SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI – ŚRODOWISKO POLSKI MAX 2

advertisement
PRZYKŁADOWY SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI – ŚRODOWISKO POLSKI – klasa III
1. Podkreśl województwa sąsiadujące z województwem lubuskim
pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, śląskie, zachodniopomorskie
2. Uszereguj ery od najstarszej do najmłodszej:
kenozoiczna,
archaiczna,
proterozoiczna,
mezozoiczna,
3. Podaj trzy przyczyny słabego zasolenia wód Bałtyku:
4. Uszereguj wydarzenia od najstarszego do najmłodszego:
zlodowacenia,
fałdowanie alpejskie,
fałdowanie kaledońskie,
hercyńskie,
pojawienie się dinozaurów,
powstanie życia na Ziemi
paleozoiczna
fałdowanie
5. Podkreśl cechy powietrza morskiego:
Napływa do Polski z zachodu, napływa do Polski ze wschodu, jest wilgotne, jest suche, powoduje zimą
siarczyste mrozy, zimą przynosi odwilż, duże roczne amplitudy temperatury, małe roczne amplitudy
temperatury, przynosi opady, powoduje suszę
6. Uzupełnij tabelę wyrazami podanymi w nawiasie (wzgórza moreny czołowej, misy jeziorne, sandry, rynny,
głazy narzutowe, pradoliny)
Formy utworzone przez wody z topniejącego
Formy bezpośredniej działalności
lodowca
lodowca
erozyjne
akumulacyjne
erozyjne
akumulacyjne
7. Podaj dwie cechy rzek Polski:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....
8. Uzupełnij zdania : Polska leży w strefie klimatów ........................................., typ klimatu...................................
Izotermy w styczniu mają układ................................, a w lipcu ............................, największe roczne sumy
opadów występują …………………….. i ………………………… .
9. Rozpoznaj typ gleby:
Skała macierzysta
Piasek
Wapień
Less
Glina
Osady rzeczne
Typowa roślinność
Las iglasty
Stepy
Lasy liściasty
Łąki
Nazwa gleby
10. Podane poniżej nazwy parków narodowych i krain geograficznych połącz w pary:
KAMPINOSKI
SUDETY
KARKONOSKI
KARPATY
TATRZAŃSKI
NIZINA PODLASKA
WIGIERSKI
NIZINA MAZOWIECKA
BIAŁOWIESKI
POJEZIERZE MAZURSKIE
11. Podkreśl cechy M. Bałtyckiego:
płytkie, głębokie, chłodne, ciepłe, bardzo zasolone, słabo zasolone, szelfowe
12. Uszereguj pojęcia tak, aby we właściwej kolejności opisywały drogę wody pochodzącej z topniejącego
lodowca:
sandr,
rynna podlodowcowa,
szczelina lodowcowa,
pradolina
13. Podkreśl cechy południków:
mają jednakową długość, mają różną długość, łączą się na biegunach, są okręgami, są łukami, określają
długość geograficzną, określają szerokość geograficzną, wskazują kierunki N-S, wskazują kierunki W-E, są
do siebie równoległe,
14. Ruch Ziemi wokół Słońca nazywamy ruchem .................., trwa on ..................... Ruch Ziemi wokół własnej osi
nazywamy ruchem ......................., trwa on ......................... .
15. Uzupełnij tabelę:
Typ jeziora
Nazwa jeziora
Śniardwy
Położenie
Tatry
Przybrzeżne
Jamno
Gopło
Sztuczne
16. Numery podanych poniżej wyrażeń wpisz we właściwych miejscach tabeli:
1. zmiana czasu, 2. pory roku, 3. dni i noce polarne, 4. następstwo dnia i nocy, 5. widoma wędrówka Słońca i
ciał niebieskich po sferze niebieskiej, 6. zmiana długości trwania dni i nocy na Ziemi.
Ruch obrotowy
Ruch obiegowy
17. Najbardziej zasolonym obszarem wodnym jest (podkreśl wybrany obszar):
Zatoka Botnicka
Zatoka Gdańska
Wielki Bełt
Skagerrak
Zatoka Fińska
18. Obok podanych poniżej stwierdzeń wpisz właściwe nazwy form polodowcowych
(sandry - morena denna - głazy narzutowe – plejstocen - morena czołowa - pradolina - jezioro rynnowe jezioro morenowe – glacjał – interglacjał)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
………………………..rynna polodowcowa wypełniona wodą.
…………………rozległe doliny uformowane przez wody polodowcowe płynące równolegle do czoła lądolodu.
………………………powstaje w trakcie postoju lądolodu i tworzy równoległe do czoła lodowca pasy wzniesień
……………powstaje pod lodowcem, pozostawia po sobie falistą równinę zbudowaną z glin, piasków i żwirów.
………………………….. piaszczysto-żwirowe stożki napływowe tworzące rozległe równiny.
………………………….. zagłębienia międzymorenowe wypełnione wodą.
……………………………. duże skały naniesione przez lodowiec.
……………………………. ochłodzenie klimatu.
……………………………. okres między zlodowaceniami.
………………………epoka lodowcowa.
19. Przekształć zamieszczone w tabeli skale tak, aby każda z nich została zapisana w trzech postaciach.
Skala liczbowa
Skala mianowana
Podziałka liniowa
1:300 000
1cm –80 cm
20. Oblicz, jakiej temperatury powietrza należy spodziewać się na wysokości 1500 m n.p.m., jeżeli na wysokości
500 m n.p.m. wynosi ona 17°C.
Obliczenia: ……………………………………………………………………………………………….……
Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………
21. Na mapie sporządzonej w skali 1:5 000 000 odległość w linii prostej między Warszawą a Gdańskiem wynosi
5,7 cm. Oblicz odległość rzeczywistą pomiędzy tymi dwoma miastami.
Obliczenia: ……………………………………………………………………………………………….……
Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………
22. Uzupełnij poniższe schematy, wpisując brakujące wartości południków oraz odpowiedni czas
słoneczny.
23. Wykonaj polecenia na mapie:
wpisz nazwy rzek: WISŁA, ODRA, WARTA, BUG, NOTEĆ, NAREW, SAN, PILICA, WIEPRZ, DRAWA,
BZURA.
wpisz nazwy krain : Żuławy Wiślane, Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Pomorskie, Nizina Mazowiecka,
Nizina Wielkopolska, nizina Podlaska, Nizina Śląska, Wyżyna Lubelska, Sudety, Karpaty,
zakreskuj obszar o najkrótszym okresie wegetacyjnym.
Download