczny
„Zła pogoda”
wymienia osobowe środki transportu
zna zasady korzystania z publicznych
środków komunikacji
- spokojne oczekiwanie na przystanku z dala od
jezdni
- wsiadanie i wysiadanie z pojazdu trzymając się
poręczy lub osoby dorosłej
- powstrzymywanie się od głośnych rozmów,
aby nie przeszkadzać innym pasażerom
 zna zasady bezpieczeństwa podczas
podróżowania samochodem
-podróż tylko w foteliku
-wsiadanie i wysiadanie od strony chodnika
- spokojne zachowywanie się podczas podróży
-stosowanie się do poleceń osoby dorosłej
 wie jakich niebezpieczeństw unikać
podczas wakacji w górach.nad morzem, i
jeziorem
Scenariusze
Scenki sytuacyjne
Pogadanki
Postępowanie w
razie zgubienia się



6.
Postępowanie w
razie nagłej
zmiany warunków
atmosfery- cznych


7
Bezpieczeństwo
podczas podróży i
na wakacjach


Pogadanki,
historyjki
Procedury osiągania celów
W przekazywaniu powyższej wiedzy należy stosować metody aktywizujące. Zabawa jest
naturalną forma nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Ważnym czynnikiem są także
odpowiednie środki dydaktyczne (fantomy, tablice, plansze, ilustracje oraz środki
audiowizualne). Należy w formie ćwiczeń przeprowadzić ewakuację budynku
przedszkolnego.
7
Oczekiwane efekty
Poprzez realizację treści programu profilaktycznego ,,Bezpieczny Przedszkolak” chcemy aby
dzieci :
 nauczyły się pozytywnych zachowań i postaw oraz właściwego postrzegania i
rozumienia ludzi
 potrafiły dokonywać właściwych wyborów w życiu
 radziły sobie w trudnych sytuacjach
 wiedziały,że samodzielne stosowanie lekarstw i środków chemicznych jest szkodliwe
dla zdrowia
 wiedziały jak się zachować w sytuacjach zagrożenie
 samodzielnie dążyły do zdrowego stylu życia
METODY PRZEPROWADZANIA ANALIZY GOTOWOŚCI DZIECKA DO
PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE
Analiza osiągnięć dziecka (np. ankieta obrazkowa zawierająca scenki sytuacyjne dotyczące
zachowań pozytywnych i negatywnych),
Wnioski z obserwacji zachowań dzieci
Wytwory dzieci, osiągnięcia w konkursach
Ocena efektów realizacji „Programu profilaktycznego’’-sprawozdanie z realizacji programu
na koniec roku szkolnego.
Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:




rozmowy z rodzicami,
rozmowy z nauczycielami,
analiza dokumentów – dziennik, plany pracy,
badania ankietowe.
Współuczestnicy programu:
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa Policji
Straż Miejska
PWSZ w Nysie
8
Download