Wykład 1

advertisement
WYKŁAD 1
Wstępne informacje:

Żyjemy w świecie organizacji.

Zarządzanie to działanie właściwe człowiekowi od zawsze.

Teoria organizacji i zarządzania; nauka zarządzania powstała na przełomie XIX i XX wieku (zaczęły
powstawać duże przedsiębiorstwa, a zarządzanie nimi stało się skomplikowane).
PRZEDMIOT, ZAKRES I PODSTAWOWE POJĘCIA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Kryteria
1)
2)
3)
4)
Zakres przedmiotowy
a. Szukanie odpowiedzi na pytanie, czym się zajmuje nauka
Wzgląd badawczy
a. Według jakiego kryterium ocenia się przedmiot badawczy
Metody badań
Cel danej dyscypliny, (jakie potrzeby społeczne spełnia)
PRZEDMIOTEM BADAŃ TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA są organizacje złożone z ludzi oraz zasobów
materialnych, jakich ci ludzi używają w swoim działaniu, aby zrealizować zamierzone cele.
Organizacja (grek. – organon; łac. –organum) – narzędzie, część, narząd; weszło do użycia w językach świata
dopiero w XIX w.
I.
II.
Przedsystemowe ujęcie – PLAKSOLOGICZNE
Nowoczesne ujęcie – SYSTEMOWE
Ad I. (ujęcie plaksologiczne).
Prof. Jan Zieleniewski wyróżnił 3 znaczenia słowa „organizacja”
A) RZECZOWE – organizacja jako rzecz; znaczenia tego używa się do wszelkich instytucji złożonych z
ludzi i zasobów którymi ci ludzie posługują się w swym działaniu.
B) ATRYBUTOWE (cecha) – nadajemy cechę mówi się o stopniu zorganizowania (np. „Ta firma jest
źle/dobrze zorganizowana”)
C) CZYNNOŚCIOWE – organizacja jako czynność zorganizowania (np. „Proszę zorganizować to zebranie”)
Wg. Zieleniewskiego „organizacja to pewien szczególny rodzaj stosunków części do siebie i do złożonych z niej
całości. Stosunek ten polega na tym, że części współprzyczyniają się do powodzenia całości” (organizacja w
znaczeniu atrybutowym).
Wg. Def. Etziona. „Organizacje są jednostkami społecznymi rozmyślnie tworzonymi, przekształcanymi dla
realizacji określonych celów. Obejmują: przedsiębiorstwo, szkoły, szpitale, więzienia itp.” (rodzina jednak nie gdyż
nie są w niej uwzględnione podziały obowiązków (organizacja w znaczeniu rzeczowym).
CECHY ORGANIZACJI
1.
2.
Podział pracy który nie jest przypadkowy lecz rozmyślnie zaplanowany
Obecność jednego albo kilku ośrodków władzy. Władza określa cele działania i kontroluje ich realizacje.
(np. przedsiębiorstwo – spółka akcyjna)
organy
walne zgromadzenie akcjonariuszy
3.
zarząd
rada nadzorcza
Substytucyjnośc personelu; pracownicy muszą się przyczyniać do rodzajów przedsiębiorstwa, jeżeli się
nie sprawdzą są zastępowani innymi pracownikami.
Ad II. (ujęcie systemowe).
A) TEORIA SYSTEMÓW – formułuje ogólne pojęcia wykorzystywane przez inne nauki m.in. Organizacje i
Zarządzanie
B) SYSTEM – nazywamy to co się znajduje poza danym systemem i to co z nim wchodzi w reakcje
WYKŁAD 1
ORGANIZACJA – jako system składa się z elementów składowych między którymi zachodzą reakcje; organizacja
stworzona jest by realizować zadania; organizacja wchodzi w reakcje w otoczeniem, oraz otoczenie wpływa na
organizacje.
MODEL ORGANIZACJI SYSTEMOWEJ (wg Leawitta)
LUDZIE
ZADANIA
STRUKTURA
TECHNOLOGIA
C) LUDZIE – pracownicy danej organizacji, którzy mają spełniać określanie zadania.
D) TECHNOLOGIA (szeroko rozumiana) – sposób organizacji działania: zadania, procedury,
maszyny.
Na organizacje ogromy wpływ ma otoczenie. Jeżeli następują zmiany w otoczeniu to organizacja to
odczuwa.
Jeżeli zmianie ulega program zadania to zmianie muszą ulec pozostałe elementy
Model Leawitta jest w wielu książkach modyfikowany, bowiem nie uwzględnia piątego elementu jakim
jest ZARZĄDZANIE
PODSYSTEM
PODSYSTEM
CELÓW
PSYCHO-
I
SPOŁECZNY
WARTOŚCI
PODSYSTEM
WEJŚCIA
WYJŚCIA
ZARZĄDZANIA
PODSYSTEM
PODSYSTEM
TECHNICZNY
STRUKTUROWY
rys. SYSTEMOWY MODEL ORGANIZACJI
Rolą podsystemu zarządzania jest utrzymanie wewnętrznej równowagi z otoczeniem.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards