Atmosfera

advertisement
Grupa A
Atmosfera
........................... ......
Imię i nazwisko
...............
Klasa
1. Podkreśl prawidłowe dokończenie zdania.
(0–1)
Większość zjawisk kształtujących pogodę i klimat występuje w...
a) termosferze.
b) mezosferze.
c) troposferze.
d) stratosferze.
2. Na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.
(0–4)
a) Odczytaj i zapisz wartość najniższej i najwyższej średniej miesięcznej
temperatury powietrza.
Najniższa średnia miesięczna temperatura powietrza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Najwyższa średnia miesięczna temperatura powietrza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza.
Obliczenia:
Odpowiedź: …...............................................................................................
c) Odczytaj i zapisz wartość najwyższej miesięcznej sumy opadów
atmosferycznych, a następnie podaj nazwę miesiąca, w którym ją
zanotowano.
Najwyższa miesięczna suma opadów atmosferycznych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miesiąc zanotowania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Wpisz nazwę strefy klimatycznej, której dotyczy klimatogram. .................................................................
3. Oblicz, jakiej temperatury powietrza mogą spodziewać się turyści na szczycie Śnieżki (1602 m n.p.m.), jeżeli
termometr umieszczony za oknem schroniska (1102 m n.p.m.), z którego wyruszają, wskazuje 12°C.
(0-2)
Obliczenia:
Odpowiedź: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Wykonaj poniższe polecenia.
a)Wpisz w odpowiednie miejsca na schematach brakujące wartości izobar.
b) Zaznacz wyż baryczny literą W oraz niż baryczny – literą N.
(0–2)
5. Zaznacz trzy zdania, które dotyczą klimatu morskiego.
a) Niewielkie średnie roczne amplitudy temperatury powietrza.
b) Mroźne zimy.
c) Łagodne zimy
d) Duże średnie roczne amplitudy temperatury powietrza.
e) Częste mgły i opady deszczu.
(0-2)
6. Podaj nazwę wiatru przedstawionego na ilustracji oraz porę roku, w której mamy taki kierunek wiatru.
Następnie w odpowiednim miejscu (ocean, ląd) wpisz Niż oraz Wyż.
(0–3)
a) Nazwa wiatru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Pora roku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Podkreśl w poniższym zdaniu prawidłowe informacje.
Halny to wiatr stały/lokalny wiejący w górach/nad morzem.
(0-1)
8. Przyporządkuj osadom atmosferycznym opisy warunków, w jakich powstają.
(0–2)
A. szadź
B. rosa
.....
.....
a) Powstaje w dodatniej temperaturze powietrza na skutek skroplenia pary wodnej w zetknięciu
z wychłodzonym podłożem.
b) Tworzy się podczas opadów atmosferycznych w wyniku zamarzania kropelek mżawki
lub deszczu na silnie wychłodzonym podłożu.
c) Tworzy się w mgliste, mroźne dni, kiedy przechłodzone kropelki wody z mgły zamarzają
na cienkich, wychłodzonych przedmiotach.
9. Podkreśl cztery elementy klimatu (pogody).
(0–2)
temperatura powietrza, wysokość nad poziomem morza, opad atmosferyczny,
prąd morski, ciśnienie atmosferyczne, szerokość geograficzna, wilgotność powietrza
10. Strefie klimatycznej przyporządkuj odpowiadający jej opis.
A. strefa klimatów zwrotnikowych ….......
B. strefa klimatów okołobiegunowych ….......
(0-2)
a) W jej obrębie znajdują się obszary o największych rocznych sumach opadów atmosferycznych.
b) W jej obrębie znajdują się obszary o najmniejszych rocznych sumach opadów atmosferycznych.
c) Odznacza się występowaniem najniższych na Ziemi wartości temperatury powietrza.
11.Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
(0–1)
Najniższe wartości temperatury powietrza na Ziemi występują w strefie klimatów...
a) podzwrotnikowych.
grupa b
b) zwrotnikowych.
Atmosfera
c) umiarkowanych.
d) okołobiegunowych.
........................... ...... .
Imię i nazwisko
. . . . . .. . . . . . . . .
.
Klasa
1. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Warstwa ozonowa jest częścią...
(0–1)
a) egzosfery.
b) stratosfery.
c) termosfery.
2. Na podstawie poniższego klimatogramu wykonaj polecenia.
a) Odczytaj i zapisz wartość najniższej i najwyższej średniej miesięcznej
temperatury powietrza.
d) troposfery.
(0–4)
Najniższa średnia miesięczna temperatura powietrza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Najwyższa średnia miesięczna temperatura powietrza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza.
Obliczenia:
Odpowiedź:.............................................................................................................
c) Odczytaj i zapisz wartość najwyższej miesięcznej sumy opadów
atmosferycznych, a następnie podaj nazwę miesiąca, w którym ją
zanotowano.
Najwyższa miesięczna suma opadów atmosferycznych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miesiąc zanotowania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Wpisz nazwę strefy klimatycznej, której dotyczy klimatogram. …..............................................................
3. Oblicz, jakiej temperatury powietrza można spodziewać się na szczycie Rysów
(2499 m n.p.m.), jeżeli w centrum Zakopanego (899 m n.p.m.) wynosi ona 15°C.
Obliczenia: . . . . .
(0–2)
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................................................................
Odpowiedź: .
.... .....................................................................................................
4. Wykonaj poniższe polecenia.
(0–2)
a) Wpisz w odpowiednie miejsca na schematach brakujące wartości izobar.
b) Zaznacz wyż baryczny literą W oraz niż baryczny – literą N.
5. Zaznacz trzy zdania, które dotyczą klimatu kontynentalnego.
a) Niewielkie średnie roczne amplitudy temperatury powietrza.
b) Mroźne zimy.
c) Małe opady.
d) Duże średnie roczne amplitudy temperatury powietrza.
e) Częste mgły i opady deszczu.
(0-2)
6. Podaj nazwę wiatru przedstawionego na ilustracji oraz porę roku, w której mamy taki kierunek wiatru.
Następnie w odpowiednim miejscu (ocean, ląd) wpisz Niż oraz Wyż.
(0–3)
a) Nazwa wiatru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Pora roku: ….............................................
7. Podkreśl w poniższym zdaniu prawidłowe informacje.
Bryza to wiatr stały/okresowo zmienny wiejący w górach/nad morzem.
(0-1)
8. Przyporządkuj rodzajom chmur odpowiadające im opisy.
(0–2)
A. chmury kłębiaste (Cumulus)
..
B. chmury pierzaste (Cirrus)
..
. . .
. . .
a) Zbudowane są z kryształków lodu. Mają postać oddzielnych, białych delikatnych włókien.
b) Składają się z kropelek wody. Ich podstawa jest zazwyczaj ciemna, a górna część – lśniąco
biała.
c) Przykrywają niebo ciemną, grubą warstwą. Ich podstawa znajduje się nisko nad ziemią.
9. Podkreśl cztery czynniki klimatotwórcze.
(0–2)
rozkład lądów i mórz, ciśnienie atmosferyczne, szerokość geograficzna,
zachmurzenie, wysokość nad poziomem morza, opad atmosferyczny, prądy morskie
10.Strefie klimatycznej przyporządkuj odpowiadający jej opis.
A. strefa klimatów równikowych …........
B. strefa klimatów okołobiegunowych ….......
(0-2)
a) W jej obrębie znajdują się obszary o największych rocznych sumach opadów atmosferycznych.
b) W jej obrębie znajdują się obszary o najmniejszych rocznych sumach opadów atmosferycznych.
c) Odznacza się występowaniem najniższych na Ziemi wartości temperatury powietrza.
11.Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
(0–1)
Najniższe średnie roczne amplitudy temperatury powietrza na kuli ziemskiej występują
w strefie klimatów...
a) podzwrotnikowych
b) okołobiegunowych
c) równikowych
d) zwrotnikowych
Download