Exel 97-Zastosowanie funkcji JEŻELI

advertisement
Exel 97- XP
Zastosowanie funkcji JEŻELI()
Funkcja JEŻELI() ma postać:
JEŻELI(logiczny_test; wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz)
Formuła sprawdza warunek logiczny_test. Jeżeli ten warunek jest prawdziwy, wynikiem jest
wartość_jeżeli_prawda, a jeżeli warunek jest fałszywy, wynikiem jest wartość_jeżeli_fałsz.
ZADANIE 1:
Zaprojektuj arkusz obliczający wyniki klasyfikacji uczniów.
Utwórz tabelę jak na rysunku powyżej, i wstaw lub wpisz odpowiednie funkcje
w polach kolumny J i K.
1. W odpowiednich polach kolumny J oblicz średnią ocen uczniów. Skorzystaj z funkcji
ŚREDNIA().
2. W
odpowiednich
polach
kolumny
K
zastosuj
funkcję
JEŻELI().
=JEŻELI(Jn<2;"niedopuszczony";"dopuszczony"),
gdzie n oznacza kolejne wiersze kolumny J.
ZADANIE 2:
Zaprojektuj arkusz sprawdzający, czy dana liczba z przedziału od 2 do 4999 jest liczbą
pierwszą.
Liczba pierwsza to taka liczba naturalna większa od jednego, która dzieli się
(bez reszty) tylko przez jeden i siebie samą.
Przygotujemy dwie pomocnicze kolumny, jedną z ciągiem liczb, a drugą z odpowiednią
formułą sprawdzającą wynik dzielenia. Następnie korzystając z funkcji ILE.LICZB()
zliczymy, ile jest dzielników. Jeśli będzie ich więcej niż dwa, to znaczy, że nie jest to liczba
pierwsza.
Aby wykazać, że dana liczba nie jest liczbą pierwszą, musimy znaleźć dwa jej dzielniki
większe od jednego, a mniejsze od liczby n (tu zastosujemy funkcję MIN()).
1. Wprowadź do arkusza dane tekstowe zgodnie z poniższą tabelką. Komórki
wypełnione tłem pomiń.
2. Wykonaj kolumnę pomocniczą wprowadzając do niej wszystkie liczby od 4999 do 1.
Do komórki A1 wpisz 4999, następnie kolejne komórki, tj.A2, A3, A4 itd. Aż do
A4999, wypełnij odpowiednio liczbami 4998, 4997, 4996 itd., kończąc na liczbie 1.
3. Przygotuj drugą pomocniczą kolumnę, w której sprawdzać będziemy, czy dana liczba
z kolumny A jest dzielnikiem podanej liczby n.
Do komórki B1 wpisz =JEŻELI((MOD(F$6;A1)=0);A1;” ”).Tak powstałą formułę
przekopiuj aż do komórki B4999.
4. Określ formułę wyznaczającą najmniejszy (lecz większy od 1) ze znalezionych
dzielników zapisanych w kolumnie B.
Do komórki B5000 wpisz =MIN(B1:B4999)
5. Wprowadź pierwszy wiersz komunikatu, który mówi o tym czy podana liczba jest
liczbą pierwszą, czy tez nie.
Do komórki D12 wpisz:
=JEŻELI(ILE.LICZB(B1:B4999)>2;”Liczba NIE jest LICZBĄ
PIERWSZĄ”;”Liczba jest LICZBĄ PIERWSZĄ!”)
6. Wprowadź drugi wiersz komunikatu, komentujący przypadek, gdy badana liczba nie
jest liczbą pierwszą.
Do komórki D13 wpisz:
=JEŻELI(ile.liczb(B1:B4999)>2;”ponieważ istnieją przynajmniej dwa dzielniki
większe od 1 i mniejsze od n”;”ponieważ liczba ta dzieli się przez 1 i siebie
samą”).
Download