Przykładowy test na podwyższenie oceny – semestr II, klasa III

advertisement
Przykładowy test na podwyższenie oceny – semestr II, klasa III
1. Na mapie wpisz we właściwych miejscach:
•
•
•
2.
nazwy państw sąsiadujących z Polską od południa i ich stolice,
nazwy rzek: Wisła, Noteć, San, Pilica, Odra, Wieprz, Dunajec, Warta, Narew, Nysa Łużycka, Bóbr
nazwy krain geograficznych: Sudety, Pojezierze Mazurskie, Nizina Podlaska, Wyżyna Śląska, Kotlina
Sandomierska, Karpaty, Nizina Mazowiecka, Nizina Śląska, Góry Świętokrzyskie
W którym z podpisanych na mapie miast Słońce wschodzi najpóźniej …............................
3. Oblicz różnicę czasu między Warszawą a Poznaniem. Zapisz obliczenia.
4. Oblicz wartość temperatury na Szczycie (1600 m n.p.m.), jeżeli na wysokości 600 m n.p.m. termometry
wskazują 150C (przyjmij, że temperatura powietrza wraz ze wzrostem wysokości obniża się o 0,6oC na
każde 100 m)
5. Uzupełnij tabelę wpisując brakujące nazwy czynników rzeźbotwórczych, form terenu i procesów oraz
przykłady występowania form
Czynnik rzeźbotwórczy Nazwa formy terenu
Nazwa procesu
Przykład występowania
Wiatr
Wydmy
Akumulacja
Woda rzeczna
Żuławy Wiślane
Prądy morskie
Kosa Helska
Lodowiec
Erozja
Woda wypływająca z
topniejącego lodowca
Pojezierze Mazurskie
Gołoborza
Góry Świętokrzyskie
6.Odczytaj współrzędne geograficzne miast:
Miasto
Długość
Szerokość
Gdańsk
Chorzów
Kraków
7.Rzeźba Polski układa się pasowo i ma przebieg zbliżony do równoleżników. Wypisz nazwy pasów
ukształtowania powierzchni Polski w kolejności od północy w kierunku południa
8.Obok podanych poniżej miast wpisz właściwą nazwę krainy geograficznej
Warszawa
Olsztyn
Katowice
Częstochowa
Wrocław
Lublin
Sandomierz
Szczecin
Białystok
9.Obok nazwy parków narodowych wpisz nazwę krainy geograficznej:
BIAŁOWIESKI
KAMPINOSKI
KARKONOSKI
PIENIŃSKI
WIGIERSKI
NARWIAŃSKI
ŚWIĘTOKRZYSKI
DRAWIEŃSKI
POLESKI
MAGURSKI
10. Obok podanych poniżej krain geograficznych wpisz charakterystyczne cechy klimatu (najdłuższy okres
wegetacji, najcieplejsza zima, najkrótszy okres wegetacji, najniższe opady, najcieplejsze lato)
•
Nizina Mazowiecka
•
Nizina Szczecińska
•
Nizina Śląska •
Wyżyna Lubelska •
Pojezierze Mazurskie –
11. Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego w powiecie strzelecko – drezdeneckim w 2006r., wiedząc,
że urodziło się wtedy 583 osoby, zmarło 477 osób. Liczba mieszkańców powiatu wynosiła wówczas
50 132 osoby.
12. Najwyższe stany wód w polskich rzekach występują:
a. zimą w czasie największych mrozów
b. wiosną w czasie topnienia śniegów
c. w czasie równonocy jesiennej
d. stany wód są jednakowe w ciągu całego roku
13. Połącz w pary nazwę jeziora i właściwą informację: o tym jeziorze
Śniardwy
jezioro nadbrzeżne
Hańcza
polodowcowe morenowe
Gardno
kocioł lodowcowy
Morskie Oko
najgłębsze w Polsce
14. Podaj trzy przyczyny słabego zasolenia wód M. Bałtyckiego:
i. ii. iii. 15. W Bałtyku występują prądy morskie. Jeden z nich płynie wzdłuż południowych wybrzeży morza,
budując charakterystyczne dla polskiego wybrzeża akumulacyjne formy terenu czyli………
16. Najbardziej zasolonym obszarem M. Bałtyckiego jest:
● Zatoka Botnicka
● Zatoka Gdańska
● Wielki Bełt
● Skagerrak
17. Zaznacz strzałką właściwy kierunek i wpisz nazwę wiatru, który wieje w ciągu dnia nad Bałtykiem.
☼
MORZE
LĄD
Download