Procesy wewnętrzne

advertisement










Wie, czy się różni minerał od skały; zna podział skał i ich przykłady oraz wykorzystanie
Zna budowę wnętrza Ziemi, wie, czym się różni płyta kontynentalna od oceanicznej, zna procesy
zachodzące na styku płyt oraz ich skutki
Wie, co to są prądy konwekcyjne, ruchy górotwórcze, strefa subdukcji, spreadingu, kolizji płyt
Zna przyczyny i skutki trzęsień Ziemi oraz skalę Mercallego i Richtera – do czego służą; wie, co to jest
hipocentrum/epicentrum
Umie przeanalizować profil geologiczny – wiek względny skał
Wie, czym się różni lawa od magmy, zna elementy budowy wulkanu; zna pozytywne i negatywne
skutki erupcji wulkanicznej
Wie, czy się różnią góry fałdowe od zrębowych i podaje ich przykłady; zna elementy budowy tych gór,
wie, co to są orogenezy i jakie były w dziejach Ziemi.
Zna najwyższe pasma górskie na poszczególnych kontynentach – nazwa i położenie
Zna formy ukształtowania powierzchni ziemi – niziny, wyżyny, góry, depresje oraz rzeźbę dna
oceanicznego
Umie odczytać z atlasu, w której orogenezie powstały jakie góry.
PODRĘCZNIK STR. 76-98
Download