przyroda-5

advertisement
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLAS 5 (WSiP)
ROK SZKOLNY 2016/2017
DOPUSZCZAJACY
Przed wędrówką po Polsce
1. wymienia główne i pośrednie
kierunki świata na
widnokręgu,
2. rozpoznaje na mapie
hipsometrycznej niziny,
wyżyny i góry,
3. rozpoznaje skalę mianowaną,
liczbową i podziałkę liniową,
DOSTATECZNY
1.
2.
3.
4.
5.
Polska i jej sąsiedzi
1. lokalizuje na mapie Europy
Polskę,
2. wskazuje na mapie Europy
sąsiadów Polski,
3. odczytuje z mapy
administracyjnej nazwy
województw i ich stolic,
1.
2.
3.
4.
5.
Krajobrazy Polski
1. wskazuje na mapie wybrane
krajobrazy Polski; gór
wysokich, wyżyn, nizinny,
pojezierny, nadmorski,
wielkomiejski, przemysłowy,
rolniczy,
2. wymienia formy ochrony
przyrody stosowane w Polsce
1.
2.
DOBRY
posługuje się legendą na planie i
mapie, odczytuje informacje z
mapy,
posługuje się podziałką liniową do
określania odległości w terenie,
odczytuje skalę mianowaną,
liczbową i podziałkę liniową,
odróżnia wysokość względną
i bezwzględną,
posługuje się różnymi mapami,
1.
podaje podstawowej informacje
dotyczące płożenia Polski,
lokalizuje na mapie Europy państw
sąsiadujące z Polską oraz ich stolice,
wskazuje położenie granic Polski na
mapie fizycznej,
zna struktury podziału
administracyjnego Polski,
wymienia nazwy struktur
administracyjnych w których
położona jest jego miejscowość
(województwo, powiat, gmina)
1.
wskazuje na mapie wybrane krainy
geograficzne,
wskazuje na mapie parki narodowe.
1.
2.
3.
2.
3.
CELUJĄCY
BARDZO DOBRY
podaje skróty międzynarodowe
głównych i pośrednich
kierunków świata na
widnokręgu
określa odległość
na mapie z odległością
rzeczywistą w terenie,
odczytuje informacje z
prostego rysunku
poziomicowego,
1.
wymienia najważniejsze
walory turystyczne
największych miast Polski ze
szczególnym uwzględnieniem
Warszawy, Krakowa, Gdańska.
1.
charakteryzuje wybrane
krajobrazy Polski: gór
wysokich, wyżyn, nizinny,
pojezierny, nadmorski,
wielkomiejski, przemysłowy,
rolniczy, oraz organizmy tam
żyjące,
podaje przykłady rezerwatów
i pomników przyrody,
występujących w najbliższej
okolicy.
rozpoznaje i nazywa
najbardziej charakterystyczne
1.
2.
3.
orientuje plan, mapę
w terenie
określa wzajemne położenie
obiektów na planie, mapie
topograficznej i w terenie,
wskazuje formy wypukłe
i wklęsłe na mapie
poziomicowej,
1.
przelicza skale: liczbową,
mianowaną i liniową,
charakteryzuje państwa
sąsiadujące z Polską,
podaje przyczyny jednoczenia
się państw Europy
i charakteryzuje korzyści
wynikające
z przynależności Polski do
Unii Europejskiej
1.
lokalizuje na mapie
Europy wybrane państwa
i ich stolice.
podaje przykłady zależności
między cechami krajobraz, a
formami działalności
człowieka,
podaje przykłady
organizmów objętych
ochroną gatunkową,
występujących w najbliższej
okolicy.
1.
opracowuje program
kilkudniowej wycieczki
krajoznawczej po
wybranych krajobrazach
Polski, z uwzględnieniem
miejsc cennych
przyrodniczo
i historycznie,
4.
2.
2.
skały, m.in.: piasek, glina, less,
wapienie , węgiel kamienny,
sól kamienna i inne
charakterystyczne dla okolicy;
Mój organizm
1. wskazuje na schemacie
i podaje nazwy układów
narządów budujących
organizm człowieka: skóra,
układ kostny, oddechowy,
pokarmowy, krwionośny,
rozrodczy,
Rozwijam się i poznaję otoczenie
1. nazywa zmysły człowieka,
2. wskazuje rodzaje źródeł
dźwięku i światła,
3. podaje przykłady stosowania
elementów odblaskowych dla
bezpieczeństwa
4. wykonuje doświadczenie,
obserwację na podstawie
podanej instrukcji,
wskazuje na planszy główne
narządy i układy:
a) układ kostny – czaszka, kręgosłup,
klatka piersiowa, kończyny górne,
kończyny dolne,
b) układ oddechowy – jama nosowa,
krtań, tchawica, oskrzela, płuca,
c) układ pokarmowy – jama ustna,
przełyk, trzustka, żołądek, jelito cienkie,
jelito grube, odbytnica,
d) układ krwionośny – serce, naczynia
krwionośne: żyły i tętnice, naczynia
włosowate
2. wymienia podstawowe funkcje
poznanych układów człowieka;
1.
opisuje rolę zmysłów w odbieraniu
wrażeń ze środowiska zewnętrznego
bada rozchodzenie się dźwięków w
powietrzu i ciałach stałych,
rozpoznaje na rysunkach zjawiska
świetlne
bada zjawisko odbicia światła: od
zwierciadeł, powierzchni
rozpraszających, elementów
odblaskowych,
wskazuje na planszy główne
narządy układów: układ rozrodczy
żeński – jajniki, jajowody, macica,
pochwa i układ rozrodczy męski –
jądra, nasieniowody, prącie;
rozpoznaje i nazywa, na podstawie
opisu, fotografii lub rysunku, etapy
rozwoju człowieka (zarodkowy i
płodowy, okres noworodkowy,
niemowlęcy, poniemowlęcy,
przedszkolny, szkolny, wieku
dorosłego, starości);
opisuje zewnętrzne zmiany
1.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.
2.
3.
4.
5.
opisuje budowę głównych
narządów i układów w
organizmie człowieka,
wyjaśnia pojęcia trawienie i
wchłanianie pokarmu
1.
charakteryzuje podstawowe
zjawiska świetlne,
charakteryzuje podstawowe
zasady ochrony narządów
wzroku i słuchu,
charakteryzuje etapy rozwoju
człowieka (zarodkowy i
płodowy, okres noworodkowy,
niemowlęcy, poniemowlęcy,
przedszkolny, szkolny, wieku
dorosłego, starości);
opisuje wewnętrzne zmiany
zachodzące w organizmach
podczas dojrzewania
płciowego,,
dokumentuje prowadzoną
obserwację lub doświadczenie
w różnej formie (pisemnej,
fotograficznej, rysunkowej),
1.
2.
2.
3.
4.
5.
wykazuje doświadczalnie, że
czynnikiem niezbędnym do
spalania jest tlen,
identyfikuje produkty
spalania i oddychania:
dwutlenek węgla, para wodna
oraz podaje ich nazwy,
1.
wyjaśnia pojęcia
częstotliwości drgań,
bada właściwości ogniskujące
lupy, powstawanie obrazu
widzianego przez lupę,
porównuje prędkości
rozchodzenia się dźwięku i
światła na podstawie
obserwacji zjawisk
przyrodniczych, doświadczeń
lub pokazów
porównuje poznane etapy
rozwoju człowieka opisuje
psychiczne i społeczne
zmiany zachodzące podczas
dojrzewania płciowego,
wyciąga wnioski z
przeprowadzonej obserwacji,
doświadczenia,
1.
2.
2.
3.
przygotowuje informacje
na temat najczęstszych
chorób wątroby, trzustki,
krwi
wykazuje różnice między
oddychaniem a wymianą
gazową
wskazuje przyrządy, w
których działaniu
wykorzystano zjawisko
odbicia
i załamania światła
porównuje wnioski
z różnych doświadczeń
i obserwacji,
samodzielnie planuje
i przygotowuje
obserwację,
doświadczenie,
8.
9.
Moje zdrowie
1. podaje i stosuje zasady
dbałości o własne ciało
(higiena skóry, włosów,
zębów, paznokci oraz
odzieży),
2. podaje przykłady właściwego
spędzania wolnego czasu, z
uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa w czasie gier
i zabaw ruchowych,
1.
2.
3.
zachodzące w organizmach podczas
dojrzewania płciowego
dokonuje obserwacji doświadczenia,
opisuje skutki doświadczenia i
obserwacji,
wymienia zasady postępowania
z produktami spożywczymi od
momentu zakupu do spożycia
(termin przydatności,
przechowywanie, przygotowywanie
posiłków),
wymienia zasady prawidłowego
odżywiania się,
opisuje zasady udzielania pierwszej
pomocy w niektórych urazach
(stłuczenia, skaleczenia, oparzenia),
1.
2.
wyjaśnia znaczenie ruchu
i ćwiczeń fizycznych
w utrzymaniu zdrowia,
opisuje zasady udzielania
pierwszej pomocy
w niektórych urazach
(zwichnięcia, złamania,
ukąszenia, użądlenia),
1.
2.
3.
4.
5.
Jak zachować zdrowie?
1. stosuje zasady bezpiecznego
obchodzenia się z
urządzeniami elektrycznymi,
2. potrafi wezwać pomoc
w różnych sytuacjach,
podaje numery alarmowe,
3. podaje propozycje
asertywnych zachowań
w przypadku presji otoczenia
1.
2.
3.
wymienia podstawowe zasady
bezpiecznego zachowania się
w domu, w tym posługiwania się
urządzeniami elektrycznymi,
korzystania z gazu, wody,
opisuje zasady bezpiecznego
obchodzenia się z urządzeniami
elektrycznymi,
wymienia zachowania
zapobiegające chorobom
przenoszonym i wywoływanym
przez nie,
1.
2.
3.
podaje przykłady negatywnego
wpływu wybranych gatunków
zwierząt, roślin, grzybów,
bakterii i wirusów na zdrowie
człowieka,
wyjaśnia negatywny wpływ
alkoholu, nikotyny i substancji
psychoaktywnych na zdrowie
człowieka,
wymienia zasady zdrowego
stylu życia
1.
wyjaśnia znaczenie
odpoczynku (w tym snu),
odżywiania się i aktywności
ruchowej, w prawidłowym
funkcjonowaniu organizmu;
prawidłowo planuje i
realizuje swój rozkład zajęć
w ciągu dnia,
stosuje zasady prawidłowego
odżywiania się – układa
jadłospis dzienny,
demonstruje sposoby
udzielania pierwszej pomocy
w wybranych urazach
(stłuczenia, skaleczenia,
oparzenia, zwichnięcia,
złamania, ukąszenia,
użądlenia),
wyjaśnia znaczenie symboli
umieszczonych np. na
opakowaniach środków
czystości i korzysta z
produktów zgodnie z ich
przeznaczeniem,
1.
uzasadnia konieczność
stosowania zasad zdrowego
stylu życia,
1.
2.
uzasadnia potrzebę
planowania zajęć w ciągu
dnia i tygodnia,
układa trzydniowy
jadłospis dla ucznia
szkoły podstawowej,
gromadzi informacje na
temat kalendarza
szczepień, omawia istotę
szczepień ochronnych,
wyjaśnia , kiedy podaje
się surowice
Download