Biologia

advertisement
Wymagania edukacyjne z biologii w klasie II dla uczniów o obniżonym
poziomie wymagań.
Podręcznik: „Biologia dla gimnazjum” wydawnictwo Nowa Era
Ocena
Wymagania podstawowe:
Ocena dostateczna
Ocena dopuszczająca
Uczeń:



















Określa zadania ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody
Rozpoznaje po 2-3 gatunki roślin, zwierząt i grzybów występujących w najbliższym otoczeniu
Odróżnia, podając 2-3 cechy, osobniki należące do jednego rodzaju
Charakteryzuje rolę roślin w przyrodzie
Wyjaśnia pojęcia: populacja, biocenoza i ekosystem
Wymienia cechy pozwalające opisać populację
Rozpoznaje typy rozmieszczenia populacji
Opisuje dwa sposoby zwalczania szkodników
Wyjaśnia, na czym polegają oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne
Układa prosty łańcuch pokarmowy
Na przykładzie lasu wskazuje elementy składowe ekosystemu
Opisuje obieg wody w przyrodzie
Wskazuje źródła zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody
Opisuje, popierając 2-3 przykładami, skutki degradacji biosfery
Klasyfikuje odpady na rozkładające się i nierozkładające się, podaje przykłady
Ocenia wpływ nielegalnych wysypisk śmieci na stan środowiska
Wymienia cele ochrony przyrody
Wymienia formy ochrony przyrody
Wyjaśnia, dlaczego należy potępiać wszelkie formy kłusownictwa















Poprawnie interpretuje pojęcia: ekologia, ochrona środowiska i ochrona przyrody
Charakteryzuje czynniki środowiska
Podaje po dwa przykłady przykłady organizmów o szerokim i wąskim zakresie tolerancji
Wyjaśnia pojęcia: rozrodczość, śmiertelność i struktura wiekowa
Wymienia przyczyny śmiertelności i populacji
Charakteryzuje, popierając przykładami, typy rozmieszczenia osobników w populacji
Opisuje na konkretnych przykładach drapieżnictwo, pasożytnictwo, konkurencję i mutualizm
Klasyfikuje zanieczyszczenia zatruwające atmosferę
Wskazuje zagrożenia środowiska we własnym regionie
Objaśnia przyczyny oraz skutki rozrzedzenia ozonowego i efektu cieplarnianego
Wskazuje po 2-3 sposoby zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby
Wyjaśnia, na czym polega ochrona gatunkowa
Wyjaśnia cel utworzenia parków narodowych i rezerwatów przyrody
Wyjaśnia pojęcie pomnik przyrody
Podaje przykłady gatunków chronionych występujących w najbliższej okolicy
Ocena dobra
Wymagania ponadpodstawowe













Poprawnie operuje pojęciami: gatunek, nisza ekologiczna, siedlisko, środowisko
Na wybranych przykładach charakteryzuje przystosowania organizmów do środowiska
Przedstawia graficznie strukturę wiekową populacji
Wykazuje związek między gradacją szkodników a wprowadzeniem monokultur rolnych i leśnych
Porównuje oddziaływania antagonistyczne
Porównuje oddziaływania nieantagonistyczne
Analizuje schemat przepływu energii przez ekosystem
Analizuje schemat obiegu materii w ekosystemie
Charakteryzuje ekosystemy lądowe i wodne
Charakteryzuje zagrożenia powodowane przez smog, energetykę jądrową i odpady
Określa przyczyny i skutki degradacji gleby
Charakteryzuje klasy czystości wód
Definiuje pojęcia: recykling i utylizacja
Ocena bardzo dobra
Ocena celująca







Definiuje pojęcia: gatunek, siedlisko, środowisko i nisza ekologiczna
Charakteryzuje zależności między czynnikami środowiska a organizmami
Na podstawie analizy krzywej przeżywania przewiduje dalszy rozwój populacji
Udowadnia, że lokalne zagrożenia atmosfery mogą stanowić problem globalny
Analizuje związek między zanieczyszczeniem gleby a eutrofizacją zbiorników wodnych
Opisuje skutki nieodpowiedniego składowania odpadów
Rozpoznaje wybrane gatunki chronionych roślin, zwierząt i grzybów



Posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania
Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
Prowadzi własne prace badawcze pod okiem nauczyciela
Download