Wymagania edukacyjne do sprawdzianu z cytologii

advertisement
Wymagania edukacyjne do sprawdzianu z cytologii (budowa i funkcje komórki)
Uczeń:
1. Określa, czym jest komórka. Wyjaśnia, na czym polega jej rola jako podstawowa jednostka
struktury i funkcji organizmu.
2. Rozpoznaje na schemacie, po cechach charakterystycznych budowy, komórkę roślinną i
zwierzęcą.
3. Konstruuje tabelę porównawczą do porównania budowy komórek różnych typów.
4. Konstruuje zdania porównujące budowę różnych struktur (komórek, organelli itp.).
5. Rozpoznaje na schematach, zdjęciach z mikroskopu optycznego i elektronicznego elementy
budowy komórki – jądro komórkowe, siateczkę szorstką i gładką, rybosomy, mitochondria
itd.
6. Przypisuje funkcje do poszczególnych organelli np. do mitochondrium – oddychanie tlenowe
komórkowe.
7. Opisuje ultrastrukturę jądra komórkowego, mitochondrium, chloroplastu,
8. Analizuje podobieństwo w budowie i funkcjach mitochondrium i chloroplastu, wyjaśnia je
posługując się teorią endosymbiozy.
9. Określa substraty i produkty fotosyntezy i oddychania tlenowego, odczytuje ze schematu
przebieg etapów tego procesu, wyjaśnia sens biologiczny tych procesów, korzyści dla komórki
i organizmu.
10. Określa funkcje siateczki, rybosomów, aparatu Golgiego, centrioli.
11. Analizuje schemat cyklu życiowego komórki i kojarzy go z podziałem mitotycznym.
12. Rozpoznaje na schematach fazy kariokinezy mitozy, kariokinezy I i II mejozy.
13. Wyjaśnia czym jest liczba chromosomów a czym ilość DNA.
14. Wyjaśnia jak zmienia się liczba chromosomów a jak ilość DNA w mitozie a jak w mejozie I i
mejozie II.
15. Wyjaśnia sens biologiczny obu podziałów.
16. Rozróżnia przebieg cytokinezy w komórkach roślinnych i zwierzęcych i opisuje różnice.
17. Wyjaśnia na czym polegają apoptoza i nekroza, rozpoznaje na schematach przebieg obu
procesów.
Download