etap okr*gowy i ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o

advertisement
ETAP OKRĘGOWY I OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O PRAWACH
CZŁOWIEKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM – CZ. II
Rok szkolny
2013/14
Liczba punktów: ………../50
Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………………………………….. Klasa …………….
Szkoła - ………………………………………………………….………………………………………….. w ………………………………………………….
Uwaga!
- Na rozwiązanie wszystkich zadań części II (A i B) etapu okręgowego masz 60 minut.
- Do części A i B masz dodatkowe oddzielne instrukcje – zapoznaj się z każdą z nich przed rozwiązywaniem
zadań z części A i B.
- Pamiętaj, że w obu częściach odpowiedzi udzielasz długopisem w kolorze niebieskim lub czarnym.
- Nie można używać ołówków ani korektorów (za ich stosowanie Twoja praca zostanie zdyskwalifikowana i
za całość otrzymasz 0 pkt.).
Część A - test
- Każde skreślenie, poprawka i nieczytelna odpowiedź traktowane są jako odpowiedź błędna. Tak więc
udzielając odpowiedzi, zastanów się najpierw zanim dokonasz odpowiedniego wpisu czy zaznaczysz
odpowiedź.
- Z boku każdego zadania masz wpisaną liczbę, która wskazuje, ile można uzyskać punktów za dane
zadanie.
1/ Dokończ informacje na temat Romana Dmowskiego:
/3
a/ reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w
……………………………………………………………..
b/ był zwolennikiem myśli
……………………………………………………………..
c/ w sprawie granic II RP był zwolennikiem koncepcji
……………………………………………………………..
2/ Do poniższych opisanych plebiscytów po I wojnie światowej wpisz przy każdym: miejsce, gdzie się one
odbyły oraz po myślniku rok tych wydarzeń
/4
a/ odbył się w okresie porażek strony polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy w ogóle dalszy los Polski
stał pod znakiem zapytania, co w sposób pośredni przyczyniło się do tego, iż Polska przegrała ten plebiscyt z
kretesem - ……..……………………………..……………………………………………………………………… - ……………………………………
b/ Polska przegrała ten plebiscyt, lecz ostatecznie przyznano jej 1/3 obszaru plebiscytowego – mniejszą, ale
bardziej uprzemysłowioną - ……..……………………………..………………….………………………… - …………………………..………
3/ Uzupełnij poniższy tekst dotyczący Ligi Narodów:
/2
Głównym celem Ligi Narodów było utrzymanie pokoju i współpracy na świecie, a impulsem do jej utworzenia
był rozlew krwi podczas I wojny światowej. Siedzibą organizacji była …………………………………. (a). W związku z
powstaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1945 r., Liga Narodów została formalnie rozwiązana w
…………………………. (b) roku, choć faktycznie nie funkcjonowała już podczas II wojny światowej.
4/ Podaj imię i nazwisko ukraińskiego przywódcy – sojusznika Polski w wojnie polsko - bolszewickiej: /1
…………………………………………………………………………………………………..
1
ETAP OKRĘGOWY I OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O PRAWACH
CZŁOWIEKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM – CZ. II
Rok szkolny
2013/14
5/ Podaj imię i nazwisko (w a/) ostatniego prezydenta polskiego II RP i lata jego urzędowania (w b/)
/2
a/ ……………………………………………………….…………………………………. – b/ …………………………………………………………
6/ Uzupełnij poniższy tekst dotyczący stosunków polsko – niemieckich końca 1938 roku:
/3
W październiku 1938 r. Niemcy przedstawiły Polsce program „globalnego rozwiązania” problemów polskoniemieckich: zgoda Polski na przyłączenie ……………………………………………………… (a) do Rzeszy i przeprowadzenie
przez polskie Pomorze eksterytorialnej linii kolejowej oraz autostrady do Rzeszy z Prus Wschodnich. Oba kraje
uznają wzajemnie nienaruszalność swoich terytoriów. Pakt o nieagresji zostanie przedłużony do ………….…… (b)
lat oraz Polska przyłączy się do Paktu …………………………………………………………………………… (c).
7/ Podaj nazwy organizacji międzynarodowych, do których Polska wstąpiła w poniższych latach:
/3
a/ 1991 - ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………...
b/ 1999 - ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………...
c/ 2004 - ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………...
8/ Wpisz, jak brzmią po łacinie poniższe zasady prawne:
/2
a/ nie ma kary bez przepisu prawa - ……………………………………………………….………………………………………………
b/ prawo nie działa wstecz - ……………………………………………………….…………………………………………………………..
9/ Wpisz, jakich pojęć dotyczą poniższe opisy
A
B
C
/3
strach przed obcymi - niechęć, wrogość, lęk wobec obcych, przesadne
wyrażanie niechęci wobec cudzoziemców; jej przeciwieństwem jest
ksenolatria
rozprzestrzenianie
się
gospodarki
wolnorynkowej,
systemów
wielopartyjnych i zmian technologicznych - jest połączona ze wzrostem
dobrobytu dla jednych ale nędzą i rozpaczą dla innych
charakter (rodzaj) praw człowieka polegający na tym, że nie możemy się ich
zrzec ani przenieść na kogoś innego
10/ Przyporządkuj właściwie: do poszczególnych tytułów dzieł (1-3) przyporządkuj imiona i nazwiska ich
autorów (z których jeden nie pasuje) (a-d)
/3
a/ Tomas Hobbes
1/ Lewiatan
1 - ……….
b/ John Locke
2/ O duchu praw
2 - ……….
c/ Karol Monteskiusz
3/ Umowa społeczna
3 - ……….
d/ Jan Jakub Rousseau
11/ Podaj imiona i nazwiska twórców:
/2
a/ faszyzmu
- ……………………………………………………….………………………………………………
b/ nazizmu
- ……………………………………………………….………………………………………………
2
ETAP OKRĘGOWY I OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O PRAWACH
CZŁOWIEKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM – CZ. II
Rok szkolny
2013/14
12/ Do poniższych opisów systemów państw ze względu na sposób sprawowania władzy dopisz, co to za typ
państwa
/3
A
Państwo kontroluje sferę publiczną i prywatną obywateli
B
Państwo kontroluje sferę publiczną obywateli, pozostawiając im
wolność w sferze prywatnej
Państwo nie kontroluje sfery publicznej ani prywatnej obywateli
C
13/ Wpisz nazwy organizacji terrorystycznych, o których mowa:
/3
a/ przeprowadziła atak na WTC w Nowym Jorku - ……………………………………………………….……………………………………
b/ działająca w Peru, oficjalnie – Komunistyczna Partia Peru, a potocznie nazwa tej organizacji terrorystycznej
brzmi - ……………………………………………………….………………………………………………
c/ zwalczana przez władze rządowe Sri Lanki - ………………………………………………….………………………………………………
14/ Wpisz rok, w którym formalnie powstał ZSRR - ……………………………………
/1
15/ Wpisz nazwy międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się kwestią ochrony praw
człowieka, o których mowa poniżej
A
B
/2
ogólnoświatowa organizacja pozarządowa z siedzibą w Londynie, utworzona
w 1961 r. z inicjatywy prawnika brytyjskiego Petera Benensona, obrońcy
więźniów politycznych na Węgrzech, w RPA i Hiszpanii; logo organizacji to
płonąca świeca owinięta drutem kolczastym
pozarządowa organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka, powstała
w 1988 r. z przekształcenia Helsinki Watch, z siedzibą w Nowym Jorku
16/ Uzupełnij poniższy tekst dotyczący konstytucji III RP:
/3
Konstytucja polska została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku przez …………………………………………………………………...
(a). Składa się ona z …………… (b) artykułów. Prawa człowieka są w niej gwarantowane w rozdziale
………………………………………….. (c)
Część B – zadania krótkiej wypowiedzi
Uwaga! W tej części pracy:
- dopuszcza się możliwość poprawek, ale tylko w jedyny sposób – należy przekreślić część wypowiedzi i obok
napisać nową, do oceny
- mazanie, poprawianie wypowiedzi (zwłaszcza dat czy nazwisk) jest niedopuszczalne i przy ocenianiu
wypowiedzi będzie pomijane.
3
ETAP OKRĘGOWY I OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O PRAWACH
CZŁOWIEKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM – CZ. II
Rok szkolny
2013/14
17/ Porównanie (podobieństwa i różnice) ONZ-owskich KPC i KPGSiK: nazwy, siedziby, podstawy powołania,
rok powstania i rozpoczęcia działalności, kadencja, sesje
/5
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
18/ Dwie kategorie obowiązków konstytucyjnych w Polsce
/5
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
Liczba punktów:………………… Podpisy Komitetu Okręgowego: ……………………………………………
4
Download