PRACA SEMESTRALNA Z GEOGRAFII

advertisement
PRACA SEMESTRALNA Z GEOGRAFII
Imię i nazwisko: ………………………………………………….
Zadanie 1
KL. I
( 3 pkt.)
Ponumerujcie podane skale od największej do najmniejszej.
1.
1:8 500 000
1:5000
1:20 000
1:25000 000
Zapiszcie podaną skalę w postaci liczbowej oraz podziałki liniowej.
2.
1 cm – 4 km
......................................
Zadanie 2
( 3 pkt. )
Na podstawie danych klimatycznych dla Budapesztu (48°N) wykonaj poniższe polecenia.
temp./
opady
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
°C
–0,5
2,0
6,4
11,8
16,6
19,7
21,5
20,9
16,9
11,5
5,7
1,5
mm
41
38
34
41
61
36
45
55
39
34
59
48
a) Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza. .........................................................................................................
b) Oblicz roczną sumę opadów atmosferycznych.
...............................................................................................................................
c) Określ strefę klimatyczną, w której leży Budapeszt. ....................................................................................................................
Zadanie 3
( 2 pkt.)
Zaznacz schemat, który prawidłowo obrazuje układ pasatów w strefie międzyzwrotnikowej.
Zadanie 4
( 2 pkt.)
Zaznaczcie prawidłowe dokończenie zdania.
Kiedy w Warszawie (21°E) jest godzina 1400 czasu słonecznego, to w Tokio (140°E) i w Nowym
Jorku (74°W) jest odpowiednio:
A. 2056 i 840
B. 740 i 2156
C. 1956 i 1240
D. 2156 i 740
Zadanie 5
( 2 pkt.)
Podkreśl nazwę prądu morskiego, który
przyczynił się do powstania pustyni Atakama.
ciepły Prąd Brazylijski, zimny Prąd Benguelski, zimny Prąd Peruwiański
Zadanie 6
( 3 pkt.)
Oblicz, jakiej temperatury powietrza mogą spodziewać się turyści na szczycie Śnieżki
(1602 m n.p.m.), jeżeli termometr umieszczony za oknem schroniska (1102 m n.p.m.),
z którego
wyruszają, wskazuje 12°C.
Obliczenia:
....................... ..............................................
.................................. .............................................
Odpowiedź: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie 7
( 4 pkt.)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.
a) Wody wszechoceanu zajmują 71% powierzchni Ziemi.
.....
b) Najmniejsze zasolenie wód wszechoceanu w strefie okołobiegunowej jest wynikiem częstego
zamarzania wody i topnienia lodu oraz niewielkiego parowania.
.....
c) Prądy morskie nie wywierają żadnego wpływu na klimat lądów, które opływają. . . . . .
d) Gejzery to źródła zimnej wody wydostającej się na powierzchnię ziemi pod wysokim
ciśnieniem.
Zadanie 8
.....
( 3 pkt.)
Wykonaj poniższe polecenia, korzystając z
mapy zamieszczonej obok.
a) Narysuj na mapie strzałki obrazujące
kierunek wiania monsunu letniego.
b) Wpisz w kółka oznaczenia ośrodków
barycznych: N – niż, W – wyż.
c) Napisz, jaką pogodę nad lądem kształtuje
monsun letni.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................. ...........................................................
...................... .......................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie 9
( 2pkt.)
Podkreśl nazwy skał metamorficznych (przeobrażonych).
gnejs, zlepieniec, bazalt, marmur, żwir, sól kamienna, less
Zadanie 10
( 2pkt.)
Podaj główną przyczynę występowania wulkanów w Japonii.
...................................................................................................................................................
Zadanie 11
( 3pkt.)
Podpisz części wulkanu zaznaczone na ilustracji, korzystając z podanych określeń.
krater, hipocentrum, komin wulkaniczny, kaldera, ognisko magmy
Zadanie 12
( 2pkt.)
Wyjaśnij, dlaczego badanie wnętrza Ziemi jest trudne.
................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Zadanie 13
Podkreśl procesy rzeźbotwórcze wywołane siłami wewnętrznymi.
(3 pkt.)
erozja, procesy krasowe, trzęsienia ziemi, tworzenie się gór, wietrzenie, wulkanizm
Zadanie 14
(3 pkt.)
Przyporządkuj podane nazwy procesów geologicznych opisanym w tabeli zjawiskom.
abrazja, wietrzenie, ruchy masowe, procesy krasowe, akumulacja
Opis zjawiska
Rozrastające się korzenie drzew kruszą skałę.
Prądy przybrzeżne osadzają piasek, budując mierzeję.
Woda krążąca w skałach wapiennych rozpuszcza je,
tworząc jaskinie.
Proces geologiczny
Download