Test na podwyższenie oceny sem. 2

advertisement
1.
Podkreśl następstwa ruchu obrotowego.


występowanie dnia i nocy
występowanie
astronomicznych pór roku
zmiany długości dnia i nocy
w ciągu roku
zmiana miejsca wschodu i
zachodu Słońca na





widnokręgu
dzienna wędrówka Słońca
na widnokręgu
przesuwanie się koryt rzek
płynących w kierunku
południkowym
spłaszczenie Ziemi przy
biegunach


różnica czasu słonecznego
pomiędzy miejscami
położonymi na różnych
południkach
zmiana oświetlenia Ziemi w
ciągu roku
2.
W Puławach (51°30’N, 22°E) jest godzina 12.00 czasu słonecznego. Która godzina czasu słonecznego jest wówczas
w Zgorzelcu (51°N, 15°E)?
3.
Poniższe schematy przedstawiają sposób, w jaki promienie słoneczne padają na powierzchnię Ziemi w określonych
dniach roku. Podpisz te schematy, wpisując odpowiednie daty.
A.
..................................................................
B.
.................................................................
5.
Na podstawie schematu B z zadania 4 uzupełnij tekst brakującymi informacjami.
Tej doby Słońce świeci pod
kątem prostym na Zwrotnik …………………., noc polarna występuje za kołem podbiegunowym
……………………, a dzień polarny – za kołem podbiegunowym ………………………… Dni są krótsze od nocy na
półkuli ............................... W Polsce dni są ……………………. niż noce. Na półkuli północnej rozpoczyna się
…………………… .
Uzupełnij zadania:
a. W czasie ruchu obrotowego Ziemia obraca się wokół ………………., czas jednego obrotu trwa ………….. .
b. Droga po której Ziemia obiega Słońce to ………………………..
c. Słońce góruje dwukrotnie w ciągu roku w strefie ………………………….. .
d. W ciągu trzech godzin Ziemia obróci się wokół własnej osi o ……………………. stopni.
e. Ziemia obróci się o 200 w czasie …………………
6.
Rozpoznaj planety zaznaczone na ilustracji cyframi, a następnie zapisz nazwy tych planet.
4.
1–
2–
3–
4-
7. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę
a) 22 grudnia Słońce góruje w zenicie nad równikiem.
b) Na półkuli północnej najkrótszym dniem w roku jest 22 grudnia.
c) 22 czerwca na biegunie południowym panuje dzień polarny.
d) 21 marca na półkuli północnej rozpoczyna się wiosna, natomiast na półkuli południowej – jesień.
8. Uzupełnij poniższe schematy, wpisując brakujące wartości południków oraz odpowiedni czas słoneczny.
9. Podaj wartość długości geograficznej, na której położona jest Praga, jeśli Słońce góruje nad nią 56 minut wcześniej niż w
Londynie (0°).
Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Korzystając z ilustracji zamieszczonej obok, podaj nazwę dnia tygodnia, który trwa na
zachód od międzynarodowej linii zmiany daty, jeśli na wschód od tej linii jest środa
Dzień tygodnia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Podkreśl 5 cech południków:
--- mają różną długość --- mają jednakową długość --- są do siebie równoległe --zbiegają się na biegunach --- wskazują kierunki W-E --- wskazują kierunki N-S --określają długość geograficzną --- określają szerokość geograficzną --- mają kształt
okręgów --- mają kształt łuków
12. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwe nazwy czynników i procesów
rzeźbotwórczych oraz nazwy form rzeźby terenu.
Forma rzeźby terenu
Czynnik rzeźbotwórczy
Proces rzeźbotwórczy
Dolina U-kształtna
Mierzeja
Klif
Grzyb skalny
Dolina V-kształtna
Barchan
13. Na podstawie klimatogramu oblicz średnią roczną amplitudę temperatury
powietrza.
14. Oblicz, jakiej temperatury powietrza mogą spodziewać się turyści na szczycie
Śnieżki (1602 m n.p.m.), jeżeli termometr umieszczony za oknem schroniska
(1102 m n.p.m.), z którego wyruszają, wskazuje 12°C.
15.
P
rzyporządkuj podane nazwy procesów geologicznych opisanym w tabeli
zjawiskom.
abrazja,
krasowienie,
ruchy masowe,
korazja,
Opis zjawiska
akumulacja
Proces geologiczny
Po obfitych opadach deszczu zwietrzelina spływa po stoku.
Ziarna piasku uderzają o powierzchnię skały, rzeźbiąc ją.
Brzeg morski cofa się niszczony przez fale morskie.
Woda krążąca w skałach wapiennych rozpuszcza je,
tworząc jaskinie.
Prądy przybrzeżne osadzają piasek, budując mierzeję.
16. Podaj nazwy procesów rzeźbotwórczych, dominujących w poszczególnych odcinkach biegu rzeki, oznaczonych
na rysunku literami A, B i C.
A. ..........................................................................................
B. .........................................................................................
C. ...........................................................................................
17. Zamień skalę liczbową na mianowaną: 1:15 000 000
18. Zamień skalę mianowaną na skalę liczbową: 1cm – 5 km
19. Odległość rzeczywista między punktami A i B wynosi 10km. Na mapie odległość ta wynosi 5cm. Jaka jest skala mapy?
20. Napisz, jaką długość ma droga z domu do szkoły, jeśli na mapie w skali 1:50 000 odległość między domem a szkołą wynosi
3cm. Wynik podaj w kilometrach.
21. Podpisz na mapie odpowiednimi literami poniższe obiekty geograficzne
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Egipt
RPA
Jezioro Wiktorii
Pustynia Libijska
Kotlina Czadu
Kotlina Konga
Atlas
H.
Morze
Czerwone
I.
Morze
Śródziemne
J.
Ocean
Atlantyck
K.
Ocean
Indyjski
L.
Madagaska
r
Półwysep
M.
Somalijski
22.
Wpisz
numery we właściwe kolumny tabeli:
1)
Obszar
7)
w
8)
wokół bieguna północnego,
2)
najzimniejszy rejon na Ziemi,
czerwcu panuje tu noc polarna,
żyją tu
3)
pingwiny,
9)
żyją tu
4)
niedźwiedzie polarne,
5)
Grenlan
dia,
6)
Lodowi
10)
obszar
pokryty wieloletnim pływającym lodem
morskim,
obejmuj
e Ocean Arktyczny i północne części trzech
kontynentów,
zabrania
się tu wydobywania surowców przez co
najmniej 50 lat
ec Szelfowy Rossa ,
Arktyka
Antarktyka
Rozpoznaj opisane poniżej obiekty geograficzne, zapisz ich nazwę a następnie zaznacz
23.
je odpowiednimi literami na mapie konturowej.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Najwyżej położona wyżyna świata. ……………
Góry na granicy Europy i Azji……….………
Największe jezioro świata……………………
Najgłębsze jezioro……………………………
Nizina, na której rozwijała się cywilizacja
sumeryjska………………………………..
Nizina, na której rozwijała się cywilizacja
chińska………………………………………
Nizina, na której rozwijała się cywilizacja
indyjska………………………………………….
Największy półwysep…………………………
24. Uzupełnij zdania brakującymi informacjami.
Szczególnie ważną rolę w gospodarce Stanów
Zjednoczonych odgrywa przemysł wysokiej
technologii, określany skrótem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Natomiast w rolnictwie główną rolę odgrywają
wielkoobszarowe gospodarstwa –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Stany Zjednoczone nazywa się często krajem. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Większość
mieszkańców to potomkowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oraz ludność czarnoskóra, czyli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niewielki odsetek społeczeństwa USA
to rdzenni mieszkańcy tych ziem –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . oraz Indianie. Największe miasta USA
to: .
Download