I semestr

advertisement
Klasa I
Zagadnienia do poprawy oceny niedostatecznej z historii ( I semestr)
Sprawdzenie wiadomości nastąpi na pierwszej lekcji historii po feriach. Uczeo wymienia i wskazuje
na mapie najstarsze cywilizacje wschodnie: Mezopotamię, Izrael, Egipt, starożytną Grecję, starożytny
Rzym ok. I wieku ne. podział Rzymu na częśd wschodnią i zachodnią, paostwo Karola Wielkiego, jego
podział, uczeo wie kim był Hammurabi, Dawid, Salomon, faraon, zna strukturę społeczną
starożytnego Egiptu, charakteryzuje wychowanie spartaoskie, ustrój Aten ok. V wieku p.n.e. ,
wymienia najważniejsze dokonania kulturalne Greków, wie kim był Aleksander Wielki, charakteryzuje
ustrój republiki rzymskiej oraz Cesarstwa Rzymskiego, wymienia najważniejsze dokonania Rzymian,
wie kim byli Hannibal, Juliusz Cezar, Oktawian August, Mahomet, Karol Wielki, Otto I, II i III, omawia
okoliczności upadku Rzymu, zna daty podziału Cesarstwa Rzymskiego, upadku cesarstwa na
zachodzie, traktatu w Verdun, koronacji Karola Wielkiego, Otto I.
Klasa II
Zagadnienia do poprawy oceny niedostatecznej z historii ( I semestr)
Sprawdzenie wiadomości nastąpi na pierwszej lekcji historii po feriach. Uczeo wie jakie zmiany w
życiu człowieka spowodowało wynalezienie druku, wskazuje trasy podróży i odkrywców nowych
kontynentów i drogi do Indii, wyjaśnia znaczenie odkryd geograficznych, zna przyczyny reformacji,
wymienia główne nurty protestanckie i ich twórców, wie, jak kształtowały się przywileje szlacheckie,
ocenia sytuację Polski na przełomie XVII/XVIII wieku, charakteryzuje kulturę odrodzenia i baroku,
wymienia ich twórców i dzieła, przy pomocy mapy omawia sytuację Polski pod panowaniem Wazówkonflikty ze Szwecją, paostwem moskiewskim, Turcją , Kozakami (daty i miejsca bitew, rozejmów i ich
postanowienia).
Klasa III
Zagadnienia na poprawę oceny niedostatecznej z historii (I semestr)
Sprawdzenie wiadomości nastąpi na pierwszej lekcji po feriach
Uczeo przedstawia różnice w poziomie cywilizacyjnym terenów II RP( 1918-1939),wyjaśnia na czym
polegały trudy w odbudowie Polski po I wojnie światowej, wymienia główne kierunki polityczne
(konserwatyzm, liberalizm, socjalizm)i potrafi przedstawid ich ideologię, wie kim byli i z czego
zasłynęli: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Paderewski, Gabriel Narutowicz,
Stanisław Wojciechowski, Józef Beck, Hitler, Mussolini, Stalin; zna datę wybuchu i kooca I wojny
światowej; wymienia paostwa ententy i paostwa centralne; zna wynik wojny domowej w Rosji,
nazwę ZSRR, datę powstania ZSRR, okoliczności przejęcia władzy we Włoszech przez Mussoliniego, w
Niemczech przez Hitlera, przyczyny prześladowania ludności żydowskiej, wie co wydarzyło się 11
listopada 1818 roku, zna warunki traktatu pokojowego z marca 1921,zna datę przewrotu majowego, ,
datę konstytucji marcowej, kwietniowej, wymienia mniejszości narodowe II RP, nazwiska
prezydentów II RP, żądania Niemiec wobec Polski i odpowiedź na nie, datę wybuchu II wojny
światowej, agresji ZSRR na Polskę, potrafi wyjaśnid znaczenie prostych pojęd: faszyzm, hiperinflacja,
totalitaryzm, plebiscyt, eksterytorialny.
Wskazuje na mapie: paostwa powstałe po I wojnie światowej w Europie Środkowo- Wschodniej,
etapu kształtowania się granic II RP, granicę Polski po roku 1922, przebieg kampanii wrześniowej.
Download