Klasa II - podwyższenie oceny

advertisement
Klasa II
1.
Rozpoznaj opisane poniżej obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je odpowiednimi literami na
mapie konturowej.
Łańcuch górski leżący na terytorium Indii, Nepalu i Chin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Najdłuższa rzeka Chin, z Zaporą Trzech Przełomów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Najgłębsze jezioro świata. . . . . . . . . . . . .
Nizina, przez którą przepływa święta rzeka
Hindusów. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Na mapie Azji podpisz rzeki (Ganges, Indus,
Jangcy, Amur, Ob., Lena, Jenisej), półwyspy,
morza.
a.
b.
c.
d.
3. Podkreśl nazwę typu klimatu, który obrazują dane
z poniższej tabeli. Następnie podaj
charakterystyczną dla tego typu klimatu cechę.
podrównikowy wilgotny, okołobiegunowy,
zwrotnikowy suchy,
4. Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury
temp./
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
rok
w ⁰C
14,3
16,2
20,8
25,0
30,8
33,6
34,6
34,4
31,4
26,3
20,6
15,4
25,2
w mm
13,8
10,4
29,8
29,7
13,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
4,5
11,3
112,7
opady
5. Na zamieszczonej poniżej mapie narysuj strzałki obrazujące kierunek wiania monsunu letniego.
Następnie w odpowiednie kwadraty wpisz W (wyż
baryczny) i N (niż baryczny), tak aby powstał układ
ciśnienia charakterystyczny dla tego wiatru
6.
Podkreśl udogodnienia, które zachęcają
zagraniczne firmy do inwestowaniaw Chinach.
a.
b.
c.
d.
Ulgi podatkowe.
Ograniczenia językowe.
Ogromny rynek zbytu.
Utworzenie specjalnych stref
ekonomicznych.
e. Wysokie podatki.
7. Podkreśl nazwy dwóch krain geograficznych, na
których terenach rozwijały się starożytne azjatyckie
cywilizacje
Nizina Mezopotamska, Himalaje, Nizina Indusu, Wyżyna Środkowosyberyjska, Kamczatka
8.
Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok fałszywego – literę F
a. Chiny realizują program kontroli urodzeń propagujący zakładanie rodzin jednodzietnych.
b. Z Chin pochodzi 3/4 światowych zbiorów ryżu. . . .
c. W Indiach dynamicznie rozwija się przemysł wysokiej technologii. . . . . .
9.
d. W północnej części Indii leżą pasma Himalajów i Karakorum. . . . . .
Na mapie Europy podpisz rzeki, półwyspy, morza, wyspy, rzeki, krainy geograficzne
10. Na mapie Europy podpisz państwa i ich stolice
11. Na mapie Europy zaznacz punkty A (100E, 400N) i B (400E, 600N).
12. Oblicz różnicę czasu między punktami A i B.
13. W którym z podanych miast mieszkańcy najwcześniej zaobserwują wschód Słońca
Madryt, Berlin, Mińsk
14. Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, obok fałszywego – F.
a. W Niemczech od kilku lat utrzymuje się dodatni przyrost naturalny. . . . . .
b. Niemal wszystkie niemieckie zakłady przemysłowe są własnością państwową. . . . . .
c. Duża część zakładów przemysłowych na Białorusi jest własnością prywatną. . . . . .
d. Litwa nie ma dogodnych warunków naturalnych do rozwoju rolnictwa. . . . . .
e. Białoruś należy do najsłabiej rozwiniętych gospodarczo państw Europy. . . . .
f. W Niemczech odnotowuje się stały napływ imigrantów. . . . .
15. Wymień trzy elementy środowiska przyrodniczego Ukrainy, które sprzyjają rozwojowi rolnictwa.
16. Wymień trzy problemy, z którymi boryka się gospodarka Białorusi.
17. Obok zdań dotyczących Czech wpisz literę C, a obok dotyczących Słowacji – literę S. Przy niektórych
zdaniach mogą pojawić się obie litery.
a. Wysoki wskaźnik urbanizacji. . . . . .
b. Najwyższym szczytem jest Śnieżka. . . . . .
c. Obowiązującą walutą jest euro. . . . . .
d. Starzenie się społeczeństwa. . . . . .
18. Poniżej przedstawiono wybrane cechy czterech krajów. Nazwy tych krajów podano poniżej i oznaczono
numerami 1–4. Wpisz do tabeli numery odpowiednich krajów.
Liczba
Zatrudnienie Stopień zalesienia
Numer kraju ludności
w rolnictwie w %
w%
w mln
Polska – 1;
82,4
2,3
32
38,1
18,0
30
5,3
45,9
5,1
19,4
40
17
Niemcy – 2;
Słowacja – 3;
Ukraina – 4
19. Na wykresach przedstawiono średnią miesięczną temperaturę powietrza i miesięczne sumy opadów dla
stacji meteorologicznych Kursk (Rosja) i Hanower (Niemcy). Kursk 234 m n.p.m. 51o42'N, 36o12'E
Hanower 52 m n.p.m. 52o23'N, 9o44'E
Które stwierdzenie najlepiej wyjaśnia różnicę między klimatem Kurska a Hanoweru? Wybierz
odpowiedź spośród podanych.
A. Im większa odległość od równika, tym mniejsza roczna suma opadów.
B. Im większa wysokość bezwzględna, tym większa roczna suma opadów.
C. Im dalej od morza w głąb lądu, tym większa roczna amplituda temperatury.
D. Im większa wysokość Słońca nad horyzontem, tym wyższa średnia roczna temperatura powietrza
20. .
Download