Wymagania do testu dla klasy I b

advertisement
Wymagania do testu dla klasy I b – podstawy systematyki, wirusy, bakterie.
Uczeń:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Wyjaśnia hierarchiczność klasyfikacji do poszczególnych taksonów.
Przedstawia cel klasyfikacji organizmów.
Klasyfikuje hipotetyczne i rzeczywiste organizmy wg określonych kryteriów.
Nazywa podstawowe taksony stosowane w systematyce zoologicznej i botanicznej np. typ,
królestwo, rząd, gromada itp. i potrafi je zhierarchizować.
Wyjaśnia różnice między drzewami rodowymi a kladogramami.
Dokonuje analizy cech i określa hipotetyczny stopień pokrewieństwa między organizmami na
podstawie tej analizy.
Konstruuje prosty klucz do oznaczania organizmów.
Korzysta z prostego klucza do oznaczania organizmów.
Opisuje skład chemiczny i budowę wirionu, w tym bakteriofaga.
Wymienia i wyjaśnia znaczenie etapów infekcji litycznej i lizogenicznej, porównuje oba
procesy.
Wyjaśnia na czym polega odwrotna transkrypcja i jaką rolę pełni w infekcji wirusa typu RNA
np. HIV.
Zna pełne nazwy AIDS i HIV obligatoryjnie po polsku (fakultatywnie po angielsku).
Ocenia znaczenie wirusów w przyrodzie i w życiu człowieka (choroby pochodzenia
wirusowego, zjadliwość wirusów).
Dowodzi znaczenia bakterii w przyrodzie i życiu człowieka.
Opisuje budowę komórki bakterii zarówno jeśli chodzi o elementy podstawowe jak i
dodatkowe, wyjaśnia funkcje tych elementów budowy.
Określa kryteria klasyfikacji różnych sposobów odżywiania się bakterii, wyjaśnia na czym
polega każdy z nich (samożywność, cudzożywność, fotoautotrofizm, chemoautotrofizm,
saprofityzm, pasożytnictwo, symbioza)
Określa na czym polega różnica miedzy gniciem a fermentacją (dwa typy oddychania
beztlenowego bakterii).
Wyjaśnia na czym polega i jakie znaczenie ma dla bakterii koniugacja, transformacja i
transdukcja oraz podziały amitotyczne.
Download