UKŁADY TRÓJFAZOWE

advertisement
UKŁADY TRÓJFAZOWE
Marcin Sparniuk
1
Informacje ogólne
• Układem trójfazowym nazywamy układ trzech
obwodów elektrycznych, w których istnieją
trzy źródła napiec sinusoidalnych o
jednakowej częstotliwości przesunięte
względem siebie o określony kąt fazowy i
wytworzone w jednym generatorze zwanym
generatorem trójfazowym
2
Trójfazowe połączenia w gwiazdę i trójkąt
3
Napięcie fazowe
Napięcie fazowe- są to napięcia panujące
miedzy jednym z przewodów fazowych i
przewodem neutralnym. Napięcia te mają
takie same wartości skuteczne i są przesunięte
względem siebie o 120. Suma tych napięć w
dowolnej chwili czasu jest równa 0.
4
Napięcie międzyfazowe
Napięcie międzyfazowe – (liniowe) jest to
napięcie między fazami prądnicy lub
odbiornika.
Napięcia te są przesunięte względem
odpowiednich napięć fazowych o 30 i √3 razy
większe.
U=√3Uf.
5
Prądy fazowe
Prądy fazowe – są to prądy płynące w fazach
odbiornika lub źródła. Oznaczamy If
Jeśli do źródła o symetrycznym układzie napięć podłączymy
odbiornik połączony w gwiazdę, którego impedancje w
poszczególnych fazach wynoszą ,
będą równe:
ZA=ZB=ZC
to prądy fazowe
6
Prądy przewodowe
Prądy przewodowe – ( liniowe ) są to
prądy płynące w przewodach zasilających
oznaczane I
Prądy te są przesunięte względem odpowiednich prądów
fazowych o 30 i√3 razy większe.
I=√3 If.
7
• Wartości skuteczne napiec i prądów są sobie
równe i zachodzi zależność gdy:
i1+i2+i3=0
Uf1+Uf2+Uf3=0
U12+U23+U31=0
8
Układ 4-przewodowy symetryczny
• W przypadku 3-faz symetrycznego odbiornika
zasilanego z symetrycznego źródła ze względu
na to że suma prądów we wszystkich fazach
wynosi 0 w przewodzie neutralnym prąd nie
płynie
9
Układ 4- przewodowy niesymetryczny
W przypadku odbiornika 3-faz
niesymetrycznego wartość prądów w
przewodzie neutralnym obliczamy z 1 prawa
Kirchhoffa
iN= i1 + i2 + i3
10
Moc w układach trójfazowych.
Moc czynna P=P1+P2+P3 przy obciążeniu
symetrycznym: P1=P2=P3=P’ P=3P’
Moc bierna Q=Q1+Q2+Q3 przy obciążeniu
symetrycznym: Q1=Q2=Q3=Q’ Q=3Q’
Moc pozorna S=S1+S2+S3 przy obciążeniu
symetrycznym: S1=S2=S3=S’ S=3S’
11
Źródła :
• http://www.sciaga.pl/tekst/64847-65uklady_trojfazowe
• http://pl.wikipedia.org
• Notatki własne
12
KONIEC
dziękuje za uwagę
13
Download