październik

advertisement
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z geografii - lista zadań nr 2
1. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Większość zjawisk kształtujących pogodę i klimat występuje w...
a) termosferze.
b) mezosferze.
c) troposferze.
d) stratosferze.
2. Na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.
a) Odczytaj i zapisz wartość najniższej i najwyższej średniej miesięcznej
temperatury powietrza.
Najniższa średnia miesięczna temperatura powietrza: ………
Najwyższa średnia miesięczna temperatura powietrza: . . . . . . . . . .
b) Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza.. . . . . . . . .
…………………………………………………………………………………
c) Odczytaj i zapisz wartość najwyższej miesięcznej sumy opadów atmosferycznych, a następnie podaj nazwę
miesiąca, w którym ją zanotowano.
Najwyższa miesięczna suma opadów atmosferycznych: . . . . . . . . . . . . . . .
Miesiąc zanotowania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Oblicz, jakiej temperatury powietrza mogą spodziewać się turyści na szczycie Śnieżki (1602 m n.p.m.), jeżeli
termometr umieszczony za oknem schroniska (1102 m n.p.m.), z którego wyruszają, wskazuje 12°C.
4. Wykonaj poniższe polecenia.
a) Wpisz w odpowiednie miejsca na schematach brakujące wartości izobar.
b) Zaznacz wyż baryczny literą W oraz niż baryczny – literą N.
5. Podaj nazwy wiatrów przedstawionych na poniższych ilustracjach. Następnie wymień dwie różnice między tymi
wiatrami.
a) Nazwa wiatru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Nazwa wiatru: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Różnice:
•...........................................................................................
•...........................................................................................
6. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli poniższe terminy.
temperatura powietrza, wysokość nad poziomem morza, opad atmosferyczny, prąd morski, ciśnienie atmosferyczne,
szerokość geograficzna
Elementy klimatu
Czynniki klimatotwórcze
7. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. Najniższe wartości temperatury powietrza na Ziemi występują w strefie
klimatów
a) podzwrotnikowych.
b) zwrotnikowych.
c) umiarkowanych.
d) okołobiegunowych.
8. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.
a. Wody słone stanowią 50% objętości hydrosfery. . . . . .
b. Oceanem, który zajmuje największą powierzchnię, jest Ocean Indyjski.
c. Przyczynami największego zasolenia wód wszechoceanu w strefie zwrotnikowej są intensywne
parowanie i bardzo małe opady atmosferyczne.
d. Siły przyciągania Księżyca i Słońca powodują powstawanie pływów morskich.
9. Rozpoznaj typy klimatów (górski, lądowy, morski, monsunowy).
a. Latem wieje od morza w stronę lądu wiatr przynoszący intensywne opady - …………
b. Łagodne zimy, chłodne lata i duże opady w ciągu całego roku - ………………………
c. Mroźne zimy, gorące lata i niewielkie opady roczne - …………………………………
d. Temperatura powietrza i ciśnienie atmosferyczne maleją wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem
morza - ……………………………………
10. We właściwych kolumnach tabeli wpisz charakterystyczne cechy klimatycznych stref świata (deszcze zenitalne,
średnie roczne temperatury poniżej 0C, brak opadów na pustyniach, małe roczne amplitudy temperatury, duże
dobowe amplitudy temperatury, brak klimatycznego lata)
STREFA
RÓWNIKOWA
ZWROTNIKOWA
OKOŁOBIEGUNOWA
11. Skreśl w poniższym tekście niepotrzebne wyrazy:
Troposfera jest warstwą najbliższą/najdalszą powierzchni Ziemi. Charakterystyczną jej cechą jest wzrost/spadek
temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości. Jeżeli powietrze atmosferyczne nagrzewa się, staje się
lżejsze/cięższe i unosi się do góry to wówczas powstaje niż/ wyż baryczny
12. Zaznacz schemat, który prawidłowo obrazuje układ pasatów w strefie międzyzwrotnikowej.
13. Określ, w której porze roku rzeki rejonu Morza Śródziemnego niosą najwięcej wody.
Uzasadnij swoją odpowiedź
14. Dodatni bilans wodny występuje wtedy, gdy więcej wody spada na powierzchnię Ziemi, a mniej wyparowuje.
Podkreśl obszary, na których występuje ujemny bilans wodny:
Wielka Brytania, Gobi. Nizina Amazonki, Sahara, Półwysep Arabski, Kotlina Kongo
15. Woda morska jest roztworem chlorku sodu, który nadaje jej charakterystyczny słony smak. Zasolenie wyrażamy w
promilach (o/oo), co oznacza ilość soli w gramach, rozpuszczonej w 1000g wody. Uszereguj poniższe morza od
najbardziej do najmniej słonego:
…….…M. Martwe
…… .M. Bałtyckie
…….M. Północne
……M. Czerwone
16. Pływy (przypływy i odpływy) to regularnie powtarzające się podnoszenie i opadanie poziomu wody morskiej.
Wywołują je: (podkreśl właściwą odpowiedź)
stałe wiatry / sezonowe wiatry / prądy morskie / siły grawitacyjne Księżyca
17. Prądy morskie to „potężne rzeki” bez dna i brzegów, płynące w powierzchniowych strefach wód oceanu. Prądy
morskie powstają na skutek:
a. wiatrów stałych, zwłaszcza pasatów
b. wiatrów sezonowych, zwłaszcza monsunów,
c. trzęsień Ziemi
d. działalności człowieka
18. Podaj trzy przyczyny słabego zasolenia wód M. Bałtyckiego:
----
Download