WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLAS: 5b, 5d, 5e

advertisement
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLAS: 5b, 5d, 5e, 5g, 5h (PODRĘCZNIK WYD. NOWA ERA)
rok szkolny 2014/2015
DOPUSZCZAJACY
DOSTATECZNY
DOBRY
Odkrywamy tajemnice map
1. wykonuje pomiary np. taśmą
1. posługuje się podziałką liniową do
1. określa odległość
mierniczą,
określania odległości,
na mapie z odległością
2. rozróżnia na modelu formy
2. rozróżnia w terenie formy wypukłe i
rzeczywistą w terenie,
wypukłe i wklęsłe,
wklęsłe,
2. odczytuje informacje z
3. rozpoznaje skalę mianowaną,
3. odczytuje skalę mianowaną,
prostego rysunku
liczbową i podziałkę liniową,
liczbową i podziałkę liniową,
poziomicowego,
Poznajemy naszą Ojczyznę (od nizin do gór) i inne kraje, poznajemy sposoby ochrony przyrody.
1. rozpoznaje na mapie
1. posługuje się legendą na planie i
1. charakteryzuje wybrane
hipsometrycznej niziny,
mapie, odczytuje informacje z
krajobrazy Polski: gór
wyżyny i góry.
mapy,
wysokich, wyżyn, nizinny,
2. lokalizuje na mapie Europy
2. wskazuje na mapie wybrane
pojezierny, nadmorski,
Polskę,
krajobrazy Polski; gór wysokich,
wielkomiejski, przemysłowy,
3. odczytuje z mapy
wyżyn, nizinny, pojezierny,
rolniczy oraz organizmy tam
administracyjnej nazwy
nadmorski, wielkomiejski,
żyjące,
województw i ich stolic,
przemysłowy, rolniczy.
2. wymienia najważniejsze
4. wymienia formy ochrony
3. lokalizuje na mapie Europy państw
walory turystyczne
przyrody stosowane w Polsce,
sąsiadujące z Polską oraz ich stolice,
największych miast Polski ze
5. podaje przykłady codziennych 4. wskazuje położenie granic Polski na
szczególnym uwzględnieniem
działań, które mogą mieć
mapie fizycznej,
Warszawy, Krakowa, Gdańska,
wpływ na stan środowiska
5. zna struktury podziału
3. podaje przykłady rezerwatów i
administracyjnego Polski,
pomników przyrody,
6. wymienia nazwy struktur
występujących w najbliższej
administracyjnych w których
okolicy.
położona jest jego miejscowość
4. proponuje działania sprzyjające
(województwo, powiat, gmina)
środowisku przyrodniczemu.
7. wskazuje na mapie parki narodowe, 5. podaje przykłady pozytywnego
8. wyjaśnia wpływ codziennych
i negatywnego wpływu
zachowań w domu, szkole, miejscu
środowiska na zdrowie
zabawy na stan środowiska.
człowieka.
9. wymienia odpady nadające się do
6. uzasadnia potrzebę
recyklingu.
segregowania odpadów.
Odkrywamy tajemnice świata roślin i grzybów.
1. wskazuje i nazywa organy
1. opisuje przystosowania budowy
1. opisuje przystosowania
roślinne, oraz części ciała
zewnętrznej organizmów lądowych
czynności życiowych
grzybów,
do środowiska życia, na
organizmów lądowych do
przykładach obserwowanych
środowiska życia, na
CELUJĄCY
BARDZO DOBRY
1.
2.
1.
2.
3.
1.
wskazuje formy wypukłe i
wklęsłe
na mapie poziomicowej,
posługuje się podziałką
liniową do wyznaczenia
odległości w terenie,
1.
podaje przykłady zależności
między cechami krajobrazu, a
formami działalności
człowieka,
podaje przykłady
organizmów objętych
ochroną gatunkową,
występujących w najbliższej
okolicy,
podaje przykłady miejsc w
najbliższym otoczeniu, w
których zaszły korzystne i
niekorzystne zmiany pod
wpływem działalności
człowieka.
1.
wyjaśnia zjawisko symbiozy
na przykładzie porostów,
1.
2.
2.
szacuje odległości i
wysokości w terenie,
przelicza skale: liczbową,
mianowaną i liniową,
lokalizuje na mapie
Europy wybrane państwa
i ich stolice,
przeprowadza proste
doświadczenia
wykazujące
zanieczyszczenia
najbliższego otoczenia.
omawia skalę porostową i
podaje przykłady
porostów wskaźnikowych
przykładach obserwowanych
organizmów,
2. podaje przykłady omawianych
gatunków roślin oraz grzybów
i rozpoznaje je,
3. wyjaśnia rolę poznanych roślin
i grzybów dla człowieka i dla
przyrody,
Odkrywamy tajemnice materii. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie.
1. wykonuje doświadczenie,
1. dokonuje obserwacji doświadczenia, 1. dokumentuje prowadzoną
obserwację na podstawie
2. opisuje skutki doświadczenia i
obserwację lub doświadczenie
podanej instrukcji,
obserwacji,
w różnej formie (pisemnej,
2. obserwuje proste
3. prezentuje za pomocą modelu
fotograficznej, rysunkowej),
doświadczenia wykazujące
drobinowego trzy stany skupienia
2. prezentuje na modelu
rozszerzalność cieplną ciał
ciał (substancji);
drobinowym właściwości ciał
stały oraz przeprowadza na
4. podaje przykłady ruchu drobin w
stałych, cieczy i gazów (kształt
podstawie instrukcji
gazach i cieczach
i ściśliwość),
doświadczenia wykazujące
5. podaje przykłady występowania i
3. przedstawia zjawiska ruchu
rozszerzalność cieplną gazów
wykorzystania rozszerzalności
drobin w cieczach i gazach na
i cieczy
cieplnej ciał w życiu codziennym,
modelu lub schematycznym
3. wymienia znane właściwości
6. identyfikuje na podstawie
rysunku,
substancji i mieszanin,
doświadczenia, ciała dobrze i słabo
4. porównuje masy ciał o tej
występujące w jego
przewodzące ciepło.
samej objętości, lecz wykonane
otoczeniu.
7. podaje przykłady przedmiotów
z różnych substancji.
kruchych, sprężystych i
plastycznych.
2.
organizmów,
wymienia i charakteryzuje budowę i
rolę organów roślinnych, oraz
elementów budujących ciało
grzybów,
1.
2.
3.
4.
5.
wyciąga wnioski z
przeprowadzonej obserwacji,
doświadczenia,
wyjaśnia pojęcie dyfuzji,
wyjaśnia zasadę działania
termometru cieczowego;
podaje przykłady
zastosowania różnych
substancji w przedmiotach
codziennego, odwołując się
do właściwości tych
substancji.
wykazuje doświadczalnie
wpływ różnych substancji i
mieszanin na wzrost i rozwój
roślin, dokumentuje i
prezentuje wyniki
doświadczeń.
1.
2.
3.
porównuje wnioski z
różnych doświadczeń i
obserwacji,
samodzielnie planuje i
przygotowuje obserwację,
doświadczenie,
bada wpływ czynników
środowiska na przedmioty
zbudowane z różnych
substancji.
Download