Zadanie 1

advertisement
ZADANIA GEOGRAFICZNE Z ELEMENTAMI MATEMATYKI
I Z zakresu kartografii
1.Skala mapy
2.Odległość na mapie
3.Odległość w terenie
Zadanie 1
Zamień następujące skale liczbowe na skale mianowane:
a) 1: 2 000
b) 1 : 20 000
c) 1 : 200 000
d) 1 : 2 000 000
e) 1 : 20 000 000
f) 1 : 200 000 000
Zadanie 2
W której z podanych skal, jednemu milimetrowi na mapie odpowiada w terenie
odległość pozioma 300 m ?
a) 1 : 3 000
b) 1 : 30 000
c) 1 : 300 000
d) 1 : 3 000 000
e) 1 : 30 000 000
Zadanie 3
Oblicz skalę mapy wiedząc, że odległości 156 km na powierzchni Ziemi
odpowiada na mapie odcinek długości 26 mm.
Zadanie 4
Oblicz odległość między dwoma jednostkami osadniczymi na mapie
w skali 1 : 90 000, jeśli w terenie odległość ta równa się 4,5 km.
Zadanie 5
Oblicz, ile kilometrów wynosi odległość w terenie między dwoma miastami,
jeśli na mapie w skali 1 : 400 000 odległość ta wynosi 53 mm.
II Z zakresu astronomicznych podstaw geografii
1.Rachuba czasu
2.Współrzędne geograficzne
3.Rozciagłość południkowa
4.Rozciąglość równoleżnikowa
5.Wysokość astronomiczna Słońca
Zadanie 1
Oblicz różnicę czasu miejscowego między południkiem 15° E i najdalej na
wschód wysuniętym krańcem terytorium Polski ( dług. Geogr. 24°08´ E ).
Zadanie 2
Którą godzinę wskazują zegary w Tarnowie ( dług. Geogr. 21°00´ E ) gdy
w Manaus ( dług. Geogr. 60°00´ W ) jest 20 h 00 m dnia 31 grudnia ?
Podaj datę obowiązującą w tym momencie w Tarnowie.
Zadanie 3
Na południku 30° W jest 14 h 00 m czasu miejscowego. Która godzina czasu
miejscowego jest w tym momencie na południku:
a) 165° W
b) 0°
c) 75° E
d) 150° E
Zadanie 4
Samolot wyleciał z Kamczatki, gdzie obowiązuje czas strefy 180° E
dnia 27.VI o godz. 8.00. Po 5 godzinach lotu wylądował na Alasce, gdzie
obowiązuje czas strefy 15° W.
Zadanie 5
Uczniowie w Pułtusku zmierzyli wysokość astronomiczną Słońca w momencie
górowania dnia 23 września. Otrzymali wynik Hg = 37° 18´ po stronie
południowej sklepienia niebieskiego.
Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji.
Zadanie 6
Uzupełnij tabelę, podając wysokość astronomiczną Słońca w momencie
górowania:
Lp.
1.
2.
3.
4.
Data
21. III
22. VI
23. IX
22. XII
Miasto
Rzym
Kapsztad
Rio de Janerio
Trypolis
Szerokość
Wys. astronom. Słońca
geograficzna w momencie górowania
Strona sklepienia
niebieskiego
41° 54´ N
33° 56´ S
22° 54´ S
32° 54´ N
III. Z zakresu meteorologii
1.Temperatura powietrza(średnia, amplituda)
Zadanie 1
Oblicz średnią temperaturę dobową powietrza w Warszawie, mając podane
wyniki obserwacji w następujących terminach:
1 h = 8,4° C,
7 h = 12,5° C,
13 h = 25,6° C,
19 h = 13,9°C
Zadanie 2
Oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza w Krakowie wiedząc, że
ekstremalne miesięczne temperatury powietrza wynoszą:
- w styczniu - - 4,2° C
- w lipcu – 18,6° C
Zadanie 3
Na wysokości 2 500 m n.p.m. aktualna temperatura powietrza wynosi - 5° C.
Dokonaj redukcji aktualnej temperatury powietrza do temperatury w poziomie
morza ( spadek temperatury wraz z wysokością wynosi 0,65° C
na każde 100 metrów wzniesienia ).
Zadanie 4
Zredukuj aktualną temperaturę powietrza – 8,1° C na Kasprowym Wierchu
(1988 m n.p.m.) do wysokości nad poziom morza Zakopanego (857 m n.p.m.).
IV.
Z zakresu demografii i geografii zaludnienia
1. Gęstość zaludnienia
2. Przyrost naturalny(saldo)
3. Współczynnik przyrostu naturalnego
Zadanie 1
Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego dla Ciechanowa w 1982 roku
znając:
- liczbę mieszkańców w środku 1982 r. = 35 900 osób
- roczną liczbę urodzeń = 704
- roczną liczbę zgonów = 320
Zadanie 2
Oblicz współczynnik urodzeń w Niemczech ,wiedząc ze Wp.n. wynosi –1,8 ‰,a
współczynnik zgonów Wz wynosi 11,3‰ .
Zadanie 3
Oblicz gęstość zaludnienia w Polsce.(skorzystaj z danych zawartych w tablicach
geograficznych)
Download