Czynnik klimatotwórczy

advertisement
Czynnik klimatotwórczy
Szerokość geograficzna
Rozmieszczenie i wielkość lądów i oceanów
Odległość od oceanu
Prądy morskie
Rzeźba terenu
Pokrycie terenu
Działalność człowieka
Oddziaływanie na przebieg zjawisk
klimatycznych
Natężenie i suma energii słonecznej
docierającej do powierzchni ziemi –
zróżnicowanie temperatury i wilgotności
powietrza
Nierównomierna prędkość nagrzewania się
lądu i wody – zaburzony rozkład składników
klimatu
Oddalanie się od oceanu powoduje
zróżnicowanie temperatury między latem i
zimą oraz zmniejszenie opadów
W strefach przybrzeżnych – ciepłe prądy
podnoszą temperaturę i sumy opadów
W obszarach górskich tzw. Piętrowość
klimatyczna – ogólnie różnie w zależności od
różnicy wysokości
Miejscowo lasy zwiększają wilgotność i
zmniejszają wiatr
Zaburzenia
Download