HYDROLOGIA

advertisement
HYDROLOGIA
dla studentów geologii, specjalizacja: Hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego (HOW)
Program wykładów
Hydrologia w systemie nauk o wodzie. Przedmiot i podział hydrologii. Hydrosfera i
jej właściwości: cykle krążenia, czynniki wywołujące ruch wody, zasoby wodne świata.
Zlewnia, dorzecze, zlewisko, system hydrograficzny. Charakterystyka obiektów
hydrograficznych: a) wody podziemne (skrót), b) wody powierzchniowe: obiekty punktowe, liniowe i
powierzchniowe. Morfometria rzek, jezior, dorzeczy. Charakterystyki zlewni i ich
parametryzacja.
Podstawy matematycznego modelowania systemów hydrologicznych. Organizacja
pomiarów hydrometeorologicznych w Polsce.
Woda w atmosferze: przemiany fazowe wody, chmury i opady. Opady atmosferyczne:
charakterystyka opadów pionowych i poziomych, czynniki wpływające na wielkość i rozmieszczenie opadów.
Parametryzacja opadów i osadów atmosferycznych: pomiary opadów i metody ich przedstawiania:
miary opadów, metody: izohiet, de Thiessena, hipsometryczna, siatki geograficznej i regionów opadowych.
Podsystem pokrywy roślinnej: intercepcja i transpiracja. Parowanie z powierzchni wód
otwartych i parowanie terenowe: podstawy fizyczne, czynniki warunkujące procesy, metody wyznaczania,
przyrządy pomiarowe i interpretacja.
Podsystem powierzchni zlewni i sieci rzecznej: retencja powierzchniowa, spływ i odpływ
powierzchniowy: podstawy fizyczne, czynniki warunkujące procesy. Parametryzacja procesów, pomiary
głębokości i stanów: przyrządy pomiarowe, interpretacja pomiarów: hydrogram, stany główne, częstość i
częstotliwość występowania stanów, związki wodowskazów; oraz przepływów: metody pośrednie,
bezpośrednie i intergracyjne, przyrządy pomiarowe i interpretacja: metody Harlachera i Culmana, krzywa
przepływu, miary odpływu; a także retencji powierzchniowej i koryt rzecznych.
Podsystem strefy aeracji: infiltracja, retencja strefy aeracji, odpływ podpowierzchniowy.
Charakterystyka procesów i metody ich szacowania.
Podsystem wód gruntowych: retencja gruntowa i apotamiczna, odpływ gruntowy; czynniki
warunkujące przebieg procesów. Parametryzacja procesów, szacowanie odpływu podziemnego:
wybrane metody szacowania odpływu podziemnego: infiltracyjna, bilansowa, hydrologiczna .
Bilanse wodne, ustalanie rezerw wodnych: obiekty bilansowania i okresy bilansowe,
równowaga bilansowa. Przykładowe bilanse.
Oceanosfera: Rozmieszczenie mórz i oceanów na kuli ziemskiej, typy mórz. Rzeźba
dna oceanicznego, osady morskie. Właściwości wody morskiej i dynamika wód: falowanie,
pływy i prądy morskie.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards