przyroda

advertisement
Kod
ucznia
Liczba
uzyskanych
punktów
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
- eliminacje rejonowe
10 lutego 2006
Instrukcja dla ucznia.
1. Konkurs zawiera 26 różnych zadań.
2. Czas na ich wykonanie wynosi 90 minut.
3. Czytaj uważnie polecenia. Dokładnie i czytelnie zapisuj rozwiązania
i odpowiedzi. Nie używaj korektora ani gumki.
4. Do niektórych zadań podanych jest kilka odpowiedzi.
Nie zawsze tylko jedna jest poprawna. Wybraną odpowiedź zaznacz „X”.
Jeśli pomylisz się, otocz ją kółkiem.
5. Odpowiedzi do pozostałych zadań wpisz w wyznaczonych miejscach.
6. Możesz uzyskać maksymalnie 44 punktów.
85% poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do udziału w eliminacjach
wojewódzkich konkursu.
POWODZENIA!!!
1
1. Na opakowaniach środków chemicznych umieszczone są poniższe symbole. Napisz, co
one oznaczają?
1 - ………………………..
2 - ……………….
3 - ……………….
2. Wokół nas zachodzą przemiany chemiczne i fizyczne. Które z podanych
przemian zaliczamy do fizycznych?
A) kiszenie ogórków
B) rozpuszczanie soli
C) kwaśnienie mleka
D) opadanie osadu w zawiesinie
3. Podaj 2 sposoby, które pomogą wyznaczyć kierunek geograficzny w lesie:
1……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
4. Zdania prawdziwe zaznacz literą P, zdania fałszywe literą F. Odpowiednią
literę wpisz w wykropkowane miejsce.
A) Długość dnia i nocy nie wpływa na życie organizmów na Ziemi ……….
B) Zwierzęta zapadające w sen zimowy nie robią zapasów pożywienia……
C) Płazy żyją w miejscach ocienionych i wilgotnych …………………….
5. Zaznacz zdanie wskazujące na funkcję, jaką pełni korzeń:
A) Korzenie, rosnąc, przeciskają się między gruzełkami gleby
B) Korzenie pobierają wodę i sole mineralne
C) korzenie każdej rośliny magazynują substancje pokarmowe, pozwalające
roślinie na przezimowanie w glebie
6. Rojnik i rozchodnik to rośliny, które występują w Polsce w miejscach suchych. Podaj
jedną cechę ich budowy, która umożliwia im życie w tych środowiskach.
………………………………………………………………………………
7. Uporządkuj wymienione nazwy zwierząt, wpisując je do odpowiednich rubryk tabeli.
nietoperz, żmija, mysz, pomrowik, sójka, winniczek, krzyżak, krogulec, kątnik, mrówka,
ćma, zaskroniec
Zwierzęta lądowe
Owady
Pająki
Ślimaki
Gady
Ptaki
Ssaki
Nazwy zwierząt
2
8. Przyporządkuj wymienione w ramce rośliny i zwierzęta do obszarów ich
występowania, uzupełniając poniższą tabelę. Wymień cechę ich budowy ułatwiającą
danemu organizmowi życie w tym miejscu.
Kozica
*
Obszar
Wyspa Wolin
Tatry
Dolina Biebrzy
Łoś
*
Wydmuchrzyca piaskowa
Nazwa organizmu
Cecha przystosowująca
9. Wskaż obszar, w którym występuje zjawisko nazywane „ morzem mgieł”:
A) morze B) góry C) wyżyny
D) jezioro
10. Korzystając z wykresu, wskaż poprawne dokończenie zdania:
Prędkość autobusu na trasie Sobień – Aleksandrów Łódzki wyniosła:
A) 40 km/h
B) 50 km/h
C) 60 km/h
D) 70 km/h
11. Substancje mają różne właściwości, które wykorzystuje człowiek. Wpisz w tabelę 2
przykłady substancji, podaj po jednej ich właściwości oraz przykład zastosowania
zgodnego z tą właściwością.
Nazwa substancji
…………………………
Właściwość
……………………….
…………………………..
………………………….
Zastosowanie
…………………………..
………………………….
…………………………..
………………………….
12. Po zapoznaniu się z tekstem wykonaj zamieszczone pod nim polecenia:
Przecisnąwszy się przez wąski korytarz między skałami, weszliśmy do jaskini. Nagle
znaleźliśmy się w olbrzymiej sali z dużą ilością kolumn stalagmitowych, ze sklepienia
3
zwisały wapienne sople nazywane stalaktytami. Do naszych uszu docierał dziwny szum.
Ruszyliśmy dalej.
A) W jaki sposób powstała jaskinia. Podaj nazwę tego procesu.
…………………………………………………………………
B) Z jakich skał jest zbudowana jaskinia?
………………………………………………………………..
C) Gdzie w Polsce można spotkać taki krajobraz? Podaj 2 obszary.
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
13. Cechami wyróżniającymi krajobraz naturalny gór są:
A) klify, doliny, jeziora
B) turnie, piargi, jeziora
C) jaskinie, bagna, starorzecza
D) wysoczyzny, doliny, bagna
14. Do niżej zamieszczonych rysunków przyporządkuj nazwy krajobrazów:
niziny nadmorskie, góry wysokie, wyżyny, góry niskie, niziny
środkowopolskie, pojezierza.
A) ……………………………………………B) …………………………………
C)………………………………………………D……………………………………
15. Jakie nawozy i środki ochrony roślin stosowane są w gospodarstwach
ekologicznych ?
nawozy …………………………………………………………………
środki ochrony …………………………………………………………
16.Wymień co najmniej 2 plusy i 2 minusy rozwoju przemysłu. Wpisz je do
tabeli.
Plusy
……………………………..
………………………………
………………………………
……………………………..
Minusy
…………………………………..
………………………………….
…………………………………
…………………………………
4
17.Przeczytaj uważnie poniższe informacje i zaznacz te, które dotyczą witamin.
A)
B)
C)
D)
są dostarczane człowiekowi z pokarmem
są składnikiem budulcowym w organizmie
są składnikiem energetycznym w organizmie człowieka
regulują procesy wewnątrz organizmu człowieka
18. Dwie zapalone świece umieszczono przy zamkniętym oknie ( rysunek ).
Jak zachowają się płomienie świec po otwarciu okna ?
A) płomień świecy górnej odchyli się odchyli się w stronę okna a płomień
świecy dolnej w stronę pokoju
B) płomień świecy górnej wychyli się w stronę pokoju a płomień świecy dolnej
w stronę okna
C) płomienie obu świec odchylą się w stronę okna
D) płomienie obu świec odchylą się w stronę pokoju
19. Ile gramów tłuszczu zawiera śmietana w opakowaniu na rysunku ?
A) 18 g
B) 36 g
C) 82 g
D) 164 g
20. Dach pewnego budynku pokryto błyszczącą blachą, na którym po
pewnym czasie utworzył się zielony nalot. Blacha zrobiona była z ;
A) ołowiu
B) cynku
C) aluminium
D) miedzi
5
21. Mapę sporządzono w skali 1: 2000. Ilu metrom w rzeczywistości
odpowiada 1 cm na mapie ?
A) 200 m B) 20 m
C) 2 m
D) 2000 m
22. Dzieci wykonały następujące doświadczenia:
Ania - ostrożnie ogrzewała w płomieniu palnika żelazny drut i szklaną
pałeczkę trzymając je bezpośrednio w rękach
Basia - wyjęła z lodówki butelkę z napojem i obserwowała jej powierzchnię
Jaki był cel doświadczenia ?
Ani - ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Basi - …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
23. W miejscowości X w ciągu doby prowadzono badania temperatury
powietrza. Uzyskano następujące pomiary:
godz.
temp.
7°°
2°C
13 °°
5°C
19°°
3°C
1°°
- 2°C
Oblicz średnią dobową temperaturę powietrza.
………………………………………………………………………………….
24. Jaką temperaturę powietrza zastaną himalaiści na wysokości 5000 m
n.p.m., jeśli na wysokości 1000 m n.p.m. wynosi ona 20°C ?
A) 0°C
B) - 10°C
Obliczenia: ………………………………………………
C) -5°C
…………………………………………………
D) 2°C
25. Co może spotkać żyjące w Bałtyku morświny ?
A) wyginięcie
B) objęcie ochroną
C) zaprzestanie ich ochrony
26. W Polsce projektowane są 3 parki narodowe. Jaki krajobraz miałby chronić
Turnicki PN?
A) wzgórza, jeziora, rzeki, mokradła
B) wapienne formy skalne, jary, jaskinie
C) bagna, mokradła, ptactwo wodne
D) lasy jodłowo- bukowe, niedźwiedzie, rysie, żbiki
6
Download