Uploaded by User6789

geografia (1)

advertisement
Kuratorium Oświaty w Lublinie
KOD UCZNIA
ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z GEOGRAFII
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
ROK SZKOLNY 2014/2015
ETAP OKRĘGOWY
Instrukcja dla ucznia
1. Zestaw konkursowy zawiera 19 zadań.
2. Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź, czy zestaw zadań jest
kompletny.
3. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.
4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
5. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania
zapisane ołówkiem nie będą oceniane.
6. Możesz korzystać z linijki, cyrkla lub innych pomocy do
mierzenia odległości na mapie.
7. Nie używaj korektora.
8. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę punktów
możliwych do uzyskania za dane zadanie.
Czas pracy:
90 minut
Liczba punktów
możliwych
do uzyskania: 40
Do następnego etapu
zakwalifikujesz się,
jeżeli uzyskasz co
najmniej 32 punkty.
Pracuj samodzielnie.
POWODZENIA!
Wypełnia komisja konkursowa
Nr zadania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Liczba punktów
L. pkt. po weryfikacji
Nr zadania
Liczba punktów
L. pkt. po weryfikacji
Zatwierdzam
10
Razem
Mapa do zada 1. – 2.
Zadanie 1. (2 p.)
Na mapie konturowej oznaczono wybrane pa stwa europejskie cyframi 1 – 7.
Wpisz do tabeli nazwy tych pa stw i okre l ich przynale no do Unii Europejskiej, stawiaj c
znak X w odpowiedniej kolumnie.
Nr na Nazwa pa stwa
Przynale no do UE
mapie
TAK
NIE
1
2
3
4
5
6
7
Zadanie 2. (2 p.)
Przyporz dkuj ka demu z zaznaczonych na mapie pa stw rodzin j zykow , do której nale y
jego naród, wybieraj c spo ród poni szych. Wpisz obok numeru pa stwa odpowiedni liter .
G – j zyki germa skie, R – j zyki roma skie, S – j zyki słowia skie, U – j zyki ugrofi skie
1 ...............
2 ...............
3 ...............
4 ...............
5 ...............
6 ...............
7 ...............
Zadanie 3. (1 p.)
Wyja nij, jaka jest ró nica w pochodzeniu muzułmanów mieszkaj cych
w Bo ni i Hercegowinie oraz w Niemczech i we Francji.
Odpowied :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 4. (4 p.)
Wykonaj poni sze polecenia na mapie Europy, znajduj cej si pod zadaniem.
a) Oznacz na mapie literami A, B, C cie niny, przez które przebiega morska
oddzielaj ca Europ od Azji i Afryki. Podaj nazwy tych cie nin.
A - .........................................................................................
B - .........................................................................................
C - .........................................................................................
b) Zaznacz na mapie fragment azjatyckiego wybrze a Morza Czarnego (poci gnij
długopisem wzdłu linii brzegowej).
c) Podpisz na mapie cyframi:
1 – wysp z najwy szym wulkanem Europy,
2 – ła cuch górski z charakterystycznymi fieldami,
3 – nizin na platformie prekambryjskiej,
4 – krain o najwi kszym skupisku jezior w Europie.
granica
Zadanie
nie 5. (2 p.)
Zaznacz
cz obok pon
oni szych zda liter P, gdy zdani
anie jest praw
rawdziwe lub liter F,, gdy jest
niezgodn
odne z prawdd .
Euro
uropa jest najm
ajmniejszym
m kkontynentem
tem na Ziemi
mi.
Linia
inia brzegowa
wa Europy jes
jest dłu sza od linii brzeg
zegowej Afryk
ryki.
90%
% kontynentu
ntu zajmuj obszary
o
nizin
izinne.
Wii kszo
k
wiel
ielkich form rze
r by teren
renu Europy
y ma
m przebieg
ieg
równ
wnole nikow
wy.
5. Połu
ołudnie Europ
opy zajmuj sstare i młode
ode góry fałdo
łdowe.
1.
2.
3.
4.
P
P
P
P
F
F
F
F
P
F
Zadanie 6. (2 p.)
W drugiej połowie kwietnia na obszarze Europy mo emy zaobserwowa jednoczesne
wyst powanie termicznej wiosny, zimy i lata. Wykonaj polecenia na podstawie mapy, która
przedstawia t sytuacj .
Zasi g termicznych pór roku w Europie na podstawie redniej temperatury powietrza w dniach 15-23 kwietnia
2014 roku w Europie. Dane: IGES/COLA. Opracowanie: TwojaPogoda.pl
a) Wpisz do tabeli nazwy stref klimatycznych, których zasi g w Europie pokrywa si w
przybli eniu z zasi giem termicznych pór roku w okresie 15-23 kwietnia 2014 roku.
Zasi g termicznej:
Strefa klimatyczna
zimy
wiosny
lata
b) Podaj naw czynnika klimatotwórczego, dzi ki któremu w tym samym czasie w ró nych
regionach Europy wyst puj ró ne termiczne pory roku.
.................................................................................................................................................
Zadanie 7. (3 p.)
Uzupełnij ci gi przyczynowo-skutkowe, tak aby ukazywały wpływ warunków naturalnych na
gospodark pa stw Półwyspu Skandynawskiego. Skorzystaj z poni szych okre le ,
wstawiaj c w ramki odpowiednie cyfry.
1 – utrudniona komunikacja, 2 – krótki okres wegetacyjny, 3 – potencjał energetyczny rzek,
4 – naturalne pastwiska, 5 – uprawy szklarniowe, 6 – rozwój hydroenergetyki,
7 – hodowla reniferów, 8 – podmorskie tunele, 9 – przemysł wydobywczy
fiordy
du e ró nice wysoko ci
tundra
chłodny klimat
Zadania 8. – 11. wykonaj na podstawie tekstu i własnej wiedzy.
Ekspres Bernina zawdzi cza sław widokom i rekordowi – to najwy ej poło ona linia
kolejowa w Europie przecinaj ca przeł cz Bernina na wysoko ci 2253 m n.p.m. To te
najbardziej spektakularna droga przez Alpy i jedyna kolej pozwalaj ca przeci je z północy
na południe, by w ci gu dwóch i pół godziny przenie si znad lodowców w cie palm. eby
tego dokona poci gi musz pokona 55 tuneli, 196 mostów i wiaduktów oraz stoki o bardzo
du ym nachyleniu. Co bardziej wra liwych mo e przyprawi o ból głowy, bo mkn w dół jak
strzała, obni aj c si o 70 metrów na ka dym pokonanym kilometrze.
Pasa erowie nie odrywaj wzroku od okien, którymi przeszklono wagony wła ciwie w
cało ci: po lewej o nie one szczyty, z których spływa lodowiec, po prawej strome stoki, za
kilkoma szale czymi zakr tami wyłania si jezioro, dalej jest tunel i wie e miasteczka, a gdy
wydaje si , e atrakcje si sko czyły, one dopiero si zaczynaj , bo poci g wje d a na
wisz ce nad dolin wiadukty. Przyjazd na ostatni stacj linii Bernina jest jak przeniesienie
do innego wiata. Spod alpejskich lodowców zjechali my na 400 m n.p.m. W sło cu pnie si
winoro l, kwitn dywany kwiatów a znad stolików ustawionych w cieniu palm słycha gwar
rozmów po włosku. Atmosfera alpejska jak za dotkni ciem czarodziejskiej ró d ki zmieniła si
w ródziemnomorsk .
Na podstawie: Bezpłatny dodatek do „Gazety Wyborczej” Lato w Szwajcarii, 12.04.2014.
Zadanie 8. (1 p.)
Zaznacz cech , która nie jest typowa dla krajobrazu Alp.
A. wysokie, ostre szczyty i strome stoki
B. kotły polodowcowe i doliny U - kształtne
C. wysokie góry o spłaszczonych szczytach
D. lodowce górskie i jeziora polodowcowe
Zadanie 9. (1 p.)
Wymie cztery rodzaje inwestycji, jakie przeprowadzono w celu budowy i rozwoju szlaków
komunikacyjnych na obszarze Alp.
1. ..........................................................
3. ..........................................................
2. ..........................................................
4. ..........................................................
Zadanie 10. (2 p.)
Wyja nij, jaka jest przyczyna ró nic w krajobrazie wysokich gór i ich podnó y.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 11. (1 p.)
Oblicz temperatur powietrza w południe na przeł czy Bernina, je li u podnó a gór na
wysoko ci 400 m n.p.m. wynosi ona 20°C.
Odpowied : ................ °C
Zadanie 12. (2 p.)
Przyporz dkuj wymienionym regionom Europy cechy ich gospodarki. Wpisz do tabeli litery,
którymi oznaczono te cechy.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Posiadaj bardzo dobrze rozwini t infrastruktur turystyczn .
Maj bardzo dobrze rozwini ty przemysł drzewny.
Eksploatuje si tam zło a ropy naftowej i gazu ziemnego.
Słyn z przemysłu farmaceutycznego, precyzyjnego i jubilerskiego.
Maj bardzo dobrze rozwini t hydroenergetyk .
Ogromn rol w gospodarce tych krajów odgrywaj usługi finansowe.
Maj bardzo dobrze rozwini ty przemysł spo ywczy.
Du e znaczenie w gospodarce regionu ma wydobycie w gla kamiennego.
Kraje skandynawskie
Kraje alpejskie
Zadanie 13. (2 p.)
Skre l w zdaniach niepoprawne informacje tak, aby zdania przedstawiały przykłady wielkich
kontrastów geograficznych Azji.
A. Ró nica mi dzy najwy ej wzniesionym punktem na Ziemi i punktem najni ej poło onym
na l dzie wynosi ponad 9 000 m/12 000 m.
B. We wschodniej cz ci Syberii notuje si najwi ksze na wiecie absolutne amplitudy
temperatury powietrza wynosz ce około 100°C/80°C.
C. Ró nica mi dzy rekordowo wysokimi opadami rocznymi u podnó a Himalajów
i znikomymi na Półwyspie Arabskim wynosi prawie 5 000 mm/11 000 mm
Mapa do zada 14. – 15.
2
3
4
1
5
6
7
8
Zadanie 14. (2 p.)
Na mapie konturowej Azji oznaczono numerami wybrane obiekty geograficzne, niektóre z
nich stanowi rekordy geograficzne wiata. Podaj nazwy wymienionych w tabeli rekordów
oraz numery, którymi oznaczono je na mapie.
wiatowe rekordy
geograficzne
Najwy szy szczyt
Nazwy geograficzne
Nr na
mapie
Najgł bsza depresja
Najwi kszy półwysep
Najwy ej poło ona wy yna
Najwi ksze jezioro
Najgł bsze jezioro
Zadanie 15. (4 p.)
Wykres przedstawia przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w
miejscowo ci Nanning (22°42'N, 108°16'E).
Wykonaj polecenia na podstawie wykresu i mapy Azji.
°C
mm
200
35
30
150
25
20
100
15
10
50
5
0
0
I
II
III IV V
VI VII VIII IX X
XI
a) Podaj nazw pa stwa, w której znajduje si miejscowo
Nanning le y w .............................................. .
XII
-5
Nanning.
b) Uprawa ry u zwi zana jest z wyst puj cymi warunkami klimatycznymi.
Uzupełnij tabel wpisuj c odpowiednie miesi ce, podczas których przebiegaj kolejne
etapy prac na polach ry owych w ci gu całego roku.
Lp.
Etapy pracy
1.
Wysiewanie nasion ry u na przygotowanych poletkach.
2.
Wysadzanie wyhodowanych sadzonek ry u na zalanych
wod polach.
Intensywny wzrost, dojrzewanie i zbiory ry u.
3.
4.
Miesi ce
(konkretny miesi c,
lub okres od........ do)
Przerwa w uprawie ry u. Pola ry owe wykorzystywane s
pod upraw ro lin, które nie wymagaj du ej ilo ci wody.
c) Zaznacz liter P prawidłowe doko czenie zdania a liter F – doko czenie nieprawidłowe.
Uprawa ry u w okolicach miejscowo ci Nanning zwi zania jest:
z klimatem monsunowym strefy zwrotnikowej.
P
F
z okresem wegetacyjnym trwaj cym cały rok.
P
F
z sezonowym wyst powaniem opadów w ci gu roku.
P
F
z obfitymi opadami w ci gu całego roku.
P
F
Zadanie 16. (3 p.)
Uzupełnij map mentaln na temat wpływu wybranych czynników przyrodniczych i
społeczno-kulturowych na rozwój przemysłu wysokiej technologii w Japonii. Wykorzystaj
poni sze hasła wpisuj c na schemacie ich numery.
1. niewiele surowców mineralnych
2. du e nakłady na kształcenie
3. du e nakłady na badania naukowe
4. dobra organizacja pracy
5. import surowców
6. wysoka jako produktów
7. wykwalifikowana kadra pracowników
8. oszcz dno surowców i energii
9. wysoka wydajno pracy
10. nowoczesne technologie
1
7
SUROWCE
KADRA
Przemysł high-tech
NAUKA
3
Zadanie 17. (3 p.)
Uzasadnij twierdzenie „Brak wody jest jednym z czynników ubo enia ludno ci” podaj c
trzy argumenty odnosz ce si do sytuacji w Afryce.
1. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Zadanie 18. (2 p.)
Zaznacz obok poni szych zada liter P, gdy informacja w zdaniu jest prawdziwa lub liter F,
gdy jest fałszywa.
Pierwotna ludno Ameryki Północnej i Południowej ma pochodzenie
azjatyckie.
Przodkowie Indian przedostali si do Ameryki przez Cie nin Beringa tysi c
lat temu.
Afroamerykanie s potomkami Murzynów, którzy zostali przymusowo
sprowadzeni z Afryki przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych i Brazylii.
Europejczycy zacz li napływa do Ameryki na przełomie XIV i XV wieku.
Obecnie w społecze stwie ameryka skim wzrasta liczba przedstawicieli
odmian mieszanych a liczba rdzennych mieszka ców maleje.
Do krajów o przewadze ludno ci pochodzenia europejskiego nale USA,
Argentyna i Urugwaj.
P
F
P
F
P
F
P
P
F
F
P
F
Zadanie 19. (1 p.)
Wymie dwa czynniki przyrodnicze, które przyczyniły si do rozwoju przemysłu w regionie
północno-wschodnim Stanów Zjednoczonych.
Czynniki przyrodnicze:
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
Wielki Obszar Przemysłowy
Download