przyroda-6-nowa-era

advertisement
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLAS 6c, 6e, 6g, 6h (PODRĘCZNIK WYD. Nowa Era)
ROK SZKOLNY 2016/2017
DOPUSZCZAJACY
Odkrywamy tajemnice naszej planety.
1. opisuje kształt Ziemi z
1.
wykorzystaniem jej modelu –
globusa,
2.
2. wymienia nazwy planet
3.
Układu Słonecznego,
3. prezentuje za pomocą modelu 4.
ruch obiegowy i obrotowy
Ziemi,
4. rozpoznaje na ilustracjach
podstawowe ciała niebieskie,
5. wskazuje na globusie i mapie:
bieguny, równik, południk
zerowy i 180°, półkule,
kierunki główne,
6. lokalizuje na mapie i globusie
kontynenty i oceany,
Poznajemy zjawiska fizyczne.
1. wskazuje rodzaje źródeł
1.
dźwięku i światła,
2. podaje przykłady stosowania
2.
elementów odblaskowych dla
bezpieczeństwa
3. przykłady działania
grawitacji, siły tarcia i oporu
3.
wody, które obserwować
można w życiu codziennym,
4.
4. stosuje zasady bezpiecznego
obchodzenia się z
5.
urządzeniami elektrycznymi,
5. podaje sposoby oszczędzania
6.
energii elektrycznej,
6. wykonuje doświadczenie,
obserwację na podstawie
7.
podanej instrukcji,
8.
DOSTATECZNY
DOBRY
porządkuje nazwy planet według
odległości od Słońca,
wymienia jednostki masy i ciężaru,
podaje następstwa ruchu
obiegowego i obrotowego Ziemi,
określa położenie kontynentów i
oceanów względem równika i
południka zerowego;
1.
rozpoznaje na rysunkach zjawiska
świetlne
bada zjawisko odbicia światła: od
zwierciadeł, powierzchni
rozpraszających, elementów
odblaskowych,
bada rozchodzenie się dźwięków w
powietrzu i ciałach stałych
bada doświadczalnie siłę tarcia i
oporu wody,
podaje przykłady zjawisk
elektrycznych w przyrodzie,
demonstruje elektryzowanie się ciał
ich oddziaływania na przedmioty
wykonane z różnych substancji,
opisuje zasady bezpiecznego
obchodzenia się z urządzeniami
elektrycznymi,
wykorzystuje prosty obwód
1.
2.
3.
4.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CELUJĄCY
BARDZO DOBRY
wyjaśnia założenia teorii
heliocentrycznej Mikołaja
Kopernika,
odnajduje zależność między
ruchem obrotowym Ziemi a
zmianą dnia i nocy,
charakteryzuje ciała niebieskie,
określa punkty o jednakowej
długości lub szerokości
geograficznej na mapie
1.
charakteryzuje podstawowe
zjawiska świetlne,
bada doświadczalnie zależność
powstającego dźwięku od np.
naprężenia i długości struny;
opisuje różne rodzaje ruchu,
określa czynniki od których
zależy siła tarcia i oporu wody,
wymienia źródła prądu
elektrycznego,
opisuje skutki przepływu w
domowych urządzeniach
elektrycznych,
uzasadnia potrzebę
oszczędzania energii
elektrycznej,
dokumentuje prowadzoną
obserwację lub doświadczenie
w różnej formie (pisemnej,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
3.
4.
5.
wykazuje zależność między
ruchem obiegowym Ziemi a
zmianami pór roku,
wyjaśnia pojęcia masa i
ciężar,
opisuje wybrane planety,
opisuje badania kosmosu
podaje wymiary Ziemi,
opisuje przebieg
największych wypraw
odkrywczych, w
szczególności Krzysztofa
Kolumba i Ferdynanda
Magellana,
1.
wyjaśnia pojęcia
częstotliwości i długości fali,
porównuje prędkości
rozchodzenia się dźwięku i
światła na podstawie
obserwacji zjawisk
przyrodniczych, doświadczeń
lub pokazów,
bada doświadczalnie
prostoliniowe rozchodzenie
się światła i jego
konsekwencje, np. camera
obscura, cień,
interpretuje prędkość jako
drogę przebytą w jednostce
czasu,
wyznacza doświadczalnie
prędkość swojego ruchu np.
marsz, bieg,
1.
2.
2.
3.
4.
wyjaśnia, czym
spowodowany jest stan
nieważkości,
wyznacza współrzędne
geograficzne na mapie
lub globusie,
wskazuje przyrządy, w
których działaniu
wykorzystano zjawisko
odbicia
i załamania światła,
buduje prosty obwód
elektryczny,
porównuje wnioski z
różnych doświadczeń i
obserwacji,
samodzielnie planuje i
przygotowuje obserwację,
doświadczenie,
elektryczny do sprawdzenia
przewodzenia prądu elektrycznego
przez różne ciała,
9. dokonuje obserwacji doświadczenia,
10. opisuje skutki doświadczenia i
obserwacji,
fotograficznej, rysunkowej),
6.
7.
8.
Odkrywamy tajemnice świata zwierząt.
1. wymienia przykłady
1.
organizmów bezkręgowych i
kręgowych,
2. wskazuje na rysunku
elementy budowy zewnętrznej 2.
organizmów bezkręgowych i
kręgowych,
3.
3. opisuje znaczenie wybranych
organizmów w przyrodzie i
życiu człowieka,
wymienia elementy budowy
zewnętrznej wybranych
organizmów bezkręgowych i
kręgowych,
wymienia przykłady kręgowców
objętych ochroną,
rozpoznaje na ilustracjach wybrane
organizmy oceanu,
Poznajemy różnorodność krajobrazów Ziemi
1. rozpoznaje na mapie
1. posługuje się legendą na planie i
hipsometrycznej niziny,
mapie, odczytuje informacje z
wyżyny i góry,
mapy,
2. wymienia główne i pośrednie
2. lokalizuje na mapie krajobrazy
kierunki świata na
Europy (śródziemnomorski,
widnokręgu,
alpejski) oraz krajobrazy strefowe:
3. rozpoznaje na ilustracji
lasu równikowego wilgotnego,
wybrane krajobrazy Europy
pustyni gorącej, pustyni lodowej,
(śródziemnomorski, alpejski),
sawanny, stepu, tajgi, tundry,
4. charakteryzuje warunki
3. charakteryzuje warunki
klimatyczne w
klimatyczne w następujących
następujących krajobrazach
krajobrazach strefowych: sawanny,
strefowych: lasu
stepu, tajgi, tundry oraz krajobrazu
równikowego wilgotnego,
śródziemnomorskiego i alpejskiego,
pustyni gorącej, pustyni
4. charakteryzuje przystosowania
lodowej,
wybranych organizmów do życia w
5. rozpoznaje na ilustracji
różnych strefach krajobrazowych,
wybrane krajobrazy strefowe
5. dostrzega zależność między
1.
2.
1.
2.
3.
4.
opisuje przystosowania
budowy zewnętrznej i
czynności życiowych
organizmów lądowych do
środowiska życia, na podanych
przykładach,
charakteryzuje wybrane
organizmy oceanu, opisując ich
przystosowania w budowie
zewnętrznej do życia na różnej
głębokości;
1.
podaje skróty międzynarodowe
głównych i pośrednich
kierunków
opisuje krajobrazy wybranych
obszarów Europy
(śródziemnomorski, alpejski),
opisuje krajobrazy świata, w
szczególności: lasu
równikowego wilgotnego,
sawanny, pustyni gorącej,
stepu, tajgi, tundry, pustyni
lodowej,
charakteryzuje gospodarkę
człowieka na poznanych
obszarach,
1.
podaje przykłady
zmniejszanie i zwiększania
siły tarcia i oporu wody w
przyrodzie i przez człowieka
oraz ich wykorzystanie w
życiu codziennym,
dobiera źródła prądu
elektrycznego do
odbiorników uwzględniając
napięcie elektryczne,
wyciąga wnioski z
przeprowadzonej obserwacji,
doświadczenia,
charakteryzuje i porównuje
sposoby rozmnażania
organizmów bezkręgowych;
1.
2.
2.
3.
4.
określa wzajemne położenie
obiektów na mapie,
podaje przykłady
współzależności między
składnikami krajobrazu,
zwłaszcza między klimatem
(temperatura powietrza,
opady atmosferyczne) a
rozmieszczeniem roślin i
zwierząt,
omawia charakterystyczne
zjawiska i elementy
krajobrazu typowe dla danego
krajobrazu,
rozpoznaje strefę
krajobrazową na podstawie
wykresów klimatycznych,
1.
2.
wyjaśnia znaczenie pojęć:
owady społeczne, walka
biologiczna,
wyjaśnia znaczenie
pojęcia pasożytnictwo
lęgowe oraz wymienia
przykładów pasożytów
lęgowych
omawia sposób tworzenia
się zorzy polarnej,
omawia dokonania
polskich naukowców w
badaniu strefy pustyń
lodowych,
wysokością Słońca, długością dnia a
temperaturą powietrza w ciągu roku
Poznajemy substancje i ich przemiany
1. odróżnia mieszaniny
1.
jednorodne od
niejednorodnych,
2.
Odkrywamy, jak się zmienia ziemia.
1. przedstawia działania
1.
człowieka, które stanowią
zagrożenie dla środowiska
przyrodniczego
2.
2. wymienia przykłady działań,
które służą ochronie przyrody
podaje przykłady przemian
odwracalnych i nieodwracalnych,
podaje przykłady mieszanin
jednorodnych i niejednorodnych z
życia codziennego,
1.
proponuje działania globalne
sprzyjające środowisku
przyrodniczemu,
wymienia przykłady zasobów
przyrody;
1.
proponuje sposoby
rozdzielania mieszanin
jednorodnych i
niejednorodnych,
1.
wyjaśnia postawanie działań
szkodliwych dla środowiska (
np. dziura ozonowa, efekt
cieplarniany itp. );
1.
2.
rozdziela samodzielnie
podane mieszaniny
jednorodne i niejednorodne,
wyjaśnia działanie tlenu w
reakcjach chemicznych,
zna międzynarodowe
organizacje zajmujące się
ochroną środowiska oraz
podejmowane przez nich
działania
1.
planuje i przeprowadza
proste doświadczenia
wykazujące
zanieczyszczenia
najbliższego otoczenia.
Download