KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W PRZEDMIOCIE

advertisement
KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA
W PRZEDMIOCIE BIOLOGIA
DLA KLASY III GIMNAZJUM
WYMAGANIA
PODSTAWOWE
WYMAGANIA
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:
- zna prawa dziedziczenia niektórych cech
- potrafi zdefiniować i wyjaśnia podstawowe
pojęcia genetyczne
- potrafi rozpisać proste krzyżówki
jednogenowe
- zna kilka wybranych dziedzicznych chorób
człowieka i wie, że można leczyć ich objawy
- wymienia wspólne cechy u członków
rodziny
- rozumie zjawisko dziedziczenia płci u
człowieka
- zna określenie zmienności modyfikacyjnej i
mutacyjnej
- wymienia korzyści i niebezpieczeństwa
związane z praktycznym zastosowaniem
genetyki
- rozumie, że skażenie środowiska ma wpływ
na zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń,
ponieważ uszkadza materiał genetyczny
- zna główne założenia ewolucji
- wyjaśnia czym są bezpośrednie i pośrednie
dowody ewolucji
- wykazuje zmiany ewolucyjne organizmów
na wybranych przykładach
- wymienia czynniki chorobotwórcze
- potrafi rozpoznać na ilustracjach czynniki
chorobotwórcze
- zna choroby wywoływane przez wirusy,
bakterie, grzyby, pierwotniaki i robaki
pasożytnicze oraz wie, jak im zapobiegać
potrafi wymienić drogi zakażenia wirusem
HIV
- wie co to jest odporność
- zna rodzaje odporności
- wyjaśnia szkodliwy wpływ nałogów na
organizm człowieka
- prowadzi higieniczny tryb życia
Uczeń:
- umie zastosować prawa Mendla
w rozwiązywaniu krzyżówek
genetycznych – zadań genetycznych
- potrafi podać przykłady genów
dominujących i recesywnych
- zna zasady dziedziczenia grup krwi u ludzi
- umie uzasadnić, dlaczego ważna jest
znajomość grup krwi i czynnika Rh
- zna przyczyny wybranych chorób
dziedzicznych
- wyjaśnia rolę chromosomów w
przekazywaniu informacji genetycznej
- rozumie, na czym polegają podziały
komórkowe – mitoza i mejoza, uzasadnia
znaczenie tych podziałów
- zna budowę DNA i wyjaśnia, dlaczego DNA
jest nośnikiem informacji genetycznej
- wie co to jest kod genetyczny
- potrafi uzasadnić przyczyny mutacji
- przedstawia zastosowania osiągnięć genetyki
na wybranych przykładach
- podaje przykłady zastosowania inżynierii
genetycznej
- wyjaśnia związek między środowiskiem
życia a cechami organizmu
- wymienia etapy ewolucji organizmów i
ogólnie je charakteryzuje
- porównuje główne etapy ewolucji roślin i
zwierząt
- zna przyczyny ewolucji organizmów
- potrafi uzasadnić potrzebę ochrony zdrowia
- potrafi przedstawić zagrożenia związane z
wirusem HIV i sposoby zapobiegania
zarażeniom
- wyjaśnia na czym polega odporność czynna
i bierna
- wyjaśnia, w jaki sposób organizm broni się
przed zarazkami
- uzasadnia w jakich sytuacjach należy
stosować szczepionki a w jakich surowice
- umie uzasadnić potrzebę ochrony zdrowia
- wykonuje wszystkie zaplanowane w toku
lekcji zadania samodzielnie, starannie i
poprawnie
- zdobyte wiadomości i umiejętności stosuje
do rozwiązywania problemów teoretycznych
i praktycznych
Download