Zagadnienia z historii – Świat po I wojnie światowej: Uczeń: Zna

advertisement
Zagadnienia z historii – Świat po I wojnie światowej:
Uczeń:
a) Zna postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec i Polski
b) Zna pojęcia: Liga Narodów, mały traktat wersalski, plebiscyty, traktat w Saint-Germain,
traktat w Trianon, hiperinflacja, układ w Rapallo, układ w Locarno, pakt Briand-Kellogge,
New Deal, etatyzm, interwencjonizm państwowy, Związek Spartakusa, Związek
kombatantów, marsz na Rzym, pucz monachijski, NSDAP, noc kryształowa, noc długich
noży, ustawy norymberskie, oś Berlin-Tokio-Rzym,
c) Zna postacie: MiklosHorthy, Franklin Delano Roosewelt, Benito Mussolini, Adolf Hitler,
Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler, Paul von Hindenburg, Joseph Goebbels,
Włodzimierz Lenin, Józef Stalin, Lew Trocki, Pawlik Morozow, Francisco Franco, Neville
Chamberlain, Daladier, Józef Tiso, Joachim von Ribbentrop, Wiaczesław Mołotow,
d) Wskazuje na mapie nowopowstałe państwa w Europie po I wojnie światowej, Śląsk,
Nadrenię, Wielkopolskę, Prusy Wschodnie, Pomorze Wschodnie, Zaolzie,
e) Charakteryzuje program włoskich faszystów i niemieckich nazistów,
f) Wymienia przyczyny kryzysu demokracji parlamentarnej w Europie po I wojnie
światowej,
g) Wymienia główne cechy państwa totalitarnego na przykładzie ZSRR
h) Omawia znaczenie wojny domowej w Hiszpanii dla późniejszych losów Europy,
i) Wymienia przykłady łamania przez Hitlera postanowień traktatu wersalskiego,
j) Charakteryzuje kolejne etapy ekspansji Hitlera w Europie ( anschluss Austrii, zajecie
Sudetów, rozbiór Czechosłowacji)
k) charakteryzuje ekspansywną politykę Japonii na Dalekim Wschodzie,
l) Zna postanowienia i znaczenie układu Monachijskiego - uczestnicy, stosunek ZSRR do
tego układu,
zadania dodatkowe:
uczeń zna główne tezy pracy Ericha Fromma "Ucieczka od wolności"
uczeń analizuje obraz Pabla Picassa pt. "Guernica" - przedstawia kontekst historyczny,
analizuje poszczególne przedmioty i postacie ukazane na tym obrazie
omawia problem walki o niepodległości Irlandii w latach 1916-1921
Download