Gotowość do podjęcia nauki w szkole

advertisement
Gotowość do podjęcia nauki w szkole





Od przyszłego roku szkolnego, zgodnie z nową podstawą programową
wychowania przedszkolnego, każde dziecko w roku poprzedzającym
możliwość pójścia do szkoły przejdzie diagnozę przedszkolną oraz
otrzyma odpowiednie wsparcie, aby być dobrze przygotowane do
rozpoczęcia w szkole nauki czytania i pisania. Nowa podstawa
programowa zakłada:
„Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych
mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci
oraz dokumentowanie tych obserwacji.
W roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I
szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do
podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy
jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości,
odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
nauczycielom przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu
wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany
w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie
skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".



Od roku szkolnego 2009/2010 nauczyciele wychowania przedszkolnego
będą zobowiązani do prowadzenia diagnozy gotowości szkolnej dzieci w
roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. Nie jest to zadanie
zupełnie nowe, gdyż obecnie obowiązujące przepisy nakładają na
przedszkola obowiązek rozpoznawania potencjalnych możliwości oraz
indywidualnych potrzeb dziecka.
Nauczyciele, którzy uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych przez
CMPPP, mogą już wykorzystywać zdobytą wiedzę i ćwiczyć
umiejętności, prowadząc obserwację dzieci uczęszczających do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
w formie pilotażowej. Zgodnie z założeniami reformy programowej
przygotowanej w MEN, w pracy każdego nauczyciela istotne jest
zróżnicowanie podejścia do ucznia, dostrzeganie indywidualnego
potencjału i zdolności, a także udzielanie wsparcia w przezwyciężaniu
trudności szkolnych czy deficytów.
Przygotowanie nauczycieli w zakresie diagnozowania gotowości do
podjęcia nauki w szkole, jest szczególnie ważne w kontekście
wyrównywania szans edukacyjnych. Im wcześniej wykryte zostaną
zagrożenia, deficyty dzieci, tym łatwiej i skuteczniej można ograniczyć
ich wpływ na funkcjonowanie szkolne. Dobre przygotowanie i gotowość
do podjęcia nauki w szkole będzie procentować mniejszą liczbą
niepowodzeń szkolnych, dawać większą satysfakcję nauczycielom z
wykonywanej pracy i sukcesów, jakie uczniowie będą osiągać.


Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej ustawę o
systemie oświaty, który jest obecnie przedmiotem prac
Sejmu RP, obniżenie wieku obowiązku szkolnego ma
nastąpić stopniowo - od września 2009 r. i będzie
rozłożone na trzy lata; w tym czasie do pierwszej klasy
szkół podstawowych będą trafiały dzieci z dwóch różnych
roczników. Jednocześnie każde dziecko pięcioletnie
zyska od roku szkolnego 2009/2010 prawo do
przygotowania przedszkolnego. Należy podkreślić, że do
szkół nie trafi żadne sześcioletnie dziecko, którego
rodzice tego nie chcą, gdyż przez najbliższe trzy lata
decyzję, czy dziecko w tym wieku trafi do szkoły, czy
nie, podejmą jego rodzice. Edukacja szkolna powinna być
poprzedzona odpowiednim przygotowaniem
przedszkolnym. Dlatego warto zalecać , by dzieci, które
nigdy nie chodziły do przedszkola nie rozpoczynały od
razu nauki w szkole, lecz najpierw poszły do
przedszkola.


Dzięki wcześniejszemu pójściu do szkoły polskie dzieci będą
miały szanse porównywalne z szansami dzieci w innych krajach
Unii Europejskiej. W większości krajów europejskich naukę
rozpoczynają dzieci młodsze niż siedmioletnie. Jednocześnie
zmiana ta ma pociągnąć za sobą upowszechnienie edukacji
przedszkolnej - zakłada się, że od września 2010 roku już
wszystkie pięciolatki trafią do przygotowania przedszkolnego obecnie korzysta z przedszkoli niecałe 60% pięciolatków i
jeszcze mniej trzy- i czterolatków.
Obniżenie wieku obowiązku szkolnego to działanie dla dobra
dzieci - umożliwiające wcześniejsze wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci oraz wcześniejsze odkrywanie ich
uzdolnień, co z kolei ma pozytywny wpływ na ich rozwój
intelektualny i emocjonalny. Zwiększanie szans edukacyjnych to
najpierw dobra diagnoza, a następnie zindywidualizowana praca
nauczycieli, zarówno z dziećmi mającymi jakieś trudności, jak i
wyróżniającymi się jakimiś szczególnymi zdolnościami, które jak
najwcześniej warto rozwijać. Szkolenia prowadzone z
inicjatywy MEN przez CMPPP mają pomagać nauczycielom
dobrze przygotować się do tych zadań, stawianych bardziej
wyraźnie przez nową podstawę programową.



Trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o
systemie oświaty.
Posłowie proponują, aby tak jak w projekcie rządowym,
obowiązek szkolny dla wszystkich sześciolatków został
wprowadzony od 1 września 2012 roku. W okresie
przejściowym, czyli w latach 2009, 2010 i 2011 o tym, czy
dziecko sześcioletnie zostanie uczniem będą decydowali
rodzice.
W mocy pozostaje harmonogram obniżenia wieku szkolnego.
Oznacza to, że od 1 września 2009 roku do szkoły pójdą dzieci
sześcioletnie urodzone od 1 stycznia do 31 grudnia, które co
najmniej rok uczęszczały do przedszkola ,jeżeli taka będzie
wola rodziców. Przy zapisywaniu dziecka do szkoły nie będzie
wymagana opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, a
dyrektor szkoły nie będzie mógł odmówić przyjęcia do szkoły.
Dzieci nie objęte żadną formą wychowania przedszkolnego
muszą mieć pozytywną opinię z Poradni PsychologicznoPedagogicznej.



Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko
mieszka, będzie miał obowiązek powiadomienia do 30
marca rodziców dzieci sześcioletnich o przysługujących
im prawach.
Sześciolatek, który od 1 września w okresie
przejściowym nie będzie uczniem szkoły, będzie miał
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w
przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Od 1 września 2009 dzieci pięcioletnie będą miały prawo
do wychowania przedszkolnego, realizowanego w
przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Od 1 września 2011 wprowadzony zostanie obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci
pięcioletnich.
Podstawa
programowa
- profil
absolwenta
przedszkola





1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć
to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się
do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności
dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w
sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach
życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich
zachowań;
4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i
dokuczać dzieciom, które wychowują się w
trudniejszych warunkach, a także, że nie należy
wyszydzać i szykanować innych;
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię,
nazwisko i adres zamieszkania; wie komu można
podawać takie informacje.
 6)umie
poprawnie umyć i wytrzeć się oraz
umyć zęby;
 7) właściwie zachowuje się przy stole
podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta
po sobie;
 8) samodzielnie korzysta z toalety;
 9) samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o
osobiste rzeczy i nie naraża ich na
zgubienie lub kradzież;
 10) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
 11)zwraca
się bezpośrednio do rozmówcy,
stara się mówić poprawnie pod względem
artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i
składniowym;
 12) mówi płynnie, niezbyt głośno,
dostosowując ton głosu do sytuacji;
 13) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe
fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi
o ważnych sprawach;
 14) w zrozumiały sposób mówi o swoich
potrzebach i decyzjach
 15)przewiduje,
w miarę swoich możliwości,
jakie będą skutki czynności manipulacyjnych
na przedmiotach (wnioskowanie o
wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
 16) grupuje obiekty w sensowny sposób
(klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to
do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te
są inne;
 17)stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i
próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
18)dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się
w zasadach zdrowego żywienia;
 19) dostrzega związek pomiędzy chorobą a
leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że
przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są
konieczne;
 20) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na
swoje możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej
sprawnym ruchowo;
 21) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w
zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w
parku, na boisku, w sali gimnastycznej

22) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji
zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc ,
umie o nią poprosić;
 23) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się
po drogach i korzystaniu ze środków
transportu;
 24) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi,
roślin oraz zwierząt i unika ich;
 25) wie, że nie może samodzielnie zażywać
lekarstw i stosować środków chemicznych (np.
środków czystości);
 26) próbuje samodzielnie i bezpiecznie
organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w
domu; ma rozeznanie, gdzie można się
bezpiecznie bawić, a gdzie nie.







27)wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np.
na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w
kinie;
28) odgrywa role w zabawach parateatralnych posługując
się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się
rekwizytami (np. maską).
29)śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe
piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym
śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
30) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości
dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub
tańcząc;
31) tworzy muzykę korzystając z instrumentów
perkusyjnych (oraz innych przedmiotów),a także
improwizuje ją ruchem;
32) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki
poważnej.
 33)przejawia,
w miarę swoich możliwości,
zainteresowanie wybranymi zabytkami i
dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami
ludowymi ze swojego regionu;
 34) umie wypowiadać się w różnych
technikach plastycznych i przy użyciu
elementarnych środków wyrazu (takich jak
kształt i barwa) w postaci prostych
kompozycji i form konstrukcyjnych;
 35) wykazuje zainteresowanie malarstwem,
rzeźbą i architekturą (także architekturą
zieleni i architekturą wnętrz).
 36)wznosi
konstrukcje z klocków i tworzy
kompozycje z różnorodnych materiałów (np.
przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa
(„potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z
wykonanej pracy;
 37) używa właściwie prostych narzędzi
podczas majsterkowania;
 38) interesuje się urządzeniami
technicznymi (np. używanymi w
gospodarstwie domowym), próbuje
rozumieć, jak one działają i zachowuje
ostrożność przy korzystaniu z nich.
 39)rozpoznaje
i nazywa zjawiska
atmosferyczne charakterystyczne dla
poszczególnych pór roku; podejmuje
rozsądne decyzje i nie naraża się na
niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np.
nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie
zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
 40) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca
pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie
padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się
do podawanych informacji w miarę swoich
możliwości.
 41)wymienia
rośliny i zwierzęta żyjące w
różnych środowiskach przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w lesie;
 42) wie, jakie warunki są potrzebne do
rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa ,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin
(światło, temperatura, wilgotność);
 43) potrafi wymienić zmiany zachodzące w
życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je
chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.






42)liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od
poprawnego;
43) wyznacza wynik dodawania i odejmowania
pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych
zbiorach zastępczych;
44) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także
posługuje się liczebnikami porządkowymi;
45) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i
ustala położenie obiektów w stosunku do własnej
osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
46) wie, na czym polega pomiar długości i zna proste
sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
47) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni
tygodnia, miesięcy w roku.







48) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru,
rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu
kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
49) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe),
aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na
obrazkach;
50) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokoworuchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
51) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki
czytania i pisania;
52) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się
książkami;
53) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy
na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie
fonetycznej;
54) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych
rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w
przedszkolu, na ulicy, na dworcu.
55)wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie
gdzie pracują, czym się zajmują;
 56) zna nazwę miejscowości, w której mieszka,
zna ważniejsze instytucje i orientuje się w
rolach społecznych pełnionych przez ważne
osoby, np. policjanta, strażaka;
 57) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w
Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
 58) nazywa godło i flagę państwową, zna polski
hymn i wie, że Polska należy do Unii
Europejskiej;
 59) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

CZ. II
Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki?
Miesiąc wrzesień, czas w którym Państwa dziecko
pójdzie do szkoły, zbliża się nieuchronnie. Doświadczają
Państwo na pewno wielu niepokojów, czy dziecko jest
już gotowe do przyjęcia tego pierwszego, poważnego
obowiązku. Do wejścia na drogę, której pokonanie
zajmie mu kilkanaście lat? Czy da sobie radę? Jak
sprawdzi się w roli ucznia? Troskliwi rodzice zawsze
chcą przewidzieć trudności i zabezpieczyć się przed
nimi. Marzą, aby nauka była dla ich dzieci fascynującym
poznawaniem świata, a nie jak to odczuwają niektóre
dzieci, nudnym, trudnym i bezsensownym zajęciem.
Zastanawiają się na pewno, co mogą zrobić, jak pomóc
dziecku, aby osiągnęło ten poziom dojrzałości, jakiego
wymaga szkoła.
Pojęcie dojrzałości szkolnej, bo tak określa się
gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i
obowiązków jakie stawia przed nim szkoła, obejmuje
zarówno jego rozwój psychiczny, fizyczny, umysłowy,
emocjonalno – społeczny, jak i poziom opanowania
umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko
do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. Tak
więc wiele czynników decyduje o tym, czy dziecko
wykazuje gotowość do podjęcia systematycznej
nauki w szkole.
Wielu rodziców zastanawia się, czy posłać swoje
dziecko wcześniej do szkoły, czy wtedy, kiedy
skończy 7 lat. Dużo wątpliwości mają rodzice
zarówno tych dzieci, które uczęszczały do
przedszkola, jak również, a może szczególnie Ci,
których dziecko nie było objęte żadną formą
wychowania przedszkolnego.
Każdy z rodziców obserwując dziecko, słuchając go,
może w przybliżeniu określić czy dziecko osiągnęło
ten poziom dojrzałości, którego wymaga nauka w
szkole.
Rozwój dziecka w poszczególnych sferach musi być
harmonijny, to znaczy taki, by w każdej dziedzinie
tempo zmian było podobne. Wówczas wszystkie
aspekty rozwoju pozostaną w ścisłym związku.
Gotowość do podjęcia nauki wymaga ogólnej
dojrzałości dziecka i dlatego rozwój we wszystkich
sferach jest bardzo ważny. O powodzeniu w szkole
decyduje rozwój intelektualny, emocjonalny,
manualno – motoryczny, fizyczny oraz motywacja
dziecka do podjęcia nauki.
O tym, czy dziecko
jest prawidłowo
rozwinięte pod
względem
fizycznym
decyduje lekarz.
To on ocenia jego
stan zdrowia po
badaniu i dostarcza
rodzicom
informacji o jego
wynikach.
Przyszły pierwszoklasista powinien nawiązywać kontakty w
dużej grupie, posiadać umiejętność rozwiązywania
konfliktów, skupić uwagę na zadaniu, współpracować z
innymi dziećmi, rozumieć zasady rywalizacji. Powinien
kontrolować emocje i panować nad nimi.
O społecznej dojrzałości dziecka świadczy jego stopień
samodzielności, zwłaszcza w czynnościach
samoobsługowych, samodzielnie musi się ubrać i rozebrać,
wiązać buty, zapinać guziki, korzystać z toalety. Dziecko
gotowe do szkoły jest obowiązkowe, starannie wykonuje
zadania, jest systematyczne. Dziecko dojrzale
emocjonalnie cechuje też pewna równowaga psychiczna i
umiejętność reagowania adekwatnie do sytuacji. Dziecko
dojrzałe emocjonalnie nie wpadnie w panikę, czy histerię,
gdy np. nauczyciel je skrytykuje, bądź w skrajnych
przypadkach zademonstruje całą gamę agresywnych
zachowań. Dzieci niezrównoważone z błahego powodu
wybuchają, złoszczą się i płaczą, a inne wycofują się i
unikają konfliktów z rówieśnikami. Dojrzałość emocjonalna
dziecka przejawia się poprzez wyrażanie wdzięczności,
przyjaźni, solidarności, życzliwości. Przeżywa radości i
smutki nie tylko własne, ale i kolegi. Jest empatyczne .
Gotowość szkolna to nie tylko dojrzałość emocjonalna, ale
i intelektualna. To oczywiście nie tylko zasób wiedzy o
świecie, o bliższym i dalszym otoczeniu, o życiu przyrody i
ludzi, ale i spostrzegawczość, umiejętność myślenia i
wypowiadania się. O umysłowej dojrzałości świadczy jego
chęć ciekawości świata. Dziecko przygotowane do szkoły
potrafi słuchać innych, skupić się na tym, co inny mówią
lub na tym, co robi. Rozumie polecenia dorosłych,
swobodnie wypowiada się w mowie potocznej. Bogaty
zasób słów powinien pozwolić mu porozumiewać się w
sposób zrozumiały nie tylko z rodzicami i najbliższymi
kolegami, ale i z innymi osobami z jego otoczenia.
Dziecko powinno umieć wyrażać pragnienia i dzielić się
wrażeniami. Mowa powinna być poprawna pod względem
artykulacyjnym i gramatycznym. Prawidłowa wymowa jest
bardzo ważna w procesie uczenia czytania i pisania. O
rozwoju umysłowym dziecka świadczą też jego rysunki i
sposób ich wykonywania. Rysunek dziecka
spostrzegawczego będzie bogatszy w szczegóły, bardziej
kolorowy. Dziecko gotowe do szkoły potrafi ukończy pracę,
doprowadzić czynność do końca. Mniej dojrzałe nie
finalizuje prac, przerywa zadania, kaprysi, nie dając się
namówić na jej zakończenie. Bardzo ważna jest zdolność
analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej. Im pełniejsza
dojrzałość psychiczna, emocjonalna, społeczna, fizyczna i
umysłowa dziecka przekraczającego próg szkoły, tym
większa gwarancja jego powodzenia w nauce.
Aby próg szkolny dziecko przekroczyło w miarę spokojnie,
bez stresu, należy je do tego przygotować :
-nigdy nie wolno straszyć dziecka szkołą nauczycielami,
-wzbudzać w nim radość, że idzie do szkoły,
-pozwolić na aktywne uczestnictwo w czynnościach
przygotowawczych (zakupy przyborów szkolnych, przygotowanie
pokoju, czy kącika do nauki
-stworzyć odpowiednie warunki dla
prawidłowego rozwoju :
•ład, spokój, pogodna atmosfera w domu,
•utrzymanie kontaktu emocjonalnego z
dzieckiem,
•przestrzeganie stałego rozkładu dnia,
•wdrażanie do samodzielności,
obowiązkowości, punktualności,
•zapewnienie kontaktu z rówieśnikami
•zainteresowanie jego pobytem w szkole,
•przeglądanie zeszytów,
•chwalmy, zachęcajmy do pracy,
•w przypadku trudności szukajmy pomocy,
•współpracujmy z nauczycielami,
•nie wyręczajmy dziecka w obowiązkach
szkolnych.
Wysyłając swoje dziecko do szkoły należy się zastanowić nad
wszystkimi czynnikami gwarantującymi sukces. Jeśli wszytko jest w
porządku, nie ma się nad czym zastanawiać, jeśli potrzebna jest
pomoc specjalisty, nie obawiajcie się po nią sięgnąć. Stawka jest
niebagatelna, a od startu w dużej mierze zależy miejsce na
mecie.
Lista pytań jakie powinni zadać sobie rodzice dzieci sześcioletnich.
1.
Czy dziecko potrafi :
1.Samo zawiązać sznurowadła i zapiąć guziki
tak / nie
2. Skakać na jednej nodze, na obu nogach
tak / nie
3. Czy chętnie bierze udział w zabawach ruchowych
tak / nie
4. Lepić z plasteliny
tak / nie
5. Ciąć nożyczkami wg wytyczonej linii prostej i krzywej
tak / nie
6. Czy prawidłowo wymawia wszystkie głoski?
tak / nie
7. Czy w opowiadaniu posługuje się pełnymi zdaniami?
tak / nie
8. Czy wyraża się poprawnie pod względem gramatycznym
tak / nie
9. Czy łatwo dobiera właściwe słowa?
tak / nie
10. Czy odróżnia lewą stronę swego ciała od prawej?
tak / nie
11. Czy posługuje się zawsze jedną ręką w pracach wymagających wyboru?
tak / nie
12. Kolorować obrazek nie wykraczając poza linie
tak / nie
13. Obchodzić się z przyborami do pisania, czy lubi rysować
tak / nie
14. Narysować postać ludzką, która jest kompletna, a części ciała
rozmieszczone są właściwie
tak / nie
15. Grupować klocki wg barwy, kształtu, wielkości
tak / nie
16. Znaleźć kilka różnic w dwu obrazkach pozornie identycznych
tak /nie
17. Grupować przedmioty i obrazki wg określonych kryteriów
tak / nie
18. Kojarzyć przedmioty lub obrazki „pasujące do siebie” np. sanki - śnieg
tak / nie
19. Dobrać do wzoru takie same obrazki, litery, słowa
tak / nie
20. Odtworzyć wzór z klocków
tak / nie
21. Prawidłowo różnicować dźwięki z otoczenia
tak / nie
22. Wyróżnić głoskę na początku wyrazu
tak / nie
23. Różnicować dźwięki podobne np. kura - góra (k - g)
tak / nie
24. Rozwiązywać proste zagadki
tak / nie
25. Skupić się na wykonywanej czynności
tak / nie
26. Wysłuchać 4 - 5 poleceń, następnie zastosować się do nich tak / nie
27. Po skończonej pracy posprzątać po sobie
tak / nie
28. Dokończyć rozpoczętą pracę
tak / nie
29. Bawić się z rówieśnikami
tak / nie
30. Podporządkować się poleceniom dorosłych
tak / nie
Download