klasa - EKOS

advertisement
EGZAMIN WSTĘPNY Z GEOGRAFII
DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SWARZĘDZU
maja 2010 r.
Informacje:
1. Egzamin trwa 120 minut.
2. Maksymalnie możesz uzyskać 100 punktów.
3. Przy każdym zadaniu została podane liczba punktów możliwych do otrzymania.
4. Wykonując polecenia, stosuj się do zawartych w nich instrukcji.
5. Odpowiedzi w zadaniach otwartych wpisz w pozostawione puste miejsce.
6. Nie używaj korektora. Jeśli popełnisz błąd, przekreśl błędną odpowiedź. Zaznacz w zadaniach
zamkniętych prawidłową odpowiedź ponownie kółkiem, w zadaniach otwartych obok
odpowiedzi przekreślonej zapisz odpowiedź poprawną.
7. Po zakończeniu pracy sprawdź, czy udzieliłeś prawidłowych odpowiedzi.
Powodzenia!
Zadanie 1. (0-2)
Na mapie w skali 1: 200 000 odległość między dwoma punktami wynosi 20 cm. Oblicz
rzeczywistą odległość między tymi obiektami (w km). Zapisz obliczenia.
Obliczenia:
Odległość rzeczywista: ……...
Zadanie 2. (0-1)
Podkreśl zestaw planet, w którym wymieniono wyłącznie planety typu ziemskiego.
a) Merkury i Uran
b) Wenus i Mars
c) Saturn i Uran
d) Mars i Jowisz
Zadanie 3. (0-2)
Podkreśl zjawiska, które nie są następstwem ruchu obrotowego Ziemi.
a) występowanie dnia i nocy
b) zmiana długości dnia i nocy
c) spłaszczenie Ziemi przy biegunach
d) zmiana miejsc wschodu i zachodu Słońca w ciągu roku
1
Zadanie 4. (0-2)
Odczytaj i wpisz współrzędne geograficzne punktu A (z dokładnością do 1°).
70°
80°
90°
160°
10°
A
0°
10°
Szerokość geograficzna: …………..…………
Długość geograficzna: ……………………….
Zadanie 5. (0-2)
Uzupełnij zdanie.
W ciągu 1 godziny Ziemia obraca się o ………… stopni, a w ciągu 4 minut o ……….., zawsze z
kierunku .................... na ........................ .
Zadanie 6. (0-1)
Zakreskuj obszar, na którym Słońce już górowało.
50°
40°
30°
20°
10°
0°
10°
20°
30°
40°
50°
1120
Zadanie 7. (0-3)
Korzystając z rysunku i własnej wiedzy, wykonaj polecenia.
a) Podpisz południk 0°.
b) Zakreskuj półkulę południową (jej część widoczną na rysunku).
c) Narysuj kierunki główne z punktu A i wpisz ich oznaczenia literowe (N,S,E,W).
2
Zadanie 8. (0-1)
Podkreśl prawidłowe dokończenie zdania: 22 czerwca dzień jest najdłuższy w miejscowości
a) A (78°N, 15°E).
b) B (60°N, 38°E).
c) C (5°S, 60°W).
d) D (20°S, 100°W).
Zadanie 9. (0-1)
Podkreśl warstwę atmosfery, w której skupia się cała objętość pary wodnej i w której
kształtuje się pogoda.
TROPOSFERA, STRATOSFERA, MEZOSFERA, TERMOSFERA, EGZOSFERA
Zadanie 10. (0-3)
Korzystając z danych w tabeli, wykonaj polecenia.
I
X
XI
XII Rok
Temperatura –2,1 –0,9 5,0
(w °C)
8,5 14,5 16,7 18,6 17,5 13,5 9,5
3,2
0,4
8,7
Opady
(w mm)
42
39
37
620
38
II
33
III
41
IV
V
65
VI
72
VII VIII
88
73
IX
49
a) Oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza. Zapisz obliczenia.
Obliczenia:
Wynik: …………………………….
3
43
b) Oblicz średnią temperaturę powietrza w okresie od czerwca do sierpnia. Zapisz obliczenia.
Obliczenia:
Wynik: ……………………………
c) Podaj nazwę strefy klimatycznej, w której leży miejscowość o podanych w tabeli cechach
klimatu.
Strefa ……………………………………………………………………………………………
Zadanie 11. (0-2)
Wśród podanych określeń wyszukaj i podkreśl te, które dotyczą monsunów.
Latem wieją znad lądu ku morzu, latem wieją znad morza ku lądowi, wiatry sezonowe,
wiatry stałe, występują w Azji Południowo-Wschodniej, występują w Europie.
Zadanie 12. (0-2)
Rysunek przedstawia występowanie specyficznego rodzaju wód podziemnych. Podaj nazwę
tych wód i podkreśl nazwę obszaru, na których występują.
Himalaje, Australia, Wyżyna Patagońska
Wody ………………………………………………………….. .
4
Zadanie 13. (0-3)
Rozpoznaj na rysunku: dorzecze, lewy dopływ, prawy dopływ, rzekę główną, ujście, źródło.
Następnie uzupełnij opis rysunku.
1 .......................................................
2 .......................................................
3 .......................................................
4 .......................................................
5 .......................................................
6 .......................................................
Zadanie 14. (0-3)
Uzupełnij tabelę, wpisując w puste komórki określenia wybrane spośród podanych poniżej.
krasowe, polodowcowe, przybrzeżne, tektoniczne
Nazwa jeziora
Typ genetyczny jeziora
Łebsko
Jezioro Wiktorii
Śniardwy
Zadanie 15. (0-2)
Wpisz w miejsce kropek nazwy pozostałych kontynentów, tak aby zostały uporządkowane
od największego do najmniejszego.
1. Azja, 2. …………………………………………, 3. .……………………………………,
4. Ameryka Południowa, 5. .……………………………………, 6. Europa,
7. ………………………………… .
5
Zadanie 16. (0-3)
Uporządkuj skały według genezy, łącząc liniami elementy obydwu kolumn.
a) węgiel brunatny
1) skała magmowa głębinowa
b) granit
2) skała osadowa okruchowa
c) piasek
3) skała osadowa organiczna
a) ............., b) ............., c) .............,
Zadanie 17. (0-2)
Uporządkuj wybrane wydarzenia w dziejach Ziemi – w kolejności od najstarszego do
najmłodszego.
a) fałdowanie alpejskie
b) powstawanie pokładów węgla kamiennego
c) panowanie dinozaurów
d) kształtowanie się skorupy ziemskiej (powstawanie kontynentów)
Kolejność: ...……. , …....…, …....…, .……...,
Zadanie 18. (0-2)
Wpisz na rysunkach wartości poziomic 100 m, 200 m i 300 m, tak aby forma
A przedstawiała wzniesienie, a forma B – kotlinę.
A
B
6
Zadanie 19. (0-1)
Na podstawie opisu rozpoznaj proces kształtujący powierzchnię Ziemi. Podaj jego nazwę.
Fale morskie uderzają o brzeg (klif) i niszczą jego podstawę.
Proces: ............................................
Zadanie 20. (0-2)
Przeczytaj poniższe zdania; w miejsce kropek wpisz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub
F – jeśli jest fałszywe.
a) Depresja to obszar położony poniżej poziomu morza. ……
b) Najgłębszy rów oceaniczny na Ziemi to rów Puerto Rico. ……
c) Tybet jest najniżej położoną wyżyną świata. …….
d) Góry to obszary o dużych różnicach wysokości względnych. …....
Zadanie 21. (0-2)
Podkreśl wszystkie grupy, w których wymieniono strefy klimatyczno-roślinne sąsiadujące ze
sobą.
a) tundra i tajga
b) tundra i pustynie
c) tajga i lasy równikowe
d) półpustynie i pustynie
Zadanie 22. (0-2)
Wymień dwa negatywne dla środowiska przyrodniczego skutki wycinania lasów
równikowych.
1. .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
7
Zadanie 23. (0-2)
Wymienionym częściom świata przyporządkuj ich cechy, wpisując w miejscu kropek odpowiednią
literę.
Część świata
Cechy
1. Azja
A. Bardzo duży jest tam udział ras mieszanych w ogólnej liczbie ludności.
2. Europa
B. Jest największą potęgą gospodarczą świata.
3. Ameryka Południowa
C. Znajdują się tam najludniejsze państwa świata.
1. .............
2. .............
3. .............
Zadanie 24. (0-2)
Oznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania fałszywe.
Przyrost naturalny jest ujemny, gdy liczba urodzeń jest wyższa niż liczba zgonów. ………
Saldo migracji to stosunek liczby emigrantów do imigrantów w danym państwie w danym roku. ………
Zadanie 25. (0-3)
Połącz liniami nazwy regionów świata z nazwami ludności rodzimej.
a) Afryka
b) Australia
c) Ameryka Południowa
1. Eskimosi
2. Aborygeni
3. ludy Bantu
4. Indianie
a) ............., b) ............., c) .............,
Zadanie 26. (0-3)
Obok nazwy każdego kraju lub regionu wpisz nazwę jednej - głównej wyznawanej tam religii,
wybraną spośród podanych.
buddyzm, hinduizm, islam, prawosławie, szintoizm
Indie …......................................................................
Rosja ….....................................................................
Półwysep Arabski ……….…....................................
8
Zadanie 27. (0-3)
Wymień trzy przyczyny konfliktów zbrojnych na świecie.
1. ........................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................
Zadanie 28. (0-7)
Rozwiąż logogryf i zapisz hasło.
1. Typ klimatu występującego w Europie Południowej.
2. Góry na granicy Europy i Azji.
3. Formacja roślinna w północnej części Półwyspu Skandynawskiego.
4. Jedno z dwóch największych jezior Europy.
5. Najwyższe góry Europy.
6. Góry we Włoszech.
1
2
3
4
5
6
HASŁO – KONTYNENT POŁOŻONY NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ
Zadanie 29. (0-2)
Podkreśl nazwy dwóch krajów, które nie należą do Unii Europejskiej.
Austria, Dania, Estonia, Hiszpania, Norwegia, Grecja, Szwecja, Szwajcaria, Włochy
Zadanie 30. (0-5)
W odpowiednich miejscach na mapie konturowej Europy wstaw liczby, którym przyporządkowano
wymienione poniżej: półwyspy, wyspy i morza.
1. Półwysep Skandynawski
2. Irlandia
3. Morze Czarne
4. Zatoka Biskajska
5. Pireneje
9
Zadanie 31. (0-2)
Podaj przyczynę dużej gęstości zaludnienia:
1. Doliny Nilu
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. Wyżyny Śląskiej
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Zadanie 32. (0-1)
Na podstawie opisu rozpoznaj krainę geograficzną Ameryki Południowej.
Jest to obszar o klimacie wilgotnym i ciepłym, porośnięty bujną roślinnością. Tworzy ona zespoły leśne
złożone z kilku pięter. Jedną z charakterystycznych grup roślin są liany.
Nazwa krainy.........................................................................
10
Zadanie 33. (0-5)
Na poniższej mapie zaznacz odpowiednimi numerami podane obiekty geograficzne.
1. Mierzeja Helska
2. Tatry
3. Woliński Park Narodowy
4. Nizina Mazowiecka
5. Bug
Zadanie 34. (0-2)
Podaj nazwę krainy geograficznej o najlepszych warunkach dla rozwoju rolnictwa, leżącej w pasie
Nizin Środkowopolskich. Podaj jeden argument uzasadniający twój wybór.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Zadanie 35. (0-2)
Uzupełnij poniże zdania.
a) Liczne piaszczyste wzniesienia, usypane na obszarach niepokrytych roślinnością, nazywamy
............................................ ………………………………………………………………………………
b) Doliny u – kształtne powstają w wyniku działalności erozyjnej ...............................................................
Zadanie 36. (0-4)
Do podanego opisu dopisz właściwą krainę geograficzną.
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Śląska, Góry Świętokrzyskie, Żuławy Wiślane
a) Kraina z Łysicą, Łysą Górą i Łysogórami – ................................................................................................
b) Znajduje się tam najniżej położony punkt Polski – .....................................................................................
c) Wyżyna ze skałami wapiennymi i ruinami zamków – .................................................................................
d) Dominuje tam krajobraz przemysłowy – ......................................................................................................
11
Zadanie 37. (0-4)
Korzystając z zamieszczonej obok mapy rozmieszczenia wybranych surowców
mineralnych, wykonaj polecenia.
a) Uzupełnij legendę mapy, wpisując nazwy
surowców 1i 2 .
b) Uzupełnij tabelę.
Numer
surowca
Miejsce występowania:
kraina geograficzna
lub miejscowość
1.
2.
Zadanie 39. (0-2)
Oblicz, jaka temperatura będzie na szczycie Turbacza (1310 m n.p.m.), jeżeli w Nowym Targu (680
m n.p.m.), jest 10°C. Pamiętaj, że średnio, co 100 metrów temperatura obniża się o 0,6°C. Zapisz
obliczenia.
Obliczenia:
Odpowiedź:.......................................................................................................................................................
Zadanie 40. (0-4)
Połącz nazwy parków narodowych z właściwymi pasami rzeźby.
a) Roztoczański PN
1) pobrzeża
b) Poleski PN
2) Niziny Środkowopolskie
c) Babiogórski PN
3) góry
d) Słowiński PN
4) wyżyny
a) ………., b) ………., c) ………., d) ……….,
Zadanie 41. (0-3)
Wpisz trzy powody, dla których warto odwiedzić Wielkopolskę.
1. ........................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................
Egzamin opracowany na podstawie strony www.nowaera.pl
12
Download