Wymagania edukacyjne z przyrody dla kl. 6 Ocena dopuszczająca

advertisement
Wymagania edukacyjne z przyrody dla kl. 6
Ocena dopuszczająca- uczeo posiada zeszyt przedmiotowy, w którym prowadzi notatki z
lekcji oraz zeszyt dwiczeo, który wypełnia poprawnie przynajmniej w 30%.
Potrafi określid kierunki w terenie, wskazad miejsce górowania Słooca, zna planety Układu
słonecznego i wie dlaczego pozycja Ziemi w Układzie Słonecznym jest uprzywilejowana,
potrafi wskazad najważniejsze cechy ruchu wirowego i obiegowego Ziemi, nazywa strefy
klimatyczne świata, potrafi podad najważniejsze cechy klimatu swojej miejscowości.
Potrafi wskazad na mapie kontynenty i oceany, wymienia najbardziej charakterystyczne
cechy wybranych krajobrazów.
Ziemi na kontynencie Afryki, Australii, Antarktydy, Ameryki Północnej i Południowej.
Potrafi wymienid przedstawicieli bezkręgowców, wskazad ich środowisko życia i
najważniejsze przystosowania do środowiska, w którym żyją.
Zna podział kręgowców na ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, potrafi określid główne cechy
budowy kręgowców, przedstawia
przystosowania tych zwierząt do środowiska życia.
Ocena dostateczna -zeszyt przedmiotowy prowadzony systematycznie, dwiczenia
uzupełnione przynajmniej w 50%.
Zna różnicę między południkiem geograficznym i niebieskim oraz rozumie pojęcie pionu i
zenitu.
Wymienia po kolei planety Układu Słonecznego, zna inne ciała niebieskie np. księżyc,
kometa.
Potrafi wskazad najważniejsze różnice pomiędzy ruchem wirowym i obiegowym.
Podaje nazwy i zna zasięg stref oświetlenia Ziemi.
Lokalizuje na mapie strefy klimatyczne świata.
Podaje cechy położenia wybranych kontynentów na Ziemi, opisuje florę i faunę wybranych
krajobrazów oraz klimat i rzeźbę terenu.
Podaje różnice między kręgowcami i bezkręgowcami.
Zna przystosowania zwierząt do środowiska w budowie zewnętrznej i wewnętrznej.
Zna budowę i czynności życiowe wybranych grup zwierząt.
Ocena dobra- zawsze posiada potrzebne pomoce do lekcji, stara się byd dobrze
przygotowanym, wykazuje dużą aktywnośd na lekcji, zeszyt dwiczeo uzupełnia przynajmniej
w 80%.
W terenie potrafi wskazad przebieg miejscowego południka geograficznego, niebieskiego,
zenit, pion.
Zna wybrane cechy planet, gwiazd i księżyców.
Wymienia następstwa ruchu wirowego i obiegowego oraz zna wpływ tych ruchów na życie
zwierząt i ludzi.
Wskazuje na mapie zasięg stref oświetlenia Ziemi.
Zna różnice między astronomicznymi i termicznymi porami roku.
Odróżnia strefę klimatyczną od typu klimatu.
Potrafi obliczyd średnią temperaturę i amplitudę temperatur.
Zna cechy środowiska wybranych krajobrazów Ziemi i jego wpływ na działalnośd człowieka.
Zna objęte programem gatunki zwierząt na Ziemi, określa dokładnie ich czynności życiowe,
przystosowania do życia w wodzie i na lądzie w budowie zewnętrznej i wewnętrznej.
Ma świadomośd ochrony zwierząt rzadkich i dobrego traktowania całego świata zwierząt.
Ocena bardzo dobra - posiada starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy i zeszyt dwiczeo,
w którym ma uzupełnione wszystkie obowiązkowe zadania. Wykazuje duże zainteresowanie
przedmiotem, jest bardzo aktywny na lekcjach.
Potrafi wskazad istotne różnice między wybranymi ciałami niebieskimi.
Charakteryzuje cechy budowy Słooca, odróżnia planety typu Ziemia od planet olbrzymich.
Rozumie konsekwencje ruchów Ziemi, oblicza różnice czasu słonecznego oraz wysokości
górowania Słooca w pierwszych dniach astronomicznych pór roku.
Rozumie zależnośd strefową między klimatami roślinnością i glebami.
Charakteryzuje klimaty astrefowe na Ziemi.
Prawidłowo odczytuje i interpretuje klimatogramy.
Porównuje wybrane krajobrazy na Ziemi.
Porównuje czynności życiowe i przystosowania do środowiska wybranych gatunków
zwierząt: bezkręgowców i kręgowców.
Czynnie włącza się w opiekę nad zwierzętami w okresie zimy.
Ocena celująca-w zeszycie dwiczeo wykonuje zadania nadobowiązkowe, na sprawdzianach
rozwiązuje zadania o zwiększonym stopniu trudności, przygotowuje referaty i materiały
multimedialne na temat wybranych zagadnieoprzyrodniczych, aktywnie włącza się w różne
akcje ekologiczne np. ratowania płazów przechodzących na drugą stronę jezdni. Uczeo
chętnie bierze udział w organizowanych konkursach wiedzy przyrodniczej, przygotowuje
gazetki i apele.
Download