KS4 zajęcia w zakresie obcowania z przyrodą poznawania historii

advertisement
Scenariusz zajęć do realizacji w Miejscach Edukacji Bezpośredniej
Scenariusz zajęć dla Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie
do etapu edukacyjnego: gimnazjum kl. I-III
1
Temat zajęć
Podróż w czasie i przestrzeni
(na 6 h dydaktycznych)
2
Cele ogólne
o
o
o
o
o
3
Cele szczegółowe
(określające
umiejętności
uczniów jakie nabędą w
ramach zajęć)
Uczeń:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
4
Metody i techniki
pracy-służące
osiągnięciu efektów
opisanych w celach
szczegółowych
Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu teorii i praktyk
Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień/zainteresowań
Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych i uczenia się
Formułowanie wniosków opartych na obserwacjach empirycznych
dotyczących przyrody i społeczeństwa
Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej
będzie wiedział czym zajmuje się archeolog
będzie wiedział czym zajmuje się paleontolog
będzie wiedział kiedy wymarły dinozaury
będzie znał przyczynę wyginięcia dinozaurów
będzie wiedział, że na terenie województwa, w którym mieszka żyły
dinozaury
będzie wiedział jak nazywa się pradinozaur
będzie znał odpowiedź na pytanie: Od kiedy istnieje życie ludzkie na Ziemi?
będzie wiedział co to jest mumia
będzie wiedział co mówi ułożenie ciała w grobie (w dawnych czasach)
będzie potrafił wymienić kilku przedstawicieli gadów żyjących ponad 60
mln lat temu
będzie znał wybrane elementy zapisu informacji
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Rozmowa
Pogadanka
Pokaz
Mini wykład
Zajęcia praktyczne
Dyskusja
Gry dydaktyczne
Obserwacja
Analiza i interpretacja
5
Materiały
dydaktyczne oraz
środki (np.
prezentacje, teksty,
karty pracy, słuchowiska,
filmy, nagrania itp.)
6
Przebieg zajęć
Opis, jak powinny
wyglądać warsztatymoże być np.
z podziałem na wstęp,
część główną i końcową.
Powinien zawierać takie
elementy jak:
- sformułowanie
problemu,
- zmotywowanie do
pracy nad jego
rozwiązaniem z pomocą
różnorodnych metod i
technik pracy (im
bardziej zróżnicowane
zadania, tym lepsze
efekty kształcenia)
ukierunkowanych na
odkrywanie,
przeżywanie,
analizowanie,
dociekanie, dyskusję,
zabawę, doświadczenie,
eksperyment…
- rozwiązanie problemu
- wspólne
podsumowanie zajęć
- końcowe uznanie
wspólnych osiągnięć
o Eksponaty
o Gry edukacyjne
o Prom kosmiczny
o Kości dinozaurów
o Zęby mamuta
o Skamieniałości
o Karty dydaktyczne
o Materiały biurowe
o Sznurki
o Lupy
o Rzutnik multimedialny
o Stanowisko komputerowe
I. Wstęp
o Przywitanie
o Omówienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć
o Zapoznanie z programem wycieczki edukacyjnej
Sformułowanie problemów:
Od czego zależy życie ludzkie na Ziemi?
II. Część główna
o Wehikuł czasu
o Zwiedzanie wybranych elementów wystawy „Okna prehistorii”:
o Zagłada wielkich dinozaurów
o Początki dwunożności
o Zejście z drzew
o Okno prehistorii
o Pierwsza rodzina
o Zabójcy i ofiary
o Pierwsza miłość
o Konkurencja
o Karły
o Giganci
o Pierwszy pogrzeb
o Łowcy mamutów
o Początki sztuki
o Historia ewolucji człowieka
o Dawny pochówek (mumia OETZI)
o Historia zapisu informacji (hieroglify, runy, kipu)
o W świecie skamieniałości
o Wizyta w oceanarium
III. Część końcowa:
o Podsumowanie zajęć, wyciągnięcie wniosków
o Zakończenie zajęć
o Pożegnanie
7
Opis treści
podstawy
programowej
realizowanych w
ramach zajęć
(z rozróżnieniem na
przedmioty
humanistyczne,
matematycznoprzyrodnicze, uczniów
zdolnych oraz uczniów z
dysfunkcjami
/trudnościami w nauce,
a także uczniów o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych)
Język polski
o Odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą
środków audiowizualnych – rozróżnia informacje, przekazane werbalnie
oraz zawarte w dźwięku i obrazie
o Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie
o Rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, argumenty i
wnioski
o Dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo
ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu […] terminy
naukowe
o Rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone (obce) […]
o Tworzy spójne wypowiedzi ustne
o Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy
innych lub polemizuje z nimi
o Stosuje zasady etykiety językowej – wie w jaki sposób zwracać się do
rozmówcy w zależności od sytuacji i relacji, łączącej go z osobą, do której
mówi
o Zna formuły grzecznościowe
o Ma świadomość konsekwencji używania formuł niestosownych i
obraźliwych
o Tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego wysławiania się […]
Historia
o Stymuluje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie orzaz
porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i
następstwa
o Dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłości w rozwoju
kulturowym i cywilizacyjnym
o Porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia
przez człowieka trybu osiadłego
o Wyjaśnia zależności pomiędzy środowiskiem geograficznym a
warunkami życia człowieka
o Wyjaśnia znaczenie pisma
Geografia
o Identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym […]
o Rozumie wzajemne relacje przyroda – człowiek
o Charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat
Biologia
o Opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy
o Wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych
organizmach i w środowisku
o Przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem
o Wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej
o Interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo – skutkowe
między faktami
o Formułuje wnioski
o Formułuje i przedstawia opinie […]
o Przedstawia znaczenie wody dla funkcjonowania organizmów
o Wymienia czynniki niezbędne do życia dla organizmów samożywnych
o Wyjaśnia, jak zjadający i zjadany regulują wzajemnie swoją liczebność
o Budowanie i funkcjonowanie organizmu człowieka
o Wyjaśnia pojęcie ewolucji organizmów i przedstawia źródła wiedzy o jej
przebiegu
o Wyjaśnia […] na czym polega dobór naturalny i sztuczny, oraz podaje
różnice między nimi
o Przedstawia podobieństwa i różnice między człowiekiem a innymi
naczelnymi jako wynik procesów ewolucyjnych
Matematyka
o Prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające
poprawność rozumowania
o Szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych
o Interpetuje liczby wymierne na osi liczbowej. Oblicza odległość między
dwiema liczbami na osi liczbowej
o Interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów,
wykresów
o Wyszukuje, selekcjonuje i porządkuje informacje […]
o Przedstawia dane w tabeli […]
Etyka
o Samowychowanie jako droga rozwoju
o Moralne aspekty stosunku człowieka do świata przyrody
o Praca i jej wartość dla człowieka, znaczenie etyki zawodowej
8
Opis miejsca
realizacji zajęć
z uwzględnieniem
warunków jakie muszą
być spełnione w czasie
zajęć, tzn. strefy
socjalnej, sposobu
realizacji zajęć w razie
niepogody, dostępu dla
osób
niepełnosprawnych, itp.
9
10
Liczba uczniów,
którzy mogą
jednorazowo
wziąć udział w
zajęciach (wraz z
uzasadnieniem)
Propozycja
ewaluacji
Miejsce realizacji zajęć:
Sala odlotów promów (sala kinowa)
Należy zapewnić odpowiednią liczbę sanitariatów na jednego uczestnika.
Osobne pomieszczenie socjalne.
Obiekt powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Maksymalnie w zajęciach weźmie udział ok. 200 uczniów z podziałem na grupy.
Uzasadnienie:
Zajęcia prowadzone w sposób interaktywny są żywiołowe. Uczniowie
samodzielnie przemieszczają się i oglądają eksponaty (w ramach jednej
wystawy). Grupa może liczyć więcej osób niż w przypadku zajęć
warsztatowych, gdzie liczba uczniów ograniczona jest do max 25 osób.
Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej lub ewaluacja ustna
Proponowany scenariusz zajęć w MEB jest zgodny z podstawą programową, spełnia kryteria
metodyczne i merytoryczne zgodnie z poziomem edukacyjnym ich uczestników oraz założenia
projektów SN
Data:………………………
..……………………………………………
Czytelny podpis autora
Download